Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2012:BW7963

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
07-06-2012
Datum publicatie
11-06-2012
Zaaknummer
AWB 10/577
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Proceskostenveroordeling
Inhoudsindicatie

Tariefbesluit. Herschaling in verband met wijziging systematiek vaststelling rekenvolumina. Geen deugdelijke motivering in het bestreden besluit waarom herschaling ten aanzien van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode achterwege is gelaten, terwijl op andere nacalculaties wel herschaling wordt toegepast. Vernietiging bestreden besluit met instandlating rechtsgevolgen. Motiveringsgebrek geheeld door nadere toelichting ter zitting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

College van Beroep voor het bedrijfsleven

AWB 10/577 7 juni 2012

18050 Elektriciteitswet 1998

Uitspraak in de zaak van:

Westland Infra Netbeheer B.V., te Poeldijk (hierna: Westland), appellante,

gemachtigde: mr. R. Voogt, advocaat te Utrecht,

tegen

de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa), verweerder,

gemachtigde: mr. T.C. Topp, werkzaam bij NMa.

1. De procedure

Westland heeft bij brief van 9 juni 2010, bij het College binnengekomen op 10 juni 2010, beroep ingesteld tegen een besluit van NMa van 29 april 2010.

Bij dit besluit heeft NMa beslist op het bezwaar van Westland tegen zijn besluit van 12 december 2008, waarbij NMa voor Westland de maximum nettarieven elektriciteit en rekenvolumina voor het jaar 2009 heeft vastgesteld (hierna: tariefbesluit 2009).

Bij brief van 31 augustus 2010 heeft Westland de gronden van haar beroep aangevuld.

Bij brief van 15 december 2010 heeft NMa een verweerschrift ingediend en op de zaak betrekking hebbende stukken toegezonden.

Bij brieven van 29 maart 2012 en 10 april 2012 heeft NMa nadere stukken ingediend.

Op 20 april 2012 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgehad, waarbij partijen bij monde van hun gemachtigden hun standpunten hebben toegelicht. Voor Westland is voorts verschenen S en voor NMa B.

2. De achtergrond van het geschil

NMa heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de energiesector, ten einde de energiemarkt zo effectief mogelijk te laten werken. In het kader van dit toezicht reguleert NMa op grond van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de Wet) de tarieven die de netbeheerders elektriciteit ten hoogste zullen berekenen voor de uitvoering van de in artikel 16, eerste lid, van die wet aan hen opgedragen taken.

NMa stelt de maximum tarieven voor de verschillende netbeheerders jaarlijks vast (artikel 41c, eerste lid). Deze vaststelling geschiedt aan de hand van door die netbeheerders in te dienen tariefvoorstellen, die onder meer in overeenstemming moeten zijn met de wettelijke formule TIt = (1 + ((cpi - x + q)/100 )) TIt-1. In deze formule worden de totale inkomsten in het jaar t (TIt) gevormd door de som van de vermenigvuldiging van de tarieven en rekenvolumina in dat jaar, die gelijk worden gesteld aan de totale inkomsten van het daaraan voorafgaande jaar (TIt-1) vermenigvuldigd met een getal dat wordt bepaald door verschillende variabelen, waaronder de door NMa voor de netbeheerders vastgestelde x factoren, q factoren en rekenvolumina (artikel 41b, eerste lid, aanhef en onder c en d in samenhang met artikel 41a, eerste lid).

NMa kan de tarieven die in een bepaald jaar zullen gelden in een viertal in de Wet bepaalde gevallen corrigeren; dit wordt ook wel nacalculatie genoemd (artikel 41c, tweede lid).

Bij de vaststelling van de tarieven voor Westland voor het jaar 2009 heeft NMa van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door een correctie toe te passen in verband met een verkeerde inschatting van de x factor voor de tweede reguleringsperiode (2004 2006). Deze correctie was aanvankelijk voorzien voor de tarieven in de derde reguleringsperiode (2007-2009), maar toen de duur van die periode door inwerkingtreding van de Wet onafhankelijk netbeheer werd beperkt tot één jaar (2007), is besloten om een deel van de correctie in de vierde reguleringsperiode (2008 2010) te laten plaatsvinden.

