Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2005:AT8156

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
17-05-2005
Datum publicatie
28-06-2005
Zaaknummer
02/4118 AAW/WAO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Nader rapport had tot nadere hoorzitting moeten leiden.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 7:9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

02/4118 AAW/WAO

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[appellante], wonende te [woonplaats], appellante,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.

Bij besluit van 10 november 1997 heeft gedaagde de uitkeringen van appellante ingevolge de Algemene Arbeids- ongeschiktheidswet (AAW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), welke laatstelijk werden berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%, met ingang van 6 januari 1998 herzien naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25 tot 35%.

Gedaagde heeft het tegen dit besluit door mr. M. Westerveld, advocaat te Amsterdam, namens appellante gemaakte bezwaar bij besluit van 27 juli 1998 (hierna: besluit 1) gegrond verklaard, appellante ook na 6 januari 1998 voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt geacht en haar arbeidsongeschiktheidsuitkering met ingang van 20 september 1998 ingetrokken.

De rechtbank Amsterdam heeft het door de gemachtigde van appellante ingestelde beroep tegen besluit 1 bij uitspraak van 28 juni 2002, reg.nr. AWB 02/395 AAWAO, ongegrond verklaard.

De gemachtigde van appellante heeft op bij beroepschrift aangegeven gronden tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld.

Gedaagde heeft van verweer gediend.

De gemachtigde van appellante heeft bij brieven van 22 november en 30 december 2002 onder andere nadere medische stukken ingediend, waarop gedaagde heeft gereageerd door overlegging van het rapport van de bezwaarverzekeringsarts W.A. Faas van 12 februari 2003

Gedaagde heeft desgevraagd bij brieven van 13 augustus en 7 december 2004 respectievelijk verzekeringsgeneeskundige rapportages en onder andere beslissingen omtrent wettelijke rente in verband met nabetalingen overgelegd.

Voorts heeft gedaagde bij brief van 22 maart 2005 nadere arbeidskundige stukken ingediend.

Het geding is behandeld ter zitting van 5 april 2005 waar voor appellante haar gemachtigde is verschenen en waar namens gedaagde is verschenen mr. M. Scholten, werkzaam bij het Uwv.

II. MOTIVERING

Appellante was werkzaam als administratief medewerkster voor 23,75 uur per week, toen zij op 25 januari 1996 uitviel met diverse klachten. Na ommekomst van de wettelijke wachttijd heeft de rechtsvoorgangster van gedaagde appellante bij besluit van 28 november 1996 met ingang van 23 januari 1997 uitkeringen ingevolge de AAW en de WAO toegekend, welke werden berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%. In het kader van een herbeoordeling heeft de verzekeringsarts E.M.H. Verduijn-Distelrath appellante op 7 juli 1997 onderzocht. Verduijn-Distelrath had daarbij de beschikking over een op haar verzoek omtrent appellante uitgebracht rapport van de psychiater Bevan Hoek van 12 mei 1997. Op basis hiervan en op basis van het door haar verrichte onderzoek heeft Verduijn-Distelrath, ook rekening houdend met de fysieke klachten en beperkingen van appellante, in haar rapport van 7 juli 1997 appellante geschikt geacht voor halve dagen niet te stresserend, oogsparend werk zonder structurele conflictsituaties. Een en ander vond uitwerking in het handgeschreven FIS-formulier van laatstgenoemde datum, waarin de beperkingen ten aanzien van het gebruik van de nek, het gebruik van de zintuigen (in dit geval de ogen), beschermende middelen alsmede psychische beperkingen op de onderdelen 28A, B, D en E, welke achtereenvolgens zien op werken onder tijdsdruk, dwingend werktempo, conflicterende functie-eisen en conflicthantering, nader zijn omschreven. Vervolgens heeft gedaagde na arbeidskundig onderzoek het primaire besluit van 10 november 1997 genomen.

