Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CRVB:2000:ZB8821

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
02-05-2000
Datum publicatie
03-10-2002
Zaaknummer
97/9531 ABW en 98/7656 ABW
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene bijstandswet 3
Algemene bijstandswet 3
Algemene bijstandswet 3
Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 3
Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 4
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2000, 345
RSV 2000, 137
USZ 2000/193 met annotatie van A.E.L.T. Balkema
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

97/9531 ABW

98/7656 ABW

U I T S P R A A K

in de gedingen tussen:

1. A, wonende te B, appellant,

2. C, wonende te B, appellante

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Breukelen, gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN DE GEDINGEN

Appellant heeft op bij een aanvullend beroepschrift aangegeven gronden hoger

beroep ingesteld tegen een door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder

dagtekening 1 oktober 1997 tussen partijen gewezen uitspraak, nummer 96/1863

ABW, waarnaar hierbij wordt verwezen.

Als gemachtigde van appellante heeft D. Molin op bij een aanvullend

beroepschrift aangegeven gronden namens haar eveneens hoger beroep ingesteld

tegen evengenoemde uitspraak.

Gedaagde heeft verweerschriften ingediend.

De gedingen zijn gevoegd behandeld ter zitting van 21 maart 2000, waar van de

zijde van appellanten niemand is verschenen, terwijl gedaagde zich heeft doen

vertegenwoordigen door G. Gijtenbeek, werkzaam bij de gemeente Breukelen.

II. MOTIVERING

In het geding, nummer 98/7656 ABW:

Bij de in rubriek I vermelde uitspraak heeft de rechtbank appellant niet-ontvankelijk verklaard

in het door hem ingestelde beroep op grond van de volgende overwegingen:

"Ingevolge artikel 8:1 van de Awb kan een belanghebbende tegen een besluit

beroep instellen bij de rechtbank.

In artikel 6:13 van de Awb is bepaald dat geen beroep kan worden

ingesteld tegen een op bezwaar genomen besluit door een belanghebbende

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben gemaakt

tegen het oorspronkelijke besluit.

Gelet op het bepaalde in artikel 1:2, lid 1, van de Awb wordt onder

belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit

is betrokken.

De rechtbank stelt vast dat eiser A geen zelfstandig bezwaar heeft

gemaakt tegen het oorspronkelijke besluit van 2 februari 1996 doch dit

heeft gedaan namens C, in dit geding eiseres, als haar gemachtigde. De

rechtbank is niet gebleken van omstandigheden op basis waarvan eiser A

redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zelfstandig bezwaar te

hebben gemaakt. Reeds op die grond moet eiser A, gelet op het bepaalde in

artikel 6:13 van de Awb niet ontvankelijk worden geacht in zijn beroep.

Voorts acht de rechtbank eiser A geen belanghebbende in de zin van

artikel 1:2 van de Awb. Het besluit van verweerder tot beëindiging van

het recht op bijstand van eiseres raakt eiser A niet rechtstreeks in zijn

belang. Daarvan zou eerst sprake zijn indien eiser A op de wijze als

voorzien in de Algemene Bijstandswet aanspraak zou hebben gemaakt om als

subject van bijstandsverlening te worden beschouwd in het kader van een

gezinsbijstandsuitkering. De rechtbank is echter niet gebleken dat

daarvan sprake is geweest voorafgaande aan het in dit geding aan de orde

zijnde besluit. Voorts blijkt uit de gedingstukken dat eiser A ten tijde

in geding een uitkering ingevolge de arbeidsongeschiktheidswetgeving

ontving en dat het al dan niet bestaan van een gezamenlijke huishouding

alleen van betekenis was voor het recht op periodieke bijstand van

eiseres. Een louter subjectief gevoel van sterke betrokkenheid bij een

bestuursbesluit, hoe begrijpelijk ook in de onderhavige situatie, is niet

voldoende om te kunnen spreken van een rechtstreeks betrokken belang.".

Hetgeen appellant in hoger beroep tegen deze beslissing van de rechtbank heeft

aangevoerd, heeft de Raad niet tot een ander oordeel kunnen brengen met

betrekking tot de ontvankelijkheid van het inleidend beroep van appellant.

