Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2008:BH2576

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
23-12-2008
Datum publicatie
11-02-2009
Zaaknummer
AWB 08/282
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

Wet inkomstenbelasting 2001

Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

College van Beroep voor het bedrijfsleven

AWB 08/282 23 december 2008

27652 Wet inkomstenbelasting 2001

Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001

Uitspraak in de zaak van:

A, te X, appellant,

gemachtigde: mr. G.J.S. Bouwens, advocaat te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

de Minister van Economische Zaken, verweerder,

gemachtigden: mr. R. Volkers, mr. C. Cromheecke, mr. M. Reuvekamp, E.H. van Mulligen,

ing. W. Brinkman en ir. K. Haverkorn van Rijsewijk, allen werkzaam bij verweerders agentschap SenterNovem.

1. De procedure

Appellant heeft bij brief van 23 april 2008, bij het College binnengekomen op 24 april 2008, beroep ingesteld tegen een besluit van verweerder van 14 maart 2008.

Bij dit besluit heeft verweerder ongegrond verklaard het bezwaarschrift van appellant tegen de afwijzing van zijn aanvraag voor energie-investeringsaftrek (hierna: EIA) op grond van artikel 3:42 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001).

Bij brief van 8 mei 2008 heeft appellant de gronden van het beroep aangevuld.

Bij brief van 9 juli 2008 heeft verweerder een verweerschrift ingediend en de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd.

Op 30 oktober 2008 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgehad, waarbij de gemachtigden van partijen hun standpunten hebben toegelicht. Aan de zijde van appellant is tevens verschenen B van B Subsidie Advies.

2. De grondslag van het geschil

2.1 De Wet IB 2001 luidt voor zover hier van belang:

" Artikel 3.42

1. Indien in een kalenderjaar in een onderneming die de ondernemer voor eigen rekening drijft, wordt geïnvesteerd in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen met betrekking waartoe op een door de ondernemer gedaan verzoek door Onze Minister van Economische Zaken is verklaard dat sprake is van energie-investeringen, en de ondernemer daarvoor bij de aangifte kiest, wordt een in het derde lid aangewezen percentage van het bedrag aan energie-investeringen ten laste gebracht van de winst over dat jaar (energie-investeringsaftrek).

2. Energie-investeringen zijn investeringen die door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken en na overleg met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bij ministeriële regeling zijn aangewezen als investeringen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie.

(…)

6. De energie-investeringsaftrek is van toepassing indien de energie-investering is aangemeld bij Onze Minister.

7. Bij ministeriële regeling kunnen:

a. in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken regels worden gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde verklaring en

b. regels worden gesteld met betrekking tot het zesde lid.

(…)"

In de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 (Stcrt. 2000, 249, nadien gewijzigd; hierna: Uitvoeringsregeling 2001) is onder meer bepaald:

" Artikel 2

1. Als energie-investeringen als bedoeld in artikel 3:42, tweede lid, van de wet worden aangewezen: de investeringen in bedrijfsmiddelen of in onderdelen daarvan, opgenomen in bijlage 1 van deze regeling, mits:

a. het bedrijfsmiddel of het onderdeel in overeenstemming is met de bestemming voor zover aangegeven in de bijlage, niet eerder is gebruikt en bestaat uit de in die bijlage genoemde bestanddelen;

(…)"

In de in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling 2001 bedoelde bijlage (hierna: Bijlage) is onder meer het volgende bepaald:

"Artikel 1

Als energie-investeringen als bedoeld in artikel 3:42, tweede lid, van de wet worden aangemerkt:

(…)

D. Investeringen ten behoeve van energiebesparing bij transportmiddelen

Technische voorzieningen ten behoeve van energiebesparing bij (…) vaartuigen bij de binnenvaart (…) door:

(…)

1.3A Additionele efficiency-verhogende voorzieningen.

(...)