In haar bezwaarschrift heeft appellante haar klachten, waaronder haar oogklachten, slechthorendheid, oorsuizen en vermoeidheid, nader omschreven en gesteld dat zij niet in staat is de geduide functies te verrichten. Ter hoorzitting van 1 april 1998 heeft appellante haar medische en arbeidskundige bezwaren nader toegelicht. Hierna heeft de bezwaarverzekeringsarts W.A. Faas in zijn rapport van 7 april 1998 geconcludeerd dat Verduijn-Distelrath bij de vaststelling van de beperkingen in voldoende mate rekening heeft gehouden met de haar toen gepresenteerde aandoeningen. Wel achtte Faas vanwege de oorklachten van appellante het stellen van nader omschreven beperkingen op de onderdelen 25H (lees: 28H; verantwoordelijkheid en/of afbreukrisico) en 28I (lawaai) noodzakelijk. Bij brief van 18 juni 1998 zond gedaagde de gemachtigde van appellante het verslag van de hoorzitting en een afschrift van het rapport van Faas. Op 29 juni 1998 heeft appellante vervolgens met de bezwaararbeidsdeskundige G. Huisman gesproken. Blijkens zijn rapport van 15 juli 1998 is onder andere door Huisman met appellante besproken de aanscherping door Faas van het belastbaarheidspatroon en de gevolgen hiervan voor de functieduiding in die zin dat onder handhaving van de aanvankelijk geduide functies monteur koffiezetters en samensteller de functie medewerker debiteurenregistratie is vervangen door de functie montage medewerker transfusie, waardoor het verlies aan verdiencapaciteit uitkwam op ongeveer 13%. Vervolgens heeft gedaagde bij brief van 20 juli 1998 de gemachtigde van appellante een afschrift gezonden van de zogenoemde aanzegbrief aan appellante van eveneens 20 juli 1998, waarna gedaagde op 27 juli 1998 het in rubriek I van deze uitspraak omschreven besluit 1 nam.

In beroep heeft de gemachtigde van appellante tegen besluit 1 medische en arbeidskundige bezwaren in verband met de vaststelling van de restverdiencapaciteit ingebracht. Daarnaast is aangevoerd, dat bij besluit 1 in strijd met artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de bezwaarprocedure een verslechtering van de positie van appellante is bewerkstelligd en dat bij besluit 1 had moeten worden volstaan met de vaststelling dat appellante met ingang van 8 januari 1998 onveranderd volledig arbeidsongeschikt was. Voorts is vergoeding van wettelijke rente gevorderd over de volgens appellante na te betalen uitkering.

Gedaagde heeft in zijn verweerschrift in eerste aanleg van 20 mei 1999 aangegeven dat de onderhavige schatting in verband met de medische urenbeperking van appellante op basis van een maandloonvergelijking had moeten plaatsvinden en heeft de mate van arbeidsongeschiktheid van appellante met ingang van 20 september 1998 herberekend op 29,11%. Voorts heeft gedaagde meegedeeld dat besloten is besluit 1 in te trekken voor zover de mate van arbeidsongeschikheid van appellante met ingang van 20 september 1998 op minder dan 15% is bepaald en haar met ingang van deze datum een WAO-uitkering te verlenen op basis van evenvermelde herberekening.

De gemachtigde van appellante heeft in reactie op het in het verweerschrift verwerkte nieuwe besluit (hierna: besluit 2) zijn eerder voorgebrachte bezwaren gehandhaafd en heeft bovendien gesteld dat in de bezwaarprocedure een nieuwe schatting is gemaakt zonder dat appellante en/of haar gemachtigde in de gelegenheid zijn gesteld ter zake van de nieuwe feiten en omstandigheden, waarop die schatting berust, te worden gehoord. Hierdoor is, aldus de gemachtigde, in strijd gehandeld met artikel 7:9 van de Awb.

