Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2006:AY5585

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
12-07-2006
Datum publicatie
04-08-2006
Zaaknummer
05/5384 WW en 05/5385 WW
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Overname van achterstallige betalingsverplichtingen van de werkgever. Niet-opgenomen roostervrije uren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RSV 2006, 292
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

05/5384 en 05/5385 WW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[appellant 1], wonende te [woonplaats 1], (hierna: appellant 1), en

[appellant 2], wonende te [woonplaats 2], (hierna: appellant 2),

tegen de uitspraken van de rechtbank Breda van 20 juli 2005, 04/1958 respectievelijk 04/2191 (hierna: de aangevallen uitspraken),

in de gedingen tussen:

appellant 1 en 2

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 12 juli 2006.

I. PROCESVERLOOP

Namens appellanten heeft mr. H. Koelewijn, advocaat te Woerden, hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft verweerschriften ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 31 mei 2006. Appellanten zijn verschenen bij mr. F.K. Doornbos, werkzaam bij FNV Bouw. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. R.A. Kneefel, werkzaam bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

II. OVERWEGINGEN

1. Het in deze gedingen aan de orde zijnde geschil wordt beoordeeld aan de hand van de Werkloosheidswet (WW) en de daarop berustende bepalingen, zoals die luidden ten tijde als hier van belang.

2.1. Appellant 1 is sinds 16 mei 1994 en appellant 2 sinds 6 januari 1997 in dienst geweest van [naam werkgever] B.V. (hierna: werkgever). De werkgever heeft appellanten bij brief van 30 september 2003 opgezegd met inachtneming van de rechtens geldende opzegtermijn. Het loon is betaald tot en met 7 september 2003. De werkgever is op 14 oktober 2003 in staat van faillissement verklaard. Appellant 2 is op 17 oktober 2003 elders in dienst getreden.

2.2. Appellanten hebben het Uwv verzocht de achterstallige betalingsverplichtingen van de werkgever met toepassing van Hoofdstuk IV van de WW over te nemen. Bij besluiten van 4 mei 2004 heeft het Uwv die betalingsverplichtingen overgenomen, met uitzondering van de betaling van niet-opgenomen roostervrije uren, voor appellant 1 en 2 gesteld op 64,22 respectievelijk 20,28 uur. Hierna zullen die uren worden aangeduid als ADV-uren of ADV-dagen.

2.4. Het Uwv stelt zich blijkens de bestreden besluiten van 18 augustus 2004, waarbij de bezwaren tegen de besluiten van

4 mei 2004 ongegrond zijn verklaard, op het standpunt dat de wet noch de CAO voor het Bouwbedrijf 2003-2004 (hierna: CAO) een aanspraak geeft op uitbetaling van niet opgenomen ADV-dagen en dat de werknemer die dagen, ingeval van beëindiging van het dienstverband, vóór dat einde dient op te nemen. Slechts in het geval de werknemer niet in staat is die dagen op te nemen, kan volgens het Uwv sprake zijn van uitbetaling.

2.4. Appellanten bestrijden niet dat het aantal dagen van de door het Uwv vastgestelde (resterende) opzegtermijn, voor appellant 1 van 1 oktober 2003 tot en met 11 november 2003 en voor appellant 2 van 1 oktober 2003 tot 17 oktober 2003, toereikend is om het saldo van de niet opgenomen ADV-dagen te dekken. Zij stellen dat zij niet in staat waren het restant van de ADV-dagen op te nemen en dat van hen niet kon worden gevergd in overleg te treden met de curator over het opnemen van die dagen.

3. De rechtbank heeft bij de aangevallen uitspraken het beroep van appellanten tegen de bestreden besluiten ongegrond verklaard en daarbij het standpunt van het Uwv gevolgd. Overwogen is nog dat niet gebleken is dat appellanten in de onmogelijkheid verkeerden de vrije of collectief vastgestelde ADV-dagen in de voor hen geldende (resterende) opzegtermijn op te nemen.

4. Appellanten herhalen in hoger beroep hun standpunt dat zij niet in staat waren het restant van de ADV-dagen in de opzegtermijn op te nemen. Voorts benadrukken zij dat in de CAO onderscheid wordt gemaakt tussen collectief en individueel vast te stellen ADV-dagen. Volgens de CAO zouden alleen eerstgenoemde dagen moeten worden opgenomen in de opzegtermijn, hetgeen in hun visie ertoe moet leiden dat de individueel vast te stellen dagen wel tot uitbetaling dienen te komen en door het Uwv moeten worden overgenomen.

