Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2009:BJ4383

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
16-07-2009
Datum publicatie
04-08-2009
Zaaknummer
08-4268 WUBO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afwijzing aanvraag om appellant te erkennen als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wet en hem als zodanig uitkeringen en voorzieningen toe te kennen. Termijnoverschrijding indienen bezwaar. De door appellant genoemde ziekte gaat niet gepaard met zodanige verschijnselen dat sprake kan zijn geweest van een voortdurende belemmering voor appellant om zijn belangen te behartigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

08/4268 WUBO

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[appellant], (hierna: appellant),

en

de Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad (hierna: verweerster)

Datum uitspraak: 16 juli 2009

I. PROCESVERLOOP

Appellant heeft beroep ingesteld tegen het onder dagtekening 9 juli 2008, kenmerk BZ 8490, JZ/E90/2008, door verweerster ten aanzien van hem genomen besluit ter uitvoering van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (hierna: de Wet).

Verweerster heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 juni 2009. Appellant is daar verschenen, bijgestaan door D. Persijn, terwijl verweerster zich heeft laten vertegenwoordigen door A.T.M. Vroom-van Berckel, werkzaam bij de Pensioen- en Uitkeringsraad.

II. OVERWEGINGEN

1. Op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende hier van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1. Appellant heeft in december 2007 bij verweerster een aanvraag ingediend om hem te erkennen als burger-oorlogsslachtoffer in de zin van de Wet en hem als zodanig uitkeringen en voorzieningen toe te kennen.

Verweerster heeft deze aanvraag afgewezen bij besluit van 18 april 2008, welk besluit op dezelfde datum per post aan appellant is toegezonden.

Tegen dit besluit heeft appellant bezwaar gemaakt bij schrijven van 5 juni 2008, welk schrijven blijkens het poststempel op de enveloppe op 6 juni 2008 ter post is bezorgd. Dit bezwaar heeft verweerster bij het bestreden besluit niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de voor indiening daarvan ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldende termijn van 6 weken. Daarbij is overwogen dat de ter verklaring van die overschrijding door appellant aangegeven reden, te weten dat hij lijdt aan de ziekte van Menière, blijkens ingewonnen medisch advies niet als verontschuldiging daarvan kan dienen, terwijl appellant bovendien een gemachtigde had kunnen inschakelen.

1.2. In beroep heeft appellant nader aangegeven dat hij door de afwijzing van zijn aanvraag zo van slag was dat hij niet tijdig heeft kunnen reageren.

2. De Raad dient de vraag te beantwoorden of het bestreden besluit, gelet op hetgeen in beroep is aangevoerd, in rechte kan standhouden. Hiertoe wordt overwogen als volgt.

2.1. Ingevolge artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. Ingevolge artikel 6:11 van de Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

2.2. Gelet op de hierboven vermelde gegevens staat vast dat het bezwaarschrift te laat is ingediend.

De termijnen voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep zijn fatale termijnen, bij overschrijding waarvan een niet-ontvankelijkheid dient te worden uitgesproken behoudens een aanvaardbare reden voor verschoonbaarheid als bedoeld in artikel 6:11 Awb.

2.3. Verweerster heeft de door appellant in bezwaar genoemde medische reden voor overschrijding van de termijn voorgelegd aan haar geneeskundig adviseur, de arts R.J. Roelofs. Deze arts heeft in zijn advies van 26 juni 2008 gemotiveerd aangegeven dat de door appellant genoemde ziekte niet gepaard gaat met zodanige verschijnselen dat sprake kan zijn geweest van een voortdurende belemmering voor appellant om zijn belangen te behartigen.

De Raad heeft geen aanleiding gevonden om aan de juistheid van deze visie - die door appellant ook niet is weersproken - te twijfelen.

2.4. De in beroep nog door appellant nader aangevoerde, op zich zeker invoelbare, reden voor termijnoverschrijding kan de Raad evenmin aanmerken als aanvaardbare reden voor verschoonbaarheid. Onder die omstandigheden had het op de weg van appellant gelegen om een derde te vragen om namens hem een, desnoods summier, bezwaarschrift in te dienen.

3. Het vorenstaande leidt de Raad tot de slotsom dat het bezwaar van appellant bij het bestreden besluit terecht niet-ontvankelijk is verklaard, zodat dit besluit in rechte kan standhouden en het ingestelde beroep ongegrond dient te worden verklaard. Dit brengt mee dat de inhoudelijke bezwaren van appellant tegen de afwijzing van zijn aanvraag niet aan de orde konden en kunnen komen.

4. De Raad acht, ten slotte, geen termen aanwezig om toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8:75 van de Awb inzake een vergoeding van proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door G.L.M.J. Stevens, in tegenwoordigheid van I. Mos als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 16 juli 2009.

(get.) G.L.M.J. Stevens.

(get.) I. Mos.

HD