Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2009:BH9053

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
18-03-2009
Datum publicatie
31-03-2009
Zaaknummer
AWB 07/343
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Heffing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

College van Beroep voor het bedrijfsleven

AWB 07/343 18 maart 2009

4000

Uitspraak in de zaak van:

A Veehandel B.V., gevestigd te X, appellante,

gemachtigde: mr. Th.J.H.M. Linssen, advocaat te Tilburg,

tegen

het Productschap Vee en Vlees, verweerder,

gemachtigde: mr. A.F. Ordogh, werkzaam bij verweerder.

1. De procedure

Appellante heeft bij brief van 16 mei 2007, bij het College binnengekomen op diezelfde dag, beroep ingesteld tegen een besluit van verweerder van 10 april 2007.

Bij dit besluit heeft verweerder beslist op de bezwaren van appellante tegen twee ambtshalve opgelegde heffingen in verband met de uitvoer van varkens in 2003 en het eerste kwartaal van 2004.

Op 23 juli 2007 heeft appellante de gronden van het beroep ingediend.

Verweerder heeft op 18 september 2007 een verweerschrift ingediend.

Op 4 februari 2009 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgehad, waarbij gemachtigden het standpunt van partijen hebben toegelicht.

2. De grondslag van het geschil

2.1 De Instellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I van de Sociaal-Economische Raad vermeldt – voor zover van belang – in artikel 3 het volgende.

“ 1. Er is een Productschap Vee en Vlees.

2. Het Productschap is ingesteld voor de ondernemingen waarin:

(…)

d. de handel – met uitzondering van de aanvoer-, transito- en driehoekshandel – wordt uitgeoefend (…) in vee dan wel in vlees, andere delen van vee of daaruit verkregen producten welke, al dan niet na be- of verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen, met uitzondering van gesmolten vet;

(…)”

Deze Instellingsverordening is vervangen door het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees van 15 maart 2004. In het Instellingsbesluit wordt, voor zover thans van belang en in afwijking van hetgeen voordien in de Instellingsverordening was bepaald, onder meer vermeld:

" Artikel 3

1. Er is een Productschap Vee en Vlees.

2. Het productschap is ingesteld voor ondernemingen waarin:

(…)

f. de handel wordt uitgeoefend in vee dan wel vlees, andere delen van vee of daaruit verkregen producten welke, al dan niet na verdere be- of verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen, met uitzondering van gesmolten vet;

(…)"

De in de onderhavige procedure betreffende heffingen zijn voor wat betreft het jaar 2003 opgelegd op grond van de volgende heffingsverordeningen:

- Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003;

- Heffingsverordening varkensfonds-rekening-A 2003;

- Heffingsverordening varkensfonds-rekening-B 2003;

- Heffingsverordening o. en o.-fonds 2003;

- Verordening basisheffing veeziektenfonds PVV 2003;

- Heffingsverordening propagandafonds 2003.

De in de onderhavige procedure betreffende heffingen zijn voor wat betreft het jaar 2004 opgelegd op grond van de volgende heffingsverordeningen:

- Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004;

- Heffingsverordening varkensfonds-rekening-A (PVV) 2004;

- Heffingsverordening varkensfonds-rekening-B (PVV) 2004;

- Heffingsverordening o. en o.-fonds (PVV) 2004;

- Verordening basisheffing veeziektenfonds (PVV) 2004;

- Heffingsverordening promotiefonds (vlees) (PVV) 2004.

De Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 - zoals die luidt na de Verordening tot wijziging van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 (2003-I) - bepaalt het volgende:

“Artikel 1

(…)

2. Voorts wordt in deze verordening verstaan onder:

a. Lid-Staat: Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen, niet zijnde Nederland;

b. handelsverkeer: handelsverkeer tussen Lid-Staten in de zin van artikel 9, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap;

(…)

Artikel 2

1.a. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enig ander wettelijk voorschrift, is de ondernemer, die in het jaar 2003 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert aan het productschap ter dekking van zijn huishoudelijke uitgaven over die dieren per dier en per diersoort een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:

(…)

2. Als ondernemer, die uitvoert als bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt degene die een of meer dieren

- in het handelsverkeer brengt, danwel

- naar derde landen uitvoert, danwel

- aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-) persoon al dan niet in Nederland plaatsvindt.

(…)”

Artikel 1, tweede lid, onder a en b, en artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 zijn – voor zover hier van belang – gelijkluidend aan de hierboven geciteerde artikelen van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003.

In de overige hiervoor opgesomde heffingsverordeningen wordt bepaald dat de heffing waarop de betreffende verordening ziet, op de voet van artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 respectievelijk Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 is verschuldigd.

2.2 Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het College komen vast te staan.

- Bij besluit van 27 mei 2004 (factuurnummer 52149) heeft verweerder aan appellante een heffing van € 48.500,-- opgelegd in verband met de uitvoer van 50.000 varkens in 2003.