De omstandigheid dat appellant niet betrokken was bij de aan appellante

verleende bijstand en derhalve niet kon worden aangemerkt als subject van de

hier in geding zijnde bijstandsverlening, verzet zich ertegen om appellant te

beschouwen als een persoon met een bij het beëindigingsbesluit rechtstreeks

betrokken belang.

Die vaststelling is al voldoende om te oordelen dat de rechtbank appellant

terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in het door hem ingestelde beroep.

De aangevallen uitspraak komt dan ook in zoverre voor bevestiging in aanmerking.

De Raad acht geen termen aanwezig om toepassing te geven aan het bepaalde in

artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

In het geding, nummer 97/9531 ABW

Aan de aangevallen uitspraak - waarin appellante als eiseres is aangeduid, en

gedaagde als verweerder - ontleent de Raad de volgende, als vaststaand aan te

nemen feiten en omstandigheden:

"Met ingang van 17 september 1992 is aan eiseres, na beëindiging van de

bijstandsuitkering per 1 september 1992 bij besluit van 6 oktober 1992

vanwege het voeren van een gezamenlijke huishouding met A, door

verweerder recht op bijstand verleend.

In bezwaar en administratief beroep zijn de bezwaren van eiseres tegen de

beslissing van 6 oktober 1992 ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 14

november 1994 is door de Centrale Raad van Beroep het beroep tegen de

beslissing van het College van gedeputeerde staten van de provincie

Utrecht van 9 maart 1994, betreffende verweerders besluit van 6 oktober

1992, eveneens ongegrond geacht.

Op 5 januari is door eiseres schriftelijk verklaard dat A met ingang van

8 januari 1996 zijn hoofdverblijf zou hebben in haar woning.

Bij besluit van 2 februari 1996 is eiseres medegedeeld dat met ingang van

8 januari 1996 haar uitkering ingevolge de Algemene Bijstandswet werd beëindigd.

Namens eiseres is op 7 februari 1996, aangevuld bij brief van 19 februari

1996, tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

Bij uitspraak van 11 april 1996 is het namens eiseres gedane verzoek van

6 maart 1996 om een voorlopige voorziening door deze rechtbank afgewezen.

Het bezwaarschrift is behandeld ter zitting van 6 mei 1996 van de

commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Breukelen, alwaar

eiseres in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord naar aanleiding

van haar bezwaren. Na ontvangst van het advies van voornoemde commissie

heeft verweerder het bestreden besluit genomen.

Blijkens de gedingstukken heeft verweerder bij het bestreden besluit

toepassing gegeven aan artikel 3, aanhef en derde lid, onder a, van de

Algemene Bijstandswet. Verweerder heeft daarbij overwogen dat eiseres

eerder een duurzame huishouding met A heeft gevoerd.".

De rechtbank heeft het beroep van appellante tegen het bestreden besluit van 28

mei 1996 ongegrond verklaard. Zij heeft daartoe vastgesteld dat appellanten op

het relevante beoordelingstijdstip 8 januari 1996 hun hoofdverblijf hadden in

dezelfde woning en voorts in aanmerking genomen dat bij 's Raads uitspraak van

14 november 1994 in rechte is vastgesteld dat appellante op 1 september 1992 een

gezamenlijke huishouding voerde met appellant.

Op basis van deze beide gegevens heeft zij geconcludeerd dat gedaagde op juiste

wijze toepassing heeft gegeven aan artikel 3, derde lid aanhef en onder a, van

de Algemene bijstandswet (Abw, tekst tot 1 januari 1998) en daarbij aangegeven

dat de wetgever geen beperking (in tijd) heeft aangegeven voor de toepassing van

evengenoemde bepaling.

De gemachtigde van appellante heeft in hoger beroep de toepasselijkheid van die

bepaling betwist.

De Raad stelt zich achter de overwegingen in de aangevallen uitspraak die de

rechtbank tot de conclusie hebben geleid dat in deze de bepalingen van de Abw

van toepassing zijn zoals deze van 1 januari 1996 tot 1 januari 1998 luidden.

Aangaande de toepassing van artikel 3, derde lid aanhef en onder a, van de Abw

per 8 januari 1996 overweegt de Raad het volgende.