NMa heeft dit neergelegd in een nacalculatiebesluit van 31 januari 2007 (hierna: Nacalculatiebesluit), waarin het precieze bedrag is vastgesteld waarvoor de correctie moet plaatsvinden en is bepaald op welke wijze deze over de jaren 2007, 2008 en 2009 zal worden verdeeld. Naast deze correctie heeft NMa in het tariefbesluit 2009 nog vijf andere correcties toegepast, te weten voor: (1) de niet vastgestelde tarieven 2008, (2) de afschaffing van de Regeling Uitgespaarde Netverliezen (hierna: RUN), (3) de wijziging van q factorbesluiten, (4) de maand januari 2007 en (5) de lokale heffingen 2007.

Bij de berekening van de tarieven voor Westland voor het jaar 2009 speelt allereerst een rol dat in het daaraan voorafgaande jaar – het jaar 2008 – geen tarieven zijn vastgesteld, zodat in dat jaar de tarieven 2007 zijn blijven gelden (artikel 42, tweede lid). Daarnaast is van belang dat met ingang van de vierde reguleringsperiode de systematiek voor de vaststelling van de rekenvolumina is gewijzigd en dat volgens deze nieuwe systematiek voor Westland nieuwe rekenvolumina zijn vastgesteld. Om bij de toepassing van de hiervoor genoemde formule de totale inkomsten voor 2009 die op deze nieuwe rekenvolumina zijn gebaseerd vergelijkbaar te maken met de totale inkomsten uit 2007 die op de oude rekenvolumina zijn gebaseerd, heeft NMa ten aanzien van de totale inkomsten uit 2007 een zogenoemde 'herschaling' toegepast. Deze herschaling houdt in dat de totale inkomsten die zijn gebaseerd op de oude rekenvolumina worden geschaald naar totale inkomsten die zijn gebaseerd op de nieuwe rekenvolumina. In dit geval betekent dit dat de totale inkomsten 2007 worden gedeeld door de factor 0,742. Een zelfde herschaling past NMa toe op de hiervoor genoemde nacalculaties, met uitzondering van de nacalculatie lokale heffingen 2007 en de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode. Een herschaling van laatstgenoemde nacalculatie acht NMa niet op zijn plaats, aangezien de hoogte daarvan al is berekend en vastgelegd in het Nacalculatiebesluit. Tegen deze uitzondering richt zich het beroep van Westland.

3. Het wettelijk kader

In de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de Wet) was ten tijde van belang onder meer het volgende bepaald:

" Artikel 41a

1. Ten behoeve van het voorstel, bedoeld in artikel 41b, stelt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit voor iedere netbeheerder afzonderlijk voor een periode van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar vast:

a. de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering,

b. de kwaliteitsterm, en

c. het rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld.

(…)

Artikel 41b

1. Iedere netbeheerder zendt jaarlijks voor 1 oktober aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een voorstel voor de tarieven die deze netbeheerder ten hoogste zal berekenen voor de uitvoering van de taken genoemd in artikel 16, eerste lid, met inachtneming van:

a. het uitgangspunt dat de kosten worden toegerekend aan de tariefdragers betreffende de diensten die deze kosten veroorzaken,

b. de tariefstructuren vastgesteld op grond van artikel 36 of 37,

c. het bepaalde bij of krachtens artikel 41a, en

d. de formule

TIt = (1 + ((cpi - x + q)/100 )) TIt-1,

waarbij

TIt = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar t, te weten de som van de vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t en het op basis van artikel 41a, eerste lid, onderdeel c, vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld;

TIt-1 = de totale inkomsten uit de tarieven in het jaar voorafgaande aan het jaar t, te weten de som van de vermenigvuldiging van elk tarief in jaar t-1 en het op basis van artikel 41a, eerste lid, onderdeel c, vastgestelde rekenvolume van elke tariefdrager waarvoor een tarief wordt vastgesteld;

cpi = de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit (…);

x = de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering;

q = de kwaliteitsterm, die de aanpassing van de tarieven in verband met de geleverde kwaliteit aangeeft. (…)

Artikel 41c

1. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt de tarieven, die kunnen verschillen voor de verschillende netbeheerders en voor onderscheiden tariefdragers, jaarlijks vast.

2. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit kan de tarieven die zullen gelden in het jaar t corrigeren, indien de tarieven die golden in dat jaar of de jaren voorafgaand aan het jaar t:

a. bij rechterlijke uitspraak of met toepassing van artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd;

b. zijn vastgesteld met inachtneming van onjuiste of onvolledige gegevens (…);

c. zijn vastgesteld met gebruikmaking van geschatte gegevens en de feitelijke gegevens daarvan afwijken;

d. zijn vastgesteld met gebruikmaking van gegevens omtrent kosten voor bepaalde diensten, terwijl netbeheerders die diensten (…) niet hebben geleverd of voor die diensten geen of minder kosten hebben gemaakt.

Artikel 42

1. De tarieven treden in werking op een door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit te bepalen datum en gelden tot 1 januari van het jaar, volgend op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven.

2. Indien op 1 januari de tarieven voor het volgende jaar nog niet zijn vastgesteld, gelden de tarieven tot de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de tarieven voor het volgende jaar.

(…) "

4. Het bestreden besluit

In het bestreden besluit heeft NMa het bezwaar van Westland tegen het tariefbesluit 2009 ongegrond verklaard. Daartoe heeft NMa, kort samengevat, overwogen dat ten aanzien van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode geen herschaling behoeft te worden toegepast, omdat Westland de misgelopen inkomsten waar deze nacalculatie op ziet via de tarieven in de periode 2007-2009 volledig kan binnenhalen. NMa verwijst hiertoe naar het Nacalculatiebesluit, waarop de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode in het tariefbesluit 2009 is gebaseerd. In dat besluit is het exacte bedrag van die nacalculatie berekend en is de wijze bepaald waarop dat bedrag in de periode 2007-2009 in de tarieven zal worden verwerkt. Tegen dit besluit heeft Westland geen bezwaar gemaakt. De suggestie in het aanvullend bezwaarschrift, dat Westland door volumegroei de misgelopen inkomsten juist niet volledig vergoed krijgt, is onjuist. Deze stijging zorgt er alleen voor dat het nacalculatiebedrag wordt verdeeld over meer afnemers, waardoor de tariefbijdrage per afnemer iets kleiner wordt, en niet dat dit bedrag niet meer volledig wordt vergoed.

NMa meent verder dat nu het exacte bedrag van de nacalculatie al in een afzonderlijk besluit is berekend, van een selectieve toepassing van de herschaling – en daarmee van willekeur – geen sprake is. Evenmin ziet hij grond voor het aannemen van een motiveringsgebrek. In dit kader verwijst hij naar het Nacalculatiebesluit en naar het e mailverkeer tussen partijen voorafgaand aan het tariefbesluit 2009.

5. Het standpunt van Westland

Westland heeft, samengevat, het volgende betoogd.

NMa heeft onvoldoende gemotiveerd waarom hij ten aanzien van de nacalculaties voor de niet vastgestelde tarieven 2008, voor de afschaffing van de RUN, voor de wijziging van de q-factorbesluiten en voor de maand januari 2007 wel en ten aanzien van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode geen herschaling heeft toegepast in verband met de wijziging van de rekenvolumina bij aanvang van de vierde reguleringsperiode.

In het bestreden besluit geeft NMa aan dat herschaling altijd moet worden toegepast bij aanvang van een nieuwe reguleringsperiode, aangezien er na een nieuw methodebesluit ook nieuwe rekenvolumina worden vastgesteld. De berekende absolute bedragen als gevolg van nacalculaties die zijn gebaseerd op het 'oude' rekenvolume worden met de herschaling herijkt naar bedragen behorende bij het 'nieuwe' rekenvolume. De toepassing van herschaling op de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode ligt dan ook in de rede. Dit is niet het geval ten aanzien van de nacalculatie voor lokale heffingen 2007, omdat deze als enige nacalculatiepost niet is berekend op basis van het 'oude' rekenvolume.

Het standpunt van NMa dat geen herschaling moet worden toegepast op de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode, omdat deze ziet op een vast bedrag dat in een eerder besluit al is berekend en vastgesteld, kan Westland niet volgen. De berekening van de nacalculaties ten aanzien waarvan wel herschaling is toegepast leidt immers ook tot de vaststelling van vaste bedragen. Onduidelijk is dan ook waarin de berekeningen van de nacalculatiebedragen onderling van elkaar verschillen. Evenmin is voldoende toegelicht hoe de toegepaste herschaling zich verhoudt tot de wettelijke systematiek voor de berekening van de tarieven die is neergelegd in paragraaf 6 van de Wet.

Zolang over deze onduidelijkheden geen helderheid wordt verschaft, roept het bestreden besluit een beeld van willekeur op. Dit beeld wordt bevestigd door het gegeven dat herschaling alleen plaatsvindt ten aanzien van negatieve nacalculatiebedragen en niet ook ten aanzien van positieve nacalculatiebedragen.

6. De beoordeling van het geschil

6.1 Ter beoordeling van het College staat of NMa bij het gebruik van de op grond van artikel 41c, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wet aan hem toekomende bevoegdheid tot correctie van de tarieven van Westland voor het jaar 2009, op goede gronden heeft besloten om geen herschaling toe te passen ten aanzien van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode.

6.2 Westland stelt zich op het standpunt dat NMa deze herschaling ten onrechte achterwege heeft gelaten. Zij betoogt dat het bestreden besluit onvoldoende deugdelijk is gemotiveerd, omdat daaruit niet blijkt waarom geen herschaling is toegepast ten aanzien van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode en wel ten aanzien van de nacalculaties voor de niet vastgestelde tarieven 2008, de afschaffing van de RUN, de wijziging van q factorbesluiten en de maand januari 2007, alsmede dat daaruit niet blijkt op welke wijze de toegepaste herschaling past binnen de wettelijke reguleringssystematiek.

6.3 Dit betoog slaagt. NMa heeft het bestreden besluit gegrond op de redenering dat herschaling ten aanzien van de nacalculatie voor de tweede regulerings¬periode niet nodig is, omdat de inkomsten die Westland wegens schattingsfouten in de tweede reguleringsperiode is misgelopen reeds in het Nacalculatiebesluit zijn berekend en vastgesteld en overeenkomstig dat besluit in de tarieven 2007-2009 zijn verwerkt, maar is niet ingegaan op de stelling van Westland dat onduidelijk is waarom ten aanzien van andere nacalculaties wel herschaling wordt toegepast.

De opvatting van NMa dat van een motiveringsgebrek geen sprake kan zijn, omdat Westland deze grond eerst in beroep naar voren heeft gebracht houdt geen stand. Zoals blijkt uit het aanvullend bezwaarschrift en de daarbij gevoegde bijlagen, heeft Westland reeds in bezwaar aangevoerd dat onvoldoende is gemotiveerd waarom geen herschaling wordt toegepast ten aanzien van de nacalculatie voor de tweede regulerings¬periode, terwijl dit wel gebeurt ten aanzien van andere nacalculatie¬bedragen. Tevens heeft zij in bezwaar aangevoerd dat NMa ter motivering van zijn besluit om ten aanzien van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode geen herschaling toe te passen niet kan volstaan met een verwijzing naar het Nacalculatiebesluit, omdat dit besluit niets zegt over de toepassing van herschaling. De omstandigheid dat de hoogte van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode al in het Nacalculatiebesluit is berekend en vastgesteld, kan in zoverre – zonder een gerichte nadere motivering – dan ook niet dienen als verklaring voor het wel toepassen van herschaling ten aanzien van de andere nacalculaties en het niet toepassen daarvan ten aanzien van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode.