- Bij besluit van eveneens 27 mei 2004 (factuurnummer 52062) heeft verweerder aan appellante een heffing van € 12.125,-- opgelegd in verband met de uitvoer van 12.500 varkens in het eerste kwartaal van 2004.

- Tegen deze besluiten heeft appellante tijdig bezwaar gemaakt.

- Op 4 november 2004 is appellante over haar bezwaren gehoord.

- Vervolgens heeft verweerder het bestreden besluit genomen.

3. Het bestreden besluit

3.1 Bij het bestreden besluit is appellantes bezwaar tegen de heffing over het eerste kwartaal van 2004 gegrond verklaard, voor het deel van de heffing dat is opgelegd op grond van de Heffingsverordening promotiefonds (vlees) (PVV) 2004. Als gevolg daarvan is het heffingsbedrag met € 4.500,-- verminderd.

Voor het overige zijn appellantes bezwaren ongegrond verklaard, waartoe, samengevat weergegeven, het volgende is overwogen.

Van onverbindendheid van de heffingsverordeningen wegens strijd met het zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel is geen sprake. Als gevolg van de wijziging van artikel 2, eerste lid, onder a, van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 is immers duidelijk dat de ondernemer die uitvoert heffingsplichtig is.

Verweerder merkt als heffingsplichtige ondernemer aan degene die verantwoordelijk is voor de uitvoer van levende dieren uit Nederland. Het gaat hierbij niet om een eventuele transporteur, aangezien een transporteur geen ondernemer is waarvoor verweerder is ingesteld. In het geval een transporteur in opdracht van een Nederlandse ondernemer dieren uitvoert naar een andere lidstaat van de EU is de opdrachtgever, indien dit een ondernemer is waarvoor verweerder is ingesteld, de ondernemer aan wie verweerder een heffing mag en moet opleggen. Verweerder duidt die ondernemer aan als de "laatste Nederlandse schakel". Het argument dat het enkel zou gaan om de fysieke transporteur treft dus geen doel.

Appellante heeft zorggedragen voor het transport van de betreffende varkens naar een andere lidstaat van de EU, althans zo heeft zij zich opgesteld richting andere marktpartijen. Om deze reden al, samen met het feit dat zij een ondernemer is waarvoor verweerder is ingesteld, is appellante de laatste Nederlandse schakel en dientengevolge heffingsplichtig.

Uit de bedrijfsgegevens van de diverse leveranciers en van B B.V. (hierna: B) is afgeleid dat appellante niet als commissionair maar op eigen naam en risico heeft gehandeld en dat in haar opdracht de dieren zijn vervoerd naar Kalmthout in België. De brief van 29 november 2002 van B aan appellante, waarin B meedeelt dat de varkens die appellante voor B koopt en die worden geslacht in Kalmthout door

B worden gevrijwaard van heffingen van productschappen, BTW etc., doet hieraan niet af, nog daargelaten dat deze brief gaat over varkens die appellante voor B koopt en nu juist niet is aangetoond dat de onderhavige varkens voor B zijn gekocht.

Dat appellante als commissionair voor B heeft gehandeld, wordt overigens niet onderbouwd door documenten. De vergoeding van € 1,-- komt overeen met de

PVV-heffing, zodat verondersteld mag worden dat de heffingen aan appellante zijn betaald.

Aangezien de diverse varkenshandelaren en exporteurs hebben aangetoond dat zij voor de naar Kalmthout vervoerde varkens heffingen hebben afgedragen aan appellante en nu appellante deze heffingen niet aan B of verweerder heeft afgedragen, is appellante aan te merken als de ondernemer die de varkens in het handelsverkeer heeft gebracht.

Indien een ondernemer wenst dat de heffingen niet ten laste komen van zijn onderneming, kan hij dit privaatrechtelijk regelen. Dit mag echter niet tot gevolg hebben dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de bestuursrechtelijke bevoegdheid van verweerder heffingen op te leggen bij de heffingsplichtige, de laatste Nederlandse schakel.

Aangezien appellante niet heeft aangetoond en uit de door het CBS gecontroleerde administratie niet blijkt dat de geschatte aantallen onjuist zijn, heeft verweerder ingevolge artikel 10 van de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie vleesgrossiers PVV 2003 van de juistheid hiervan mogen uitgaan.