Ingevolge artikel 3, derde lid aanhef en onder a, van de Abw wordt een

gezamenlijke huishouding als bedoeld in het tweede lid van dit artikel in ieder

geval aanwezig geacht indien de belanghebbenden hun hoofdverblijf hebben in

dezelfde woning en zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de

verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt.

In de onderdelen b tot en met d zijn andere situaties beschreven waarin een

gezamenlijke huishouding eveneens aanwezig wordt geacht indien de

belanghebbenden hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met artikel 3, derde lid aanhef

en onder a tot en met d, van de Abw heeft bedoeld situaties aan te geven waarin

gemeenten zonder nader onderzoek kunnen concluderen dat de betrokkenen een

gezamenlijke huishouding voeren.

Het vijfde lid van artikel 3 geeft aan dat bij algemene maatregel van bestuur de

reikwijdte in de tijd moet worden vastgesteld voorzover het gaat om registraties

van gezamenlijke huishoudingen die naar aard en strekking overeenkomen met de

gezamenlijke huishouding, bedoeld in het tweede lid van dat artikel. Dit is in

de wetsgeschiedenis als volgt toegelicht: "Er dient immers te worden gewaarborgd

dat er redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat de betrokkenen - gezien

de aard van de desbetreffende registratie en gezien het tijdstip daarvan -

inderdaad een gezamenlijke huishouding voeren.". (Kamerstukken II 1993/1994,

22545, nr. 18, p. 38)

De bedoelde algemene maatregel van bestuur is neergelegd in het Besluit

aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding (KB van 12 april 1995, Stb.

1995, 202), verder: het Besluit.

Artikel 3 van het Besluit luidt - voorzover hier van belang - als volgt:

"Voor de toepassing van artikel 3 van de Abw wordt een registratie als bedoeld

in artikel 2 in aanmerking genomen indien deze:

a. bij de aanvang van bijstand bestaat;

b. in een periode van twee jaar voorafgaand aan de aanvraag van bijstand op enig

moment heeft bestaan;

c. in een periode van twee jaar voorafgaand aan de bekendmaking van een besluit

als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Invoeringswet herinrichting Algemene

Bijstandswet op enig moment heeft bestaan;

dan wel

d. gedurende de verlening van bijstand plaatsvindt.".

In de Nota van Toelichting bij het Besluit is onder meer neergelegd:

"In dit besluit wordt ook de reikwijdte van de betreffende registers in de tijd

aangegeven. Het kabinet heeft gekozen voor een termijn van twee jaren. ... Door

de termijn op twee jaar te stellen, wordt voorkomen dat ook minder actuele

registraties zouden doorwerken. Voorts zou een langere termijn mogelijk de

uitvoering te zeer belasten.".

De Raad stelt vast dat de in het Besluit aan onderdeel d gegeven uitwerking tot

gevolg heeft, dat ten aanzien van niet met elkaar gehuwd geweest zijnde personen

die een gezamenlijk hoofdverblijf hebben en die voor de toepassing van de

ABW/Abw eerder de rechtsgevolgen hebben ondervonden van het voeren van een

(duurzame) gezamenlijke huishouding anders wordt gehandeld dan ten aanzien van

niet met elkaar gehuwd geweest zijnde personen die dezelfde rechtsgevolgen reeds

hebben ervaren voor de toepassing van een van de in artikel 2 van het Besluit

genoemde andere wetten met materieel eenzelfde partnerbegrip.

Voor de eerste groep vermeldt onderdeel a van artikel 3, derde lid, slechts de

niet nader omlijnde term "eerder" en is niet voorzien in een temporele beperking. Dat

zou bij een ruime uitleg van dat artikelonderdeel voor hen betekenen dat een gezamenlijke

huishouding die in een (veel) verder verleden is vastgesteld alsnog zou kunnen worden

aangegrepen om wederzijdse verzorging zonder nader onderzoek aanwezig te achten

wanneer zij weer in één woning gehuisvest zijn.

Voor de tweede groep is dat anders, omdat de wetgever ervoor heeft gekozen om

minder actuele registraties niet te laten doorwerken. Voor die groep geldt dat

niet zonder meer kan worden geconcludeerd dat ook aan de eis van wederzijdse

verzorging is voldaan wanneer de aanwezigheid van een gezamenlijke huishouding

is vastgesteld voorafgaande aan het ingevolge artikel 3 van het Besluit in

aanmerking te nemen tijdvak/tijdstip.