Het besluit lijdt op dit punt derhalve aan een motiveringsgebrek, zodat het in strijd komt met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Hieruit volgt dat het beroep gegrond is en dat het bestreden besluit dient te worden vernietigd.

6.4 Het College zal hierna beoordelen of er aanleiding bestaat om de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand te laten. Daartoe overweegt het College als volgt.

6.4.1 Artikel 41c, tweede lid, van de Wet kent aan NMa de bevoegdheid toe om in een aantal in die bepaling omschreven situaties de tarieven voor de netbeheerders, zoals Westland, te corrigeren. Of en op welke wijze die correctie wordt toegepast is niet neergelegd in enig wettelijk voorschrift. Bij het gebruik van deze bevoegdheid komt aan NMa dan ook beleidsruimte toe bij de beslissing of en op welke wijze een tariefcorrectie wordt toegepast. Wat betreft de wijze waarop de tarieven worden gecorrigeerd geeft NMa onder meer invulling aan deze ruimte door herschaling toe te passen in de gevallen waarin hij dat nodig acht.

6.4.2 NMa heeft desgevraagd ter zitting toegelicht dat hij herschaling hanteert als instrument om te waarborgen dat netbeheerders in staat worden gesteld de toegestane inkomsten te verwerven. Het doel van de toepassing van dit instrument is het nabootsen van de werkelijkheid door de toegestane inkomsten die vooraf worden berekend zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de inkomsten die worden gerealiseerd.

6.4.3 NMa heeft het nodig geacht dit instrument in te zetten ten aanzien van de nacalculaties voor de niet vastgestelde tarieven 2008, de wijziging van q factorbesluiten en de maand januari 2007, omdat met ingang van de vierde reguleringsperiode de systematiek voor de vaststelling van de rekenvolumina was gewijzigd en daardoor, als geen herschaling zou worden toegepast, een verschil zou ontstaan tussen de berekende en de gerealiseerde inkomsten van Westland.

NMa heeft aangevoerd dat het onderscheid tussen deze nacalculaties en de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode is gelegen in het tijdsverloop en het verschil in regulerings¬systematiek tussen de perioden waarop de nacalculaties zien en het jaar waarin de nacalculaties in de tarieven worden verwerkt. Wat betreft het tijdsverloop heeft NMa erop gewezen dat dit in het geval van de nacalculaties voor de niet vastgestelde tarieven 2008, de wijziging van q factorbesluiten en de maand januari 2007 slechts één jaar bedroeg, waardoor het goed mogelijk was om, rekening houdend met de wijziging in de systematiek tot vaststelling van de rekenvolumina, een inschatting te maken van de inkomsten die Westland in het jaar 2009 zou realiseren en daarmee om via de toepassing van het instrument van herschaling te komen tot een zo getrouw mogelijke nabootsing van de werkelijke situatie in dat jaar.

Dit laatste ligt volgens NMa anders voor de nacalculatie over de tweede regulerings¬periode, die betrekking heeft op een periode die verder terug in de tijd is gelegen en waarin een andere reguleringssystematiek gold. NMa heeft betoogd dat de toepassing van het instrument van herschaling op deze nacalculatie ertoe zou leiden dat een bedrag uit het verleden wordt uitvergroot naar de situatie van 2009 en daarmee een uitkomst oplevert die niet representatief is voor de werkelijke situatie. Als gevolg hiervan zou Westland meer ontvangen dan het bedrag dat is vastgesteld in het Nacalculatiebesluit, aldus NMa. Kort gezegd, komt het er op neer dat NMa een inschatting heeft gemaakt of Westland zonder herschaling op dit punt, in de vierde reguleringsperiode in staat zou zijn de misgelopen inkomsten zoals die zijn vastgesteld in het Nacalculatiebesluit alsnog te verdienen. Omdat de verwachting was dat dit het geval zou zijn – welke verwachting overigens ook is uitgekomen –, heeft NMa geen herschaling toegepast.