5. De Raad overweegt als volgt.

5.1. De relevante leden of onderdelen uit het van toepassing zijnde artikel 35 van de CAO luiden als volgt:

"2. In het kader van deze CAO is het aantal roostervrije dagen per kalenderjaar vastgesteld op 24. Van de 24 roostervrije dagen per kalenderjaar worden:

a. 2 dagen aangewend ten behoeve van scholing zoals bedoeld in artikel 35b;

b. 11 dagen vastgesteld in de onderneming op basis van de in lid 4a genoemde regeling;

c. 11 dagen vastgesteld overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Het verzoek van de werknemer wordt in ieder geval gehonoreerd indien dit 2 weken voor aanvang aan de werkgever kenbaar is gemaakt.

4. a. De vaststelling van de 11 roostervrije dagen zoals bedoeld in lid 2 sub b geschiedt in de onderneming in goed en vroegtijdig overleg met de ondernemingsraad en bij het ontbreken daarvan met de werknemers, die zich door een delegatie uit hun midden kunnen doen vertegenwoordigen. (…)

5. a. De werknemer verwerft tijdens het dienstverband per week het recht op 3,38 roostervrije uren. Per kalenderjaar kunnen maximaal 176 roostervrije uren worden opgebouwd (22 roostervrije dagen).

7. Indien een dienstverband wordt beëindigd in de loop van een kalenderjaar gelden de volgende bepalingen.

a. Bij beëindiging van het dienstverband wordt, overeenkomstig lid 5, berekend op hoeveel roostervrije dagen de betrokken werknemer nog recht heeft.

b. Indien blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband recht heeft op een groter aantal dan de feitelijk opgenomen roostervrije dag(en) als bedoeld in lid 4, dient deze dag respectievelijk dienen deze dagen, alsnog na overleg met de werkgever voor de beëindiging van het dienstverband te worden opgenomen."

5.2. De Raad stelt allereerst vast dat in de CAO geen algemeen luidend voorschrift is opgenomen waaruit een verplichting voor de werkgever volgt om - al dan niet bij het eindigen van de dienstbetrekking - voor niet-opgenomen ADV-uren een vergoeding te verstrekken. Gelet op de ratio van de regeling van de ADV, die er immers in is gelegen dat door arbeidstijdverkorting en het toekennen van meer vrije tijd aan de werknemers de werkgelegenheid wordt herverdeeld, ligt dat ook niet in de rede. Het alsnog laten uitbetalen van de opgebouwde ADV-uren, al dan niet aan het einde van het dienstverband of na ommekomst van een kalenderjaar, verdraagt zich niet met die ratio.

5.3. Uit de tekst van artikel 35, zevende lid, aanhef en onder b, van de CAO valt evenmin rechtstreeks af te leiden dat er een verplichting voor de werkgever en een daarmee corresponderend vorderingsrecht van de werknemer ontstaat om bij het einde van het dienstverband ten aanzien van resterende niet-opgenomen ADV-uren een geldelijke vergoeding te verstrekken. Het betreffende artikellid behelst immers niet meer dan de verplichting voor de werknemer om, onder bepaalde omstandigheden, voorafgaand aan het einde van de dienstbetrekking, resterende ADV-uren op te nemen. Daarbij wijst de Raad er nog op dat indien partijen bij de betreffende CAO de door appellanten voor-gestane uitleg destijds voor ogen hebben gehad, deze bedoeling niet op enigerlei wijze uit een toelichting bij de regeling is gebleken, waarbij de Raad nog in het midden kan laten in hoeverre een niet kenbare bedoeling bij een regeling als de onderhavige kan leiden tot een uitleg die niet zonder meer uit die regeling volgt.

Tenslotte is daarbij van belang dat aan de onderhavige CAO voorafgaande CAO-versies uitdrukkelijke bepalingen kenden met betrekking tot het uitbetalen van roostervrije dagen (bijvoorbeeld artikel 35, zevende lid, onderdeel b, CAO 1998) welke bepalingen in de hier van toepassing zijnde CAO niet meer zijn opgenomen.