3.2 Ter zitting heeft verweerder ten aanzien van de feiten nog het volgende opgemerkt.

B was een slachterij en uitsnijderij. Handelaren zoals appellante brachten varkens naar B om deze te laten slachten en uitsnijden. B betaalde de voor de slacht verschuldigde heffing aan verweerder. Op 1 september 2002 heeft B de slachterij gesloten. Tijdens een controle op 14 april 2003 is geconstateerd dat B weliswaar was gestopt met slachten, maar was doorgegaan met grossieren en uitsnijden. De varkens werden nog steeds door B van Nederlandse handelaren ingekocht op basis van geslacht gewicht. De varkenshandelaren kochten de varkens van Nederlandse varkenshouders, waarna deze door een transporteur in opdracht van de varkenshandelaren naar Kalmthout in België werden gebracht om te worden geslacht. De karkassen werden na de slacht door B opgehaald en meegenomen naar de uitsnijderij. Het ging hierbij om grote aantallen varkens (gemiddeld 7.000 per week).

4. Het standpunt van appellante

Appellante heeft, samengevat weergegeven, het volgende tegen het bestreden besluit aangevoerd.

Artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 is ondeugdelijk en kan niet als grondslag dienen voor enige heffing. Het tweede lid spreekt immers van "uitvoeren als bedoeld in het eerste lid", terwijl het eerste lid dit begrip niet kent.

Niet appellante maar B is de ondernemer die uitvoert. B is immers de laatste Nederlandse schakel die de varkens in het handelsverkeer heeft gebracht. Dit volgt ook uit de briefwisseling van 15 april 2004 tussen verweerder en andere bedrijven naar aanleiding van het faillissement van B, alsmede uit het feit dat B in het verleden de heffingen ook heeft afgedragen. Voorts volgt dit uit het faxbericht van 17 februari 2005 van slachterij Noordvlees Van Gool Kalmthout NV te Kalmthout in België (hierna: Noordvlees) en de diverse transportfacturen van transporteur Vlastrans gericht aan

B. B betaalde de transportkosten en ook de slachtkosten. Appellante is slechts als commissionair opgetreden tussen B en andere veehandelaren. Voor de ten behoeve van B verrichte diensten kreeg appellante een commissie van € 1,-- per varken.

Appellante betwist dat zij de varkens zelf heeft afgeleverd bij Noordvlees. Zij beschikte ook niet over de benodigde transportmiddelen. Appellante heeft niet zelf varkens uitgevoerd, maar heeft ze, in opdracht van B, doen uitvoeren.

De ambtshalve opgelegde aanslagen zijn niet inzichtelijk en verifieerbaar. Niet valt na te gaan welke dierenaantallen als uitgangspunt zijn genomen. De besluiten zijn in strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) genomen.

De redelijke termijn van artikel 6 EVRM is geschonden. Dit dient, uiterst subsidiair, ertoe te leiden, dat de hoogte van de opgelegde heffingen dient te worden gematigd. Appellante doet aldus, zoals zij ter zitting desgevraagd heeft verklaard, geen verzoek om vergoeding van immateriële schade.

5. De beoordeling van het geschil

5.1 Appellantes grief dat artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 onverbindend is en niet als grondslag voor de heffing kan dienen, slaagt niet. De grief heeft betrekking op de tekst van artikel 2 van de verordening, zoals vastgesteld op 13 november 2002 en gepubliceerd in het Pbo-blad van 27 december 2002 (nr. 38). De tekst van artikel 2 is echter gewijzigd bij de Verordening tot wijziging van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 (2003-I) van 14 mei 2003, gepubliceerd in het Pbo-blad van 12 september 2003 (nr. 56). In de toelichting bij deze wijziging is vermeld dat in de oorspronkelijke tekst abusievelijk een tekstgedeelte verkeerd was opgenomen. De heffing over 2003 is op 27 mei 2004 opgelegd op grond van het gewijzigde artikel 2. Er is geen grond voor het oordeel dat dit gewijzigde artikel niet als grondslag voor deze heffing heeft kunnen dienen.

5.2 Voor de vraag of de heffingen over 2003 en 2004 terecht zijn opgelegd, is primair van belang of verweerder appellante voor de betreffende varkens terecht heeft aangemerkt als heffingsplichtige ondernemer.

Ingevolge artikel 2, eerste lid onder a, van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 en van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 is heffingsplichtig de ondernemer, die in het jaar 2003 respectievelijk 2004 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert. Ingevolge artikel 2, tweede lid, van deze verordeningen wordt als ondernemer, die uitvoert als bedoeld in het eerste lid, aangemerkt degene die een of meer dieren

- in het handelsverkeer brengt, danwel

- naar derde landen uitvoert, danwel

- aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-) persoon al dan niet in Nederland plaatsvindt.

Verweerder heeft ter zitting verklaard dat het uitgangspunt van de onderhavige heffingsverordeningen is dat voor elk dier van Nederlandse oorsprong eenmalig een heffing is verschuldigd: ofwel bij de slacht van het dier hier te lande ofwel bij de uitvoer van het dier uit Nederland. De aan appellante opgelegde heffingen over 2003 en 2004, voor zover deze in bezwaar zijn gehandhaafd, zijn gebaseerd op het standpunt dat appellante de betreffende varkens heeft uitgevoerd, en in het bijzonder in het handelsverkeer heeft gebracht als bedoeld in artikel 2, tweede lid, eerste gedachtestreepje, van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 en van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004.