6.4.4 De nacalculatie voor de afschaffing van de RUN betreft volgens NMa de wijziging van het bedrag van een eerdere nacalculatie, dat was verwerkt in de tarieven voor het jaar 2007 en achteraf te hoog bleek te zijn, en ziet daarmee op een andere situatie dan de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode. De methodiek voor de berekening van de nacalculatie voor de afschaffing van de RUN is verder eerst neergelegd in het tariefbesluit 2009, terwijl de methodiek van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode al in het Nacalculatiebesluit was bepaald.

6.4.5 Het College constateert dat NMa met deze nadere toelichting ter zitting alsnog heeft gemotiveerd in welk opzicht de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode zich voor de toepassing van het herschalingsinstrument onderscheidt van de nacalculaties ten aanzien waarvan wel herschaling is toegepast en waarom hij heeft besloten om voor wat betreft de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode niet over te gaan tot bedoelde herschaling. Westland heeft ter zitting tegen deze nadere motivering ingebracht, dat het in de tijd al dan niet dicht bij elkaar liggen van de periode waar de nacalculatie op ziet en het jaar waarin de nacalculatie in de tarieven wordt verwerkt geen criterium mag zijn voor het al dan niet toepassen van herschaling. Zij heeft echter geen argumenten aangevoerd waaruit de juistheid van die stelling zou kunnen blijken.

Het College is voorts niet gebleken dat Westland niet in staat is geweest om de toegestane inkomsten die samenhangen met de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode te verwerven. Hiertoe wordt overwogen dat de hoogte van deze correctie is vastgelegd in het Nacalculatiebesluit en dat uit de door NMa overgelegde cijfers, waarvan de juistheid als zodanig door Westland niet is bestreden, blijkt dat deze correctie in de berekende toegestane inkomsten is verwerkt, alsmede dat die inkomsten vervolgens ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dat NMa de gerealiseerde inkomsten in verband met de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode in de jaren 2007 2009 niet heeft vergeleken met de werkelijk misgelopen inkomsten in de jaren 2004-2006, zoals Westland naar voren heeft gebracht, maakt dit niet anders. Voor zover deze inkomsten in het kader van de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode een rol spelen, is dit in het kader van de vaststelling van de hoogte van de correctie en niet bij de beantwoording van de vraag of al dan niet herschaling moet worden toegepast. Westland is niet opgekomen tegen de hoogte van de correctie zoals neergelegd in het Nacalculatiebesluit. De juistheid daarvan kan niet alsnog in deze procedure aan de orde worden gesteld. Dat Westland van het achterwege laten van herschaling anderszins ten onrechte een nadeel heeft ondervonden is het College, ook na kennisneming van de door Westland in de bezwaarfase overgelegde en ter zitting nader toegelichte berekening, niet gebleken.

6.4.6 Gelet op het voorgaande is het College van oordeel dat NMa zijn besluit om in het kader van het door hem ter zake gevoerde beleid met betrekking tot de nacalculatie voor de tweede reguleringsperiode geen herschaling toe te passen thans van een deugdelijke motivering heeft voorzien. Het aldus gemotiveerde besluit kan, in het licht van de daartegen door Westland naar voren gebrachte argumenten, de toets aan de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur doorstaan. Het College zal daarom bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand worden gelaten.

6.5 Het College ziet ten slotte aanleiding om NMa met toepassing van artikel 8:75 Awb te veroordelen in de proceskosten van Westland. Met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht worden deze kosten vastgesteld op € 1.311,- (1 punt voor het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting, € 437,- per punt en wegingsfactor 1,5 voor het gewicht van de zaak).

7. De beslissing

Het College:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven;

- veroordeelt NMa in de proceskosten van Westland tot een bedrag van € 1.311,- (zegge: duizend driehonderdelf euro);

- bepaalt dat NMa aan Westland het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 298,- (zegge:

tweehonderdachtennegentig euro) vergoedt.

Aldus gewezen door mr. C.M. Wolters, mr. M. van Duuren en mr. M. Munsterman, in tegenwoordigheid van mr. O.C. Bos als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 7 juni 2012.

w.g. C.M. Wolters w.g. O.C. Bos