5.4. Wat betreft de tekst van artikel 35, zevende lid, onder b, van de CAO zelve is de Raad van oordeel dat dit artikelonderdeel er toe strekt om zo getrouw mogelijk vast te stellen wat de werkelijke omvang van de resterende ADV-uren aan het einde van het dienstverband is. Op grond van het vijfde lid, in samenhang met het zevende lid, van de CAO is immers reeds bepaald hoe de opbouw van de ADV gestalte krijgt, zodat op basis van dat artikellid eveneens kan worden vastgesteld hoe de door een werknemer genoten ADV-uren op het opgebouwde saldo in mindering dienen te worden gebracht. Wat betreft het opnemen van ADV-uren regelt de CAO niet meer dan dat dit twee weken voor de beoogde dag van opname aan de werkgever kenbaar dient te worden gemaakt en dat een dergelijk verzoek door de werkgever dient te worden gehonoreerd. Het zevende lid van de CAO geeft in zoverre een precisering dat op de opgebouwde dan wel resterende uren slechts die door de werkgever ingevolge het eerste lid van artikel 35 van de CAO aangewezen ADV-uren in mindering worden gebracht die daadwerkelijk door de werknemer zijn opgenomen. Het zevende lid van de CAO bevat in zoverre een voor de werknemer begunstigende regel. Anders dan door de gemachtigde van appellanten gesteld is uit dat voorschrift niet af te leiden dat slechts de door de werkgever aangewezen en feitelijk opgenomen ADV-uren van belang zijn bij de bepaling van de vraag hoeveel ADV-uren aan het einde van het dienstverband resteren.

5.5. Het feit dat, zoals namens appellanten gesteld, in maatschappelijk opzicht het verschil tussen vakantie, verlof en roostervrije dagen is vervaagd en dat werkgevers in veel gevallen niet-genoten ADV-uren vergoeden, al dan niet onder een verwijzing naar de artikelen 7:611 of 7:628, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, heeft ten aanzien van de uitleg van het onderhavige artikel geen doorslaggevende betekenis, waarbij de Raad er nogmaals op wijst dat een dergelijke vergoeding niet in overeenstemming is met de hiervoor aangehaalde ratio van de arbeidsduurverkorting. In dat verband benadrukt de Raad voorts dat de onderhavige aanvragen moeten worden afgezet tegen het karakter van de overnameregeling zoals die is neergelegd in Hoofdstuk IV van de WW, welk karakter met zich brengt dat de gestelde werkgeversverplichtingen als de onderhavige restrictief worden uitgelegd.

5.6. Hetgeen hiervoor is overwogen leidt de Raad dan ook tot het oordeel dat artikel 35, zevende lid, aanhef en onder a en onder b, in samenhang met het vijfde lid, van de CAO, geen uitzondering vormt op het algemene uitgangspunt dat roostervrije dagen niet kunnen worden vergoed in geld en dat een werknemer bij de beëindiging van de dienstbetrekking diens resterende roostervrije dagen dient op te nemen. Het standpunt van appellanten dat van hen niet verlangd kon worden in overleg te treden met de curator, verwerpt de Raad onder verwijzing naar zijn uitspraak van 2 november 1999,

(LJN AA8634, RSV 2000/ 10), waarin besloten ligt dat zulks niet van doorslaggevende betekenis is.

Hetgeen verder nog namens appellanten is aangevoerd heeft de Raad niet tot een ander oordeel gebracht.

5.7. Zoals de Raad reeds in zijn uitspraak van 28 maart 1996 (LJN ZB5872, RSV 1996/ 163) tot uitdrukking heeft gebracht kan op dat uitgangspunt een uitzondering worden gemaakt indien de werknemer in de onmogelijkheid heeft verkeerd om die dagen voor het einde van het dienstverband op te nemen. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat die situatie zich ten aanzien van appellanten 1 en 2 niet voordoet.

6.1. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen, komen de aangevallen uitspraken voor bevestiging in aanmerking.

6.2. De Raad acht geen termen aanwezig voor een proceskostenveroordeling op grond van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraken.

Deze uitspraak is gedaan door M.A. Hoogeveen als voorzitter en H.G. Rottier en J. Riphagen als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van L. Karssenberg als griffier, uitgesproken in het openbaar op 12 juli 2006.

(get.) M.A. Hoogeveen.

(get.) L. Karssenberg.