Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2012:BX5664

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
23-08-2012
Datum publicatie
27-08-2012
Zaaknummer
12-3245 WAZ + 12-3246 WAZ-VV
Formele relaties
Tussenuitspraak bestuurlijke lus: ECLI:NL:CRVB:2012:BW6289
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om herziening. Geen sprake van een feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Nu uitspraak wordt gedaan in hoofdzaak is er geen grond om enigerlei voorlopige voorziening te treffen en wordt het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

12/3245 WAZ, 12/3246 WAZ-VV

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

Uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:84, tweede lid, en 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet op het verzoek om voorlopige voorziening

Partijen:

[Verzoeker] te [woonplaats] (verzoeker)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Datum uitspraak: 23 augustus 2012

PROCESVERLOOP

Bij brief van 5 juni 2012, aangevuld bij brief van 6 augustus 2012, heeft verzoeker verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 16 mei 2012, nr. 11/5446 WAZ. Verzoeker heeft tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening gedaan.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 augustus 2012, waar verzoeker is verschenen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door A. Anandbahadoer.

OVERWEGINGEN

1. Bij de hiervoor vermelde uitspraak van 16 mei 2012 heeft de Raad geoordeeld dat de met het aanbod en de acceptatie tot stand gekomen, in juni 2009 ondertekende, vaststellingsovereenkomst voor het Uwv de verplichting meebracht om ten titel van schadevergoeding aan verzoeker een bedrag te betalen van € 25.000,00 en dat deze overeenkomst verder inhield dat verzoeker na ontvangst van dit bedrag aan schadevergoeding in verband met het geschil, zoals partijen dit in het kader van de mediation omschreven hadden, van het Uwv niets meer te vorderen had in verband met door hem ondervonden schade. De Raad heeft verzoeker niet gevolgd in zijn standpunt dat de verleende kwijting er niet aan in de weg staat dat hij alsnog aanspraak kan maken op vergoeding van door hem geleden belastingschade door het Uwv.

2. Het verzoek van verzoeker strekt ertoe dat alsnog wordt vastgesteld dat het Uwv de door hem geleden belastingschade vergoedt.

3. Op grond van artikel 21 van de Beroepswet in verbinding met de artikelen 8:88, tweede lid, en 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan, indien een verzoek is gedaan om herziening van een uitspraak van de Raad, de voorzieningenrechter op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

4. Op grond van artikel 21 van de Beroepswet in verbinding met artikel 8:86 van de Awb kan de voorzieningenrechter, indien hij van oordeel is dat na de zitting nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de hoofdzaak, tevens onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter doet deze situatie zich hier voor en zijn er ook overigens geen beletselen om tevens onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

5. Op grond van artikel 8:88, eerste lid, van de Awb kan een verzoek om herziening van een onherroepelijk geworden uitspraak slechts slagen als er feiten en omstandigheden worden aangevoerd die:

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

c. waren zij bij de Raad bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

6. In de door verzoeker overgelegde stukken ziet de voorzieningenrechter geen feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. De bijlagen bij het verzoekschrift van 5 juni 2012 betreffen voor een deel stukken die in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van 16 mei 2012 al waren overgelegd en voor het overige feiten en omstandigheden die ofwel hebben plaatsgevonden na de uitspraak van de Raad, ofwel - zoals de brief van Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam van 20 juni 2011 - ten tijde van de uitspraak bij verzoeker al bekend waren of bekend konden zijn. Met betrekking tot de bij de brief van 6 augustus 2012 gevoegde stukken, afkomstig van de Belastingdienst, geldt dat de daarin vermelde feiten, waren zij bij de Raad bekend geweest, niet tot een andere uitspraak hadden kunnen leiden omdat de Belastingdienst geen partij is geweest bij (de totstandkoming van) de vaststellingsovereenkomst.

7. Verzoeker is het in feite niet eens met het door de Raad in zijn uitspraak van 16 mei 2012 gegeven oordeel, maar dit kan niet leiden tot een nieuwe beoordeling van de zaak. Volgens vaste rechtspraak van de Raad is het (bijzondere) rechtsmiddel van herziening niet gegeven om, anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als hiervoor bedoeld, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over het oordeel dat de Raad daarover reeds heeft gegeven te openen. Het verzoek om herziening dient daarom als ongegrond te worden afgewezen.

8. Nu uitspraak wordt gedaan in hoofdzaak is er geen grond om enigerlei voorlopige voorziening te treffen en wordt het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

9. Er bestaat geen aanleiding voor toepassing van artikel 8:75 van de Awb.

BESLISSING

De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep

- wijst het verzoek om herziening van de uitspraak van de Raad van 16 mei 2012 in zaaknummer 11/5446 WAZ af;

- wijst het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de Awb af.

Deze uitspraak is gedaan door B.M. van Dun, in tegenwoordigheid van R.L. Rijnen als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 23 augustus 2012.

(getekend) B.M. van Dun

(getekend) R.L. Rijnen

NW