Artikel 2

1.a. Bij de investeringen voor de technische voorzieningen als omschreven in artikel 1 dient de energiebesparing voor de investeringen onder:

(…) D.1.3.A (…) ten minste 0,4 Nm³ aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro te bedragen, maar niet meer dan 4 Nm³ aardgasequivalent (a.e.) per geïnvesteerde euro.

b. Bij het berekenen van de energiebesparing per geïnvesteerde euro voor investeringen dient te worden gerekend met het totale bedrag dat de aanvrager voor de voorziening heeft uitgegeven, dus zonder rekening te houden met verkregen subsidies of andere bijdragen van derden.

2. Als referentie voor de berekening van de energiebesparing dient bij bestaande bouwwerken, bestaande processen en bestaande transportmiddelen het historisch energiegebruik. Bij nieuwe processen, nieuwe bouwwerken en nieuwe transportmiddelen dient het in de betreffende branche gemiddeld gangbare energiegebruik bij (soortgelijke) nieuwe investeringen bij vergelijkbare toepassingen als referentie.

(…)

Artikel 3

Bij de berekening van de besparing gelden de volgende omrekenfactoren:

(…)

- 1 liter diesel ten behoeve van wegvervoer komt overeen met 1,13 Nm3 aardgasequivalent (a.e.);

(…)"

2.2 Op grond van de stukken en het onderzoek ter zitting zijn in deze zaak de volgende feiten en omstandigheden voor het College komen vast te staan.

- Appellant heeft door middel van het daarvoor bestemde formulier, binnengekomen bij de Belastingdienst op 22 juli 2005, onder vermelding van code 340000 van de Energielijst verzocht om een verklaring energie-investeringsaftrek (hierna: verklaring) op grond van de Wet IB 2001 voor een investering in hermotorisatie van het binnenvaartschip "Bon-Jovi".

- De investering waarvoor de verklaring is aangevraagd, bedraagt volgens het aanvraagformulier € 84.600,--.

- Bij besluit van 14 november 2005 heeft verweerder appellant meegedeeld dat hij voor het gemelde bedrijfsmiddel geen verklaring kan afgeven omdat de investering niet voldoet aan de vereiste energiebesparing van ten minste 0,4 Nm3 aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro.

- Bij brief van 25 november 2005 heeft appellant hiertegen bezwaar gemaakt.

- Op 15 december 2005 heeft verweerder appellant gehoord.

- Bij brief van 16 februari 2006 heeft verweerder appellant bevestigd dat de behandeling van het bezwaarschrift is aangehouden in afwachting van de uitspraak van het College op het beroep in een verwante zaak.

- Op 6 september 2007 heeft het College uitspraak gedaan in deze zaak (AWB 06/281, <www.rechtspraak.nl>, LJN: BB5605).

- Op 15 februari 2008 heeft verweerder appellant gehoord.

- Vervolgens heeft verweerder het bestreden besluit genomen.

3. Het standpunt van verweerder

Bij het bestreden besluit heeft verweerder het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Verweerder baseert zijn standpunt, mede gelet op het verweerschrift en de toelichting ter zitting, op het volgende.

Als referentie voor de berekening van de energiebesparing bij bestaande transportmiddelen dient volgens het tweede lid van artikel 2 van de bijlage bij de Uitvoeringsregeling het historisch energieverbruik. Verweerder is bij het bepalen van de referentie – hierbij rekening houdend met bovengenoemde uitspraak van het College van 6 september 2007 – uitgegaan van het historisch feitelijke energieverbruik. Aangezien een objectieve meting van het energieverbruik van de oude motor niet meer mogelijk is, heeft verweerder het gemiddeld jaarverbruik aan brandstof berekend op basis van de bunkergegevens voor diesel, de aantallen draaiuren van de oude motor van de laatste drie jaar en een aannemelijke schatting van het brandstofverbruik van andere installaties dan de voortstuwingsmotor. Het brandstofverbruik van andere installaties op het schip – zoals boegschroeven of aggregaten – is immers bij de bunkergegevens inbegrepen en dient bij de berekening van het energieverbruik van de motor buiten beschouwing te worden gelaten. Het historisch energieverbruik dient vervolgens te worden afgezet tegen het geschatte energieverbruik van het nieuwe bedrijfsmiddel. Een dergelijke schatting kan bij scheepsmotoren worden gemaakt op basis van de meetgegevens van de nieuwe motoren van de fabrