Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2009:BH2141

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
20-01-2009
Datum publicatie
10-02-2009
Zaaknummer
07-5625 WWB
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Belanghebbende moet het besluit hebben ontvangen. Niet verschoonbare termijnoverschrijding indienen beroepschrift.

.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ABkort 2009/71
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

07/5625 WWB

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 19 september 2007, 07/312 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder (hierna: College)

Datum uitspraak: 20 januari 2009

I. PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 9 december 2008. Appellant is verschenen, bijgestaan door [B.]. Het College heeft zich niet laten vertegenwoordigen.

II. OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.2. Bij besluiten van 18 februari 2004 en 8 april 2004 heeft het College de uitkering van appellant ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB) met ingang van 1 februari 2004 beƫindigd, respectievelijk de bijstand over de periode van 22 december 2003 tot en met 31 januari 2004 ingetrokken en de over die periode gemaakte kosten van bijstand van appellant teruggevorderd.

1.3. Naar aanleiding van een brief van het College van 27 januari 2005 waarbij de (rest) schuld van appellant aan de gemeente Den Helder is gebruteerd, heeft appellant op 9 februari 2005 het spreekuur van de sociale dienst bezocht en meegedeeld dat hij de openstaande vorderingen betwist. Bij die gelegenheid is appellant gewezen op het terugvorderingsbesluit van 8 april 2004 en is hem een afschrift van dat besluit overhandigd.

1.4. Bij besluit van 14 juni 2005, met verzenddatum 22 juni 2005, heeft het College het op 10 februari 2005 van appellant ontvangen bezwaar tegen het besluit van 8 april 2004 ongegrond (lees: niet-ontvankelijk) verklaard op de grond dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift ruimschoots was overschreden.

1.5. Naar aanleiding van een telefonisch contact op 24 januari 2007 met de sociale dienst waarbij appellant tevens aangaf het besluit van 14 juni 2005 niet te hebben ontvangen, is hem een afschrift van dat besluit toegezonden. Vervolgens heeft appellant op 29 januari 2007 beroep tegen het besluit van 14 juni 2005 ingesteld.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 14 juni 2005 niet-ontvankelijk verklaard. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is overschreden en dat niet is gebleken van redenen om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.

3. Appellant heeft zich in hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak gekeerd. Hij ontkent de ontvangst van het besluit van 14 juni 2005 op het adres [adres] te [plaatsnaam], het adres waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie sinds

4 december 2002 stond ingeschreven. Appellant stelt zich op het standpunt dat hij pas bij de toezending van het afschrift in januari 2007 van dit besluit kennis heeft kunnen nemen, zodat naar zijn mening eerst op dat moment de termijn voor het instellen van beroep is aangevangen.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. Ingevolge artikel 6:8 Awb vangt deze termijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt. In artikel 3:41, eerste lid, van de Awb is bepaald dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen. Ingevolge artikel 6:11 Awb blijft, als een beroepschrift is ingediend na afloop van de termijn, niet-ontvankelijkverklaring daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener van het beroepschrift in verzuim is geweest.

4.2. Naar vaste rechtspraak van de Raad dient - in geval van toezending van een besluit -voor de vaststelling dat aan de wettelijke voorwaarde voor het aanvangen van de beroepstermijn is voldaan, zowel de verzending als de aanbieding van de zending (aan het juiste adres) vast te staan dan wel voldoende aannemelijk te zijn gemaakt. Daarbij geldt dat niet is uitgesloten dat ook langs andere weg dan aangetekende verzending per TNT Post kan worden aangetoond dan wel voldoende aannemelijk gemaakt dat aan deze vereisten is voldaan. Indien uit de beschikbare gegevens volgt dat de belanghebbende het besluit moet hebben ontvangen en de ontkenning van die ontvangst dus als ongeloofwaardig moet worden bestempeld, wordt zowel de verzending als de ontvangst aannemelijk geacht. Hiervan is sprake in het geval van appellant. Evenals de rechtbank is de Raad van oordeel dat appellant het oorspronkelijke besluit op bezwaar van

14 juni 2005, met als verzenddatum 22 juni 2005, toen moet hebben ontvangen. Daartoe acht de Raad van doorslaggevende betekenis dat uit de gedingstukken blijkt dat bij een (latere) doorzoeking van de woning van [B.] op

21 augustus 2007, tevens het postadres van appellant sinds 1 mei 2007, tussen de schriftelijke bescheiden van appellant het aan appellant gerichte en aan het [adres] te [plaatsnaam] geadresseerde originele besluit van 14 juni 2005 is aangetroffen. Op dat besluit is 22 juni 2005 als verzenddatum vermeld. De Raad neemt daarbij tevens in aanmerking dat appellant bij zijn bij de rechtbank ingediende beroepschrift als bijlage een kopie van het advies van de commissie bezwaarschriften heeft overgelegd, welk advies blijkens het besluit van 14 juni 2005 bij dit besluit was gevoegd. In dat verband is nog van belang dat uit een procesverbaal van 28 augustus 2007 van sociaal-rechercheur [R.] moet worden afgeleid dat omstreeks laatstgenoemde datum uitsluitend een kopie van (de minuut van) het besluit van 14 juni 2005 aan appellant is gezonden en niet tevens een kopie van het advies.

4.3. Gelet op hetgeen onder 4.2 is overwogen kan als vaststaand worden aangenomen dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is aangevangen op 23 juni 2005 en dat de laatste dag waarop een beroepschrift kon worden ingediend

3 augustus 2005 was. Aangezien appellant eerst bij brief van 29 januari 2007 tegen het besluit van 14 juni 2005 een beroepschrift heeft ingediend, stelt de Raad vast dat ten tijde van het indienen van het beroepschrift de termijn om een beroepschrift in te dienen ruimschoots was verstreken.

In hetgeen appellant heeft aangevoerd is geen grond gelegen voor het oordeel dat sprake was van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 van de Awb. De rechtbank heeft het beroep dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.

4.4. Het hoger beroep slaagt niet. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

4.5. De Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door A.B.J. van der Ham als voorzitter en R. Kooper en C. van Viegen als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van R.B.E. van Nimwegen als griffier, uitgesproken in het openbaar op 20 januari 2009.

(get.) A.B.J. van der Ham.

(get.) R.B.E. van Nimwegen.

RB