De Raad is van oordeel dat de door hem geconstateerde rechtsongelijkheid voor

personen als appellanten kan worden opgeheven door bij de toepassing van artikel

3, derde lid aanhef en onder a, van de Abw de daarin voorkomende term "eerder"

te preciseren en daarvoor aansluiting te zoeken bij de uitwerking zoals deze

voor de toepassing van onderdeel d van dat artikelonderdeel geldt.

Hierbij tekent de Raad - in dit geding ten overvloede - aan dat de wijzigingen

die per 1 januari 1998 in artikel 3 van de Abw en met het inmiddels gegeven

Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 tot stand zijn

gebracht niet tot een andere benadering nopen. Bij de toepassing van artikel 3,

vierde lid, aanhef en onder a, van de Abw (tekst vanaf 1 januari 1998) ten

aanzien van niet met elkaar gehuwde geweest zijnde personen kan de daarin

voorkomende term "eerder" worden gepreciseerd door aansluiting te zoeken bij de

tijdsbepalingen zoals deze in artikel 4 van het Besluit aanwijzing registraties

gezamenlijke huishouding 1998 voor de toepassing van de Abw en andere in dat

artikel genoemde wetten is gegeven.

In casu moet in de lijn van artikel 3 onder c van het Besluit worden vastgesteld

dat de door gedaagde aangegrepen situatie waarin appellanten eerder voor de

verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt, verregaand buiten de

periode van twee jaar voorafgaand aan de bekendmaking van het besluit van 2

februari 1996 gelegen is.

Daarom was gedaagde naar het oordeel van de Raad niet gerechtigd met toepassing

van artikel 3, derde lid aanhef en onder a, van de Abw het bestaan van een

gezamenlijke huishouding in het geval van appellanten zonder meer aanwezig te achten.

De Raad voegt aan het vorenstaande toe dat een beoordeling van het geschil op

basis van het tweede lid van artikel 3 van de Abw tot de conclusie moet leiden

dat het hebben van hoofdverblijf van appellanten in dezelfde woning op 8 januari

1996 buiten kijf is, maar dat overigens geen feiten zijn gesteld of gebleken die

het aannemelijk doen zijn dat er ten tijde als hier van belang óók van

wederzijdse verzorging sprake was.

In het voorgaande ligt besloten dat de aangevallen uitspraak niet in stand kan

blijven voorzover daarbij het beroep van appellante ongegrond is verklaard.

Doende hetgeen de rechtbank had behoren te doen zal de Raad het inleidend beroep

alsnog gegrond verklaren en het bestreden besluit vernietigen wegens strijd met

artikel 7:12, eerste lid, van de Awb. Gedaagde zal een nieuw besluit op het

bezwaar van appellante hebben te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

Aan hetgeen namens appellante in hoger beroep overigens naar voren is gebracht,

onder andere onder verwijzing naar de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag

tot bescherming van de rechten van de mens en artikel 26 van het Internationaal

Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, komt de Raad, gezien het

vorenstaande, nu niet toe.

De Raad acht ten slotte geen termen aanwezig om toepassing te geven aan het

bepaalde in artikel 8:75 van de Awb, nu hem van voor vergoeding in aanmerking

komende proceskosten niet is gebleken.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

in het geding, nummer 98/7656 ABW:

Bevestigt de aangevallen uitspraak;

in het geding nummer 97/9531 ABW:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;

Verklaart het inleidend beroep van appellante alsnog gegrond en vernietigt het

bestreden besluit;

Bepaalt dat gedaagde een nieuw besluit neemt op het bezwaar van appellante met

inachtneming van deze uitspraak;

Gelast de gemeente Breukelen aan appellante het gestorte recht van f 50,-- in

beroep en f 160,-- in hoger beroep (totaal f 210,--) te vergoeden.

Aldus gewezen door mr J.G. Treffers als voorzitter en mr G.A.J. van den Hurk en

mr J.M.A. van der Kolk-Severijns als leden, in tegenwoordigheid van mr P.C. de

Wit als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 2 mei 2000.

(get.) J.G. Treffers.

(get.) P.C. de Wit.

HL

105