De essentie van de uitspraak van de rechtbank op het beroep tegen besluit 1 van 23 november 1999, reg.nr. AAWAO 98/7178, en de uitspraak van de Raad van 4 december 2001 inzake 99/6366 AAW/WAO is in de aangevallen uitspraak, welke is gegeven na terugwijzing van het geding door de Raad op 4 december 2001 en waarin appellante als eiseres is aangeduid en gedaagde als verweerder, met juistheid als volgt weergegeven:

“Bij mondelinge uitspraak van 23 november 1999 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat het besluit van

10 november 1997 uitsluitend betrekking heeft op het recht op een AAW/WAO-uitkering per 6 januari 1998 en dat bij besluit van 27 juli 1998 volledig tegemoet is gekomen aan de bezwaren van eiseres.

Het beroep richt zich uitsluitend tegen de intrekking van de AAW/WAO-uitkering van eiseres per 20 september 1998, aldus de rechtbank. Ten aanzien van de intrekking van de AAW/WAO-uitkering van eiseres per 20 september 1998 stelt de rechtbank vast dat het hier een besluit in primo betreft waarbij eerst bezwaar dient te worden ingesteld bij verweerder.

Het beroep is derhalve niet ontvankelijk verklaard en het beroepschrift is doorgezonden naar verweerder met het verzoek dit te behandelen als een bezwaarschrift.

Verweerder heeft vervolgens hoger beroep ingesteld.

De Centrale Raad stelt -kort samengevat- het volgende.

Ten eerste is de AAW-uitkering van eiseres met ingang van 1 januari 1998 te komen vervallen als gevolg van de op die datum in werking getreden Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het geding heeft derhalve uitsluitend betrekking op de WAO-uitkering van eiseres.

In het verweerschrift van 20 mei 1998 heeft verweerder het bij besluit van 27 juli 1998 ingenomen standpunt verlaten en eiseres alsnog per 20 september 1998 ingedeeld in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 25-35.

Dit was bij besluit van 10 november 1997 ook al het geval zij het met ingang van 6 januari 1998. Van reformatio in peius is derhalve geen sprake aldus de Centrale Raad.

Hetgeen in het verweerschrift van verweerder van 20 mei 1998 is opgenomen moet worden aangemerkt als een heroverweging van het besluit van 27 juli 1998.

Het beroep gericht tegen het besluit van 27 juli 1998 moet in het kader van artikel 6:19 en 6:24 worden geacht mede te zijn gericht tegen het in het verweerschrift gestelde van 20 mei 1998 te weten de indeling 25-35 per 20 september 1998.

De zaak is terugverwezen naar de rechtbank met de opdracht een oordeel te geven over het besluit de WAO-uitkering van eiseres per 20 september 1998 te bepalen op 25-35 en het verzoek van de eiser om vergoeding van wettelijk rente.”

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van 4 december 2001 heeft de rechtbank in de thans aangevallen uitspraak als volgt overwogen:

“Eiseres heeft een scala aan klachten naar voren gebracht, waaraan de bezwaarverzekeringsarts in de visie van de rechtbank voldoende aandacht heeft besteed. Eiseres heeft verder geen medische rapporten of brieven ingestuurd waaruit blijkt dat haar gezondheidstoestand zijdens verweerder verkeerd zou zijn ingeschat. Ook overigens heeft de rechtbank geen aanwijzingen kunnen vinden dat dit laatste het geval is.

Namens eiseres is voorts aangevoerd dat zij in strijd met artikel 7:9 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de bezwaarfase niet opnieuw is gehoord toen bleek dat ze per 20 september minder dan 15% arbeidsongeschikt werd geacht. De rechtbank kan eiseres hierin niet volgen nu gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep het besluit terecht als beslissing op bezwaar is aangemerkt en, omdat verweerder eiseres alsnog per 20 september 1998 heeft ingedeeld in de klasse 25-35, er van reformatio in peius geen sprake is.

Het beroep kan derhalve niet slagen.”

In hoger beroep heeft de gemachtigde van appellante de in eerdere fasen van de procedure voorgebrachte bezwaren in essentie herhaald. Tevens heeft de gemachtigde op 22 november en 30 december 2002 nadere medische informatie overgelegd, waaronder een brief van de behandelend internist van 21 december 2001, waarin sprake is van de diagnose SLE. Voorts heeft de gemachtigde brieven van de huisarts van 15 november 2002 en de internist van 17 december 2002 overgelegd, waarin is ingegaan op het mogelijke verband tussen de klachten van appellante op de datum in geding en de diagnose SLE.

Gedaagde heeft hierop gereageerd door overlegging van het rapport van Faas van 12 februari 2003, die stelde dat niet valt te onderbouwen dat de in 1998 bestaande klachten met de diagnose SLE samenhangen, dat het om de beperkingen van appellante op de datum in geding gaat en dat deze los moeten worden gezien van een veel later gestelde diagnose.

De Raad overweegt in de eerste plaats en in aanvulling op hetgeen hij reeds in zijn hiervoor genoemde uitspraak van

4 december 2001 ter zake heeft overwogen, dat naar zijn oordeel besluit 2 in feite een intrekking van besluit 1 inhoudt. Zoals reeds in deze uitspraak is aangegeven, komt besluit 2 niet geheel aan het beroep tegen besluit 1 tegemoet en wordt ingevolge de artikelen 6:19, eerste lid, en 6:24, eerste lid, van de Awb dit beroep geacht mede te zijn gericht tegen besluit 2.

Uit het hiervoor overwogene volgt in het licht van de vaste jurisprudentie van de Raad ter zake dat in het onderhavige geval het belang van appellante bij een beoordeling van de rechtmatigheid van besluit 1 in beginsel is komen te vervallen, tenzij van zo’n belang blijkt, bijvoorbeeld omdat verzocht is om toekenning van schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente.

Namens appellante is in beroep tegen besluit 1 en in hoger beroep verzocht om vergoeding van de wettelijke rente, zodat het procesbelang als evenbedoeld niet is komen te vervallen.

Nu vaststaat dat bij besluit 1 ten onrechte met ingang van 20 september 1998 de WAO uitkering van appellante is ingetrokken, welke intrekking overigens naar de Raad in zijn meergenoemde uitspraak reeds heeft overwogen binnen de grondslag en reikwijdte van het primaire besluit van 10 november 1997 valt, zal de Raad besluit 1 reeds hierom vernietigen. De Raad stelt vervolgens vast dat de rechtbank in de aangevallen uitspraak in feite alleen een oordeel heeft gegeven over besluit 2 en derhalve heeft nagelaten om tevens te oordelen over het bij haar voorliggende beroep tegen besluit 1 en de in het kader van dat beroep ingediende vordering tot vergoeding van wettelijke rente.

De Raad overweegt voorts dat besluit 1 ook om de volgende reden niet in stand kan blijven. Aan de hiervoor vermelde gang van zaken, welke aan het nemen van besluit 1 voorafging, heeft appellante haar grief ontleend, dat besluit 1 is genomen in strijd met artikel 7:9 van de Awb. Dit artikel schrijft voor dat, wanneer na het horen aan het bestuursorgaan feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, dit aan belanghebbenden wordt meegedeeld en zij in de gelegenheid worden gesteld daarover te worden gehoord. Uit de gang van zaken blijkt dat appellante tijdens het gesprek met de bezwaararbeidsdeskundige op 29 juni 1998 informatie is verstrekt omtrent de betekenis van het na de hoorzitting van 1 april 1998 verschenen rapport van Faas van 7 april 1998 voor het primaire besluit, dat die rapporten voorts aan de gemachtigde van appellante zijn gezonden, maar dat voorafgaande aan het kort daarop nemen van besluit 1 op 27 juli 1998 niet een nieuwe hoorzitting is belegd. De betreffende grief van appellante treft in dit geval doel omdat het evengenoemde rapport van Faas en de in het rapport van Huisman van 15 juli 1998 vervatte arbeidskundige informatie, anders dan bijvoorbeeld valt af te leiden ten aanzien van een na het horen ingebracht medisch rapport in het geding, waarin de Raad op 10 december 2002 (USZ 2003,70) uitspraak heeft gedaan, juist van aanmerkelijk belang zijn geweest voor het nemen van besluit 1. Anders dan de gemachtigde van gedaagde ter zitting heeft gesteld, kan met alleen de informatieverstrekking door Huisman, nog afgezien van de vraag of deze genoegzaam was, niet worden geacht te zijn voldaan aan artikel 7:9 van de Awb. Van een verzekerde ingevolge de WAO als appellante kan immers in het algemeen redelijkerwijs niet worden verlangd dat zij reeds aanstonds in het gesprek met de bezwaararbeidsdeskundige alle mogelijke verzekeringsgeneeskundige en arbeidskundige gevolgen van de haar verstrekte informatie voor de gelding van een haar betreffende primaire schattingsbeslissing kan overzien, zodat de eventuele reactie van die verzekerde tijdens zo´n gesprek, nog daargelaten de vraag naar de reikwijdte daarvan, waaromtrent partijen van mening verschillen, niet de noodzaak van het houden van de in een geval als het onderhavige vanwege de betekenis van die informatie op grond van artikel 7:9 voorgeschreven (nadere) hoorzitting kan wegnemen.

Vervolgens moet de Raad beoordelen of het in feite ook reeds door de rechtbank beoordeelde besluit 2 in rechte stand kan houden. Anders dan de rechtbank komt de Raad tot de slotsom dat ook besluit 2 dient te worden vernietigd. Aan besluit 2 kleeft immers hetzelfde, met onjuiste toepassing van artikel 7:9 van de Awb samenhangende, gebrek, dat blijkens het hiervoor overwogene mede de reden vormt om besluit 1 te vernietigen. Ook voorafgaand aan het nemen van besluit 2 is appellante namelijk niet opnieuw gehoord.

Al het vorenstaande met betrekking tot de besluiten 1 en 2 leidt de Raad tot de slotsom dat - naast deze besluiten - ook de aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd.

De vernietiging van ook de thans aangevallen uitspraak brengt tevens mee dat de Raad dient te beoordelen of hij de zaak andermaal terugwijst naar de rechtbank omdat hij van oordeel is dat de zaak nogmaals door de rechtbank moet worden behandeld. Bij deze beoordeling acht de Raad tevens van belang het antwoord op de vraag of de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit 2 geheel in stand kunnen worden gelaten.

Deze vraag beantwoordt de Raad op zichzelf bevestigend. Hij overweegt daartoe in de eerste plaats dat de gemachtigde van appellante in beroep en in hoger beroep de gelegenheid te baat heeft genomen ter zitting van de rechtbank en de Raad de bezwaren van appellante tegen besluit 2 mondeling toe te lichten. Voorts liggen naar het oordeel van de Raad, mede gelet op hetgeen, al dan niet toegelicht met overlegging van nadere stukken, in beroep en in hoger beroep van de zijde van partijen omtrent de medische en arbeidskundige grondslag van besluit 2 is aangevoerd, thans voldoende gegevens voor om besluit 2 ook inhoudelijk te beoordelen. Gelet op een en ander acht de Raad het niet noodzakelijk gedaagde op te dragen na de vernietiging van besluit 2 een nieuw besluit op bezwaar te nemen, waarbij de schending van artikel 7:9 van de Awb wordt hersteld.

Wat betreft de medische grondslag van besluit 2 is de Raad van oordeel dat niet gezegd kan worden dat gedaagde, uitgaande van het oordeel van Faas in zijn rapport van 7 april 1998 over de door Verduijn-Distelrath in de primaire fase van de besluitvorming vastgestelde belastbaarheid van appellante en van de door Faas daarop gegeven aanvulling, de beperkingen van appellante, zoals die hebben te gelden voor het verrichten van gangbare arbeid op de datum in geding, heeft onderschat. Hieraan doet naar het oordeel van de Raad ook niet af dat blijkens de in hoger beroep van de zijde van appellante overgelegde medische informatie inmiddels ten aanzien van haar de diagnose SLE is gesteld. Weliswaar heeft de gemachtigde van appellante in navolging van de brief van de huisarts van 15 november 2002 ter zitting betoogd dat het zeer waarschijnlijk is dat de klachten van appellante rond de datum in geding te maken hebben met de nadien gediagnosticeerde SLE. Er kan naar het oordeel van de Raad echter niet aan worden voorbijgezien dat de behandelend internist, die de diagnose SLE in december 2001 heeft gesteld, zich - desgevraagd door de gemachtigde van appellante - in zijn brief van 17 december 2002 aanmerkelijk terughoudender heeft uitgelaten omtrent het door de gemachtigde en de huisarts gestelde verband. Deze internist wees er enerzijds op dat blijkens de documentatie van december 1999 niet bleek dat appellante andere dan buikklachten had en dat deze klachten zijns inziens niet gerelateerd zijn aan SLE. Anderzijds stelde hij dat vaak eerst na geruime tijd de diagnose SLE wordt gesteld en dat het niet is uit te sluiten dat SLE al in een eerder stadium bij appellante een rol speelde. Gelet op het standpunt van deze internist en op de reactie van Faas op de door de gemachtigde van appellante ingebrachte medische informatie, alsmede in aanmerking genomen het uit de beschikbare medische informatie blijkende klachtenpatroon van appellante ten tijde van de datum bij besluit 2 in geding, komt de Raad - met gedaagde - het stellen van nadere beperkingen in verband met de nadien gestelde diagnose SLE niet aangewezen voor.

Wat betreft de arbeidskundige grondslag van besluit 2 overweegt de Raad dat gedaagde op 22 maart 2005 het rapport van de bezwaarverzekeringsarts R.M. de Vink en de bezwaararbeidsdeskundige L.G.W. Lind van 10 december 2004 heeft overgelegd. Uit dit rapport blijkt dat gedaagde aan besluit 2 uiteindelijk de functies monteur koffiezetters, samensteller en – ter vervanging van de functie montagemedewerker transfusie – de eveneens tot de fb-code 9019 behorende functie productiemedewerker kunststof ten grondslag legt en dat, uitgaande van het maandloon van de middelste van deze drie functies, het verlies aan verdiencapaciteit van appellante op de datum in geding 31,83% bedroeg. In evengenoemd rapport is ook uitgebreid ingegaan op de gesignaleerde overschrijdingen in deze functies op de voor appellante geldende belastbaarheid. Deze toelichting, die onder andere het dragen van beschermende middelen in de functie monteur koffiezetters betreft, alsmede reiken, lawaai, aanmerkelijke tijdsdruk en dwingend tempo in de functie samensteller en reiken en het dragen van een veiligheidsbril in de functie productiemedewerker kunststof, komt de Raad niet onjuist voor. De Raad tekent daarbij aan dat, anders dan de gemachtigde van appellante meent, gedaagde in het FIS-formulier van 7 juli 1997 heeft aangegeven dat appellante matig beperkt is op de onderdelen 28A en 28B. Voorts komt de Raad de uiteenzetting in het rapport van

10 december 2004 met betrekking tot de aanvaardbaarheid van de overschrijding op het onderdeel 26 in verband met het dragen van een veiligheidsbril in de functie productiemedewerker kunststof niet onjuist voor. In de eerste plaats is toegelicht dat de werkzaamheden in deze functie plaatsvinden in zogenoemde cleanrooom omstandigheden. Voorts gaat het, aldus deze toelichting, om het af en toe dragen van een veiligheidsbril en houdt de aantekening in het FIS-formulier, dat appellante geen beschermende bril moet dragen, verband met de eis dat appellante niet moet werken op plaatsen waar sprake is van rondspringende splinters of zeer smerige omstandigheden. Uit de in het dossier aanwezige informatie van de behandelend oogarts uit 1996 - de van de zijde van appellante in hoger beroep overgelegde medische informatie ziet niet op meer recente bevindingen van de oogarts - valt niet af te leiden dat bedoelde aantekening een verder strekkende betekenis heeft.

Op grond van het vorenstaande kan de medische en arbeidskundige grondslag van besluit 2 naar het oordeel van de Raad in rechte standhouden.

Gelet op de bevestigende beantwoording van de vraag of de rechtsgevolgen van besluit 2 geheel in stand kunnen worden gelaten en in aanmerking genomen dat de Raad ook overigens geen andere redenen voor terugwijzing ziet, zal de Raad de zaak zelf afdoen en doende wat de rechtbank had behoren te doen, het mede tegen besluit 2 gericht geachte beroep van appellante gegrond verklaren, dat besluit vernietigen en de rechtsgevolgen van dat vernietigde besluit geheel in stand laten.

Gelet op de vernietiging van besluit 1, staat, mede in aanmerking genomen de medische en arbeidskundige grondslag van besluit 2, vast dat gedaagde nalatig is gebleven een volledige WAO-uitkering te betalen aan appellante over de periode van

6 januari tot 20 september 1998 en een WAO-uitkering, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 25 tot 35% met ingang van laatstgenoemde datum. Ter zitting is voorts gebleken dat de gemachtigde van appellante op zichzelf juist acht de door gedaagde overgelegde beslissingen van 2 en 3 december 2004 inzake de vergoeding van wettelijke rente ten bedrage van € 2,06 in verband met verrekening van de nabetaling over evengenoemde periode met een andere uitkering en voor het overige een betaalbaarstelling ten bedrage van € 103,19 van de nabetaling over die periode onderscheidenlijk de verrekening van de nabetaling over de periode van 20 september 1998 tot 27 november 2001, de datum met ingang van welke de WAO-uitkering van appellante is herzien naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%, met een andere uitkering over laatstgenoemde periode.

Gelet op vorenstaande ligt de vordering van appellante tot vergoeding van de wettelijke rente gereed voor toewijzing tot een bedrag van € 2,06.

De Raad acht termen aanwezig om op grond van artikel 8:75 van de Awb gedaagde te veroordelen in de proceskosten van appellante in beroep en in hoger beroep. Deze kosten worden begroot op € 322,= voor verleende rechtsbijstand in eerste aanleg en € 644,= voor verleende rechtsbijstand in hoger beroep, alsmede € 35,= voor het verstrekken van medische informatie en advies aan de gemachtigde van appellante.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;.

Verklaart het beroep tegen besluit 1 gegrond en vernietigt besluit 1;

Verklaart het beroep, voorzover dit geacht wordt mede te zijn gericht tegen besluit 2, gegrond en vernietigt besluit 2;

Bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit 2 geheel in stand blijven;

Veroordeelt gedaagde tot vergoeding aan appellante van schade in de vorm van wettelijke rente op de wijze als hiervoor is aangegeven;

Veroordeelt gedaagde in de proceskosten van appellante in eerste aanleg tot een bedrag groot € 322,=, te betalen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Veroordeelt gedaagde in de proceskosten van appellante in hoger beroep tot een bedrag groot € 679,=, te betalen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de griffier van de Raad;

Bepaalt dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan appellante het in hoger beroep betaalde griffierecht van

€ 82,= vergoedt.

Aldus gegeven door mr. K.J.S. Spaas als voorzitter en mr. J.W. Schuttel en mr. C.W.J. Schoor als leden, in tegenwoordigheid van M.H.A. Jenniskens als griffier en uitgesproken in het openbaar op 17 mei 2005.

(get.) K.J.S. Spaas.

(get.) M.H.A. Jenniskens.