In artikel 1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 en van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 is bepaald dat onder handelsverkeer wordt verstaan: handelsverkeer tussen lidstaten in de zin van artikel 9, tweede lid, EEG (sinds het Verdrag van Amsterdam: artikel 23, tweede lid, EG). In artikel 9, tweede lid, EEG en artikel 23, tweede lid, EG komt de term handelsverkeer tussen lidstaten niet voor. Verweerder heeft ter zitting verklaard dat het hier een verkeerde verwijzing betreft. Blijkens de toelichting op artikel 2, tweede lid, eerste en tweede gedachtestreepje, van voornoemde verordeningen wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoer naar andere lidstaten van de EG en uitvoer naar derde landen. Het College houdt het er dan ook voor dat onder in het handelsverkeer brengen van dieren als bedoeld in artikel 2, tweede lid, eerste gedachtestreepje, van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 en van de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 moet worden verstaan de uitvoer van dieren vanuit Nederland naar andere lidstaten.

Vaststaat en tussen partijen is niet in geschil dat de varkens waarvoor de onderhavige heffingen zijn opgelegd, vanuit Nederland naar slachterij Noordvlees in Kalmthout (België) zijn vervoerd teneinde aldaar te worden geslacht. Daarmee zijn deze varkens uitgevoerd in de zin van artikel 2 van genoemde verordeningen en zijn hiervoor heffingen verschuldigd.

In de onderhavige situatie bevindt zich tussen de vleesgrossier en de slachterij in België een aantal schakels, bestaande uit een tussenpersoon die namens de vleesgrossier veehandelaren benadert, veehandelaren die de varkens van andere veehandelaren of van een varkenshouder inkopen, varkenshouders die de varkens verkopen en transporteurs die de dieren vervolgens fysiek over de grens brengen naar de slachterij in België. In zo’n situatie met meerdere schakels moet degene die opdracht heeft gegeven tot de uitvoer, worden aangemerkt als degene die de dieren uitvoert als bedoeld in de genoemde verordeningen.

Het College is, anders dan verweerder, van oordeel dat appellante voor de betreffende varkens niet als opdrachtgever kan worden aangemerkt. Op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is immers genoegzaam komen vast te staan dat de beslissingen tot inkoop van de onderhavige varkens, het transport van de varkens naar België en de slacht van de varkens in België door vleesgrossier B zijn genomen. Voor zover appellante zorg heeft gedragen voor het organiseren van het transport van de varkens naar België, zoals verweerder in het bestreden besluit heeft gesteld, heeft appellante dit als tussenpersoon namens B gedaan en rechtvaardigt dit niet de conclusie dat appellante degene is geweest die als de opdrachtgever en als de ondernemer die uitvoert moet worden aangemerkt.

5.3 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het beroep gegrond moet worden verklaard en het bestreden besluit wegens strijd met artikel 2 van de Verordening huishoudelijke heffing dieren 2003 en de Verordening huishoudelijke heffing dieren (PVV) 2004 moet worden vernietigd, voor zover daarbij de heffingen in stand zijn gelaten. Aangezien appellante voor de onderhavige varkens niet als heffingsplichtige ondernemer is aan te merken, ziet het College voorts reden om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, Awb zelf in de zaak te voorzien en de heffingsbesluiten van 27 mei 2004 te herroepen. Dit brengt tevens mee dat de overige grieven van appellante verder onbesproken kunnen en zullen blijven.

5.4 Het College acht ten slotte termen aanwezig om verweerder met toepassing van artikel 8:75 Awb te veroordelen in de proceskosten van appellante. Met inachtneming van het Besluit proceskosten bestuursrecht worden deze kosten vastgesteld op € 644,--, te weten 1 punt voor het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, met wegingsfactor 1 (gemiddeld) en een waarde per punt van € 322,--.

6. De beslissing

Het College

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit, voor zover daarbij de aan appellante opgelegde heffingen over 2003 en 2004 zijn

gehandhaafd;

- herroept de besluiten van 27 mei 2004 (factuurnummers 52149 en 52062) en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats

treedt van het vernietigde gedeelte van het bestreden besluit;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van appellante, welke worden vastgesteld op € 644,--

(zegge: zeshonderdvierenveertig euro);

- bepaalt dat verweerder aan appellante het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 285,--

(zegge: tweehonderdvijfentachtig euro) vergoedt.

Aldus gewezen door mr. E.J.M. Heijs, mr. M. Munsterman en mr. H.G. Lubberdink, in tegenwoordigheid van mr. O.C. Bos als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 18 maart 2009.

w.g. E.J.M. Heijs w.g. O.C. Bos