Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2013:CA1029

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
12-04-2013
Datum publicatie
27-05-2013
Zaaknummer
AWB 10/742 eind
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Proceskostenveroordeling
Inhoudsindicatie

Gasvoorwaarden. Herstelbesluit na toepassing bestuurlijke lus. Gebrek hersteld door opname behandelplan voor te nemen nieuwe beslissing op bezwaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

College van Beroep voor het bedrijfsleven

AWB 10/742 12 april 2013

18400 Gaswet

Uitspraak in de zaak van:

Gas Transport Services B.V., te Groningen (hierna: GTS), appellante,

gemachtigden: mr. A.A. Kleinhout, advocaat te Den Haag, en mr. drs. D.L. Zelhorst, werkzaam bij GTS,

tegen

de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, (hierna: NMa), verweerder

gemachtigden: mr. drs. E.T.W.M. van Leeuwen en mr. J.A.H. Koomen, werkzaam bij NMa,

waaraan voorts als partij deelneemt:

de Vereniging voor Energie, Milieu en Water, te Woerden (hierna: VEMW),

gemachtigde: mr. M.R. het Lam, advocaat te Den Haag.

1. Het procesverloop

Voor een beschrijving van het verloop van de procedure tot en met 18 september 2012 verwijst het College naar rubriek 1 van zijn tussenuitspraak van die datum (LJN: BX8575).

Bij brief van 14 november 2012 heeft NMa mededeling gedaan van het herstel van het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek door toezending van een nadere motivering van het bestreden besluit van 2 juni 2010 in de vorm van een behandelplan voor het opnemen van de onderwerpen 'commissioning service' en 'overdracht van transportrechten' in de Transportvoorwaarden Gas-LNB.

Bij brieven van 17 december 2012 en 18 december 2012 hebben GTS en VEMW een schriftelijke reactie op de nadere motivering aan het College toegezonden.

2. De beoordeling van het geschil

2.1 De bepalingen op grond waarvan het bestreden besluit is genomen zijn weergegeven in rubriek 2.1 van de hiervoor genoemde tussenuitspraak.

2.2 In de tussenuitspraak heeft het College vastgesteld dat het bestreden besluit niet voorziet in een behandelplan waarmee de onderwerpen 'commissioning service' en 'overdracht van transportrechten' alsnog in de Transportvoorwaarden Gas-LNB worden opgenomen en geoordeeld dat vanwege dit gebrek, het beroep van GTS gegrond is. Het bestreden besluit zal om die reden worden vernietigd. Ter beoordeling staat thans of de nadere motivering die NMa heeft ingediend stand kan houden en of deze aanleiding geeft om de rechtsgevolgen van het te vernietigen besluit in stand te laten.

2.3 De nadere motivering van het bestreden besluit bestaat uit een opdracht aan de gezamenlijke netbeheerders om binnen vier weken na bekendmaking van het herstelbesluit te komen tot een codevoorstel waarin de onderwerpen 'commissioning service' en 'overdracht van transportrechten' uitputtend worden geregeld. Daarbij heeft NMa de verwachting uitgesproken dat hij een aan de uniforme voorbereidingsprocedure verwante procedure van toepassing zal verklaren en dat hij in dat kader vóór 1 maart 2013 een ontwerpbesluit zal kunnen publiceren. Voorts heeft NMa het voornemen geuit om – na het doorlopen van een zienswijzenprocedure – vóór 15 juli 2013 een besluit te nemen.

2.4 GTS heeft te kennen gegeven dat zij, gelet op het feit dat de gezamenlijke netbeheerders tot uiterlijk 11 januari 2013 is gegeven om aan de opdracht van NMa te voldoen, geen opmerkingen heeft over het herstelbesluit en het daarin opgenomen behandelplan. VEMW heeft bericht in te stemmen met het in het herstelbesluit opgenomen behandelplan, mits dit plan binnen de daarin opgenomen termijn ten uitvoer wordt gebracht.

2.5 Het College stelt vast dat NMa met de hiervoor onder 2.3. weergegeven nadere motivering inzicht heeft gegeven in de besluitvormingsprocedure, de daaruit voortvloeiende concrete vervolgstappen, een tijdschema en de termijn waarbinnen hij het besluit in verband met het opnemen van de onderwerpen 'commissioning service' en 'overdracht van transportrechten' in de Transportvoorwaarden Gas-LNB zal nemen, zodat wordt voldaan aan de eisen die aan een behandelplan worden gesteld. Het College stelt voorts vast dat GTS en VEMW geen bezwaren hebben geuit tegen de inhoud van het behandelplan. Het College beantwoordt de vraag zoals geformuleerd in 2.2 daarom bevestigend.

2.6 Het College acht termen aanwezig om NMa te veroordelen in de proceskosten van GTS. NMa dient de kosten van de door gemachtigde van GTS beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht, te vergoeden. Deze kosten zijn vastgesteld op € 1.180,- (één punt voor het indienen van het beroepschrift, één punt voor de zitting die heeft plaatsgevonden en een halve punt voor het indienen van een zienswijze na bestuurlijke lus, tegen een waarde van € 472,- per punt, in een zaak van gemiddeld gewicht, met vermenigvuldigingsfactor 1).

2.7 NMa dient het door GTS voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht te vergoeden.

3. De beslissing

Het College:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- bepaalt dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand blijven;

- veroordeelt NMa in de proceskosten van GTS tot een bedrag van € 1.180,- (zegge: elfhonderdentachtig euro);

- bepaalt dat NMa het door GTS voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ad € 298,- (zegge:

tweehonderdachtennegentig euro) vergoedt.

Aldus gewezen door mr. M. Munsterman, mr. M. van Duuren en mr. C.J. Waterbolk, in tegenwoordigheid van mr. O.C. Bos als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 12 april 2013.

w.g. M. Munsterman w.g. O.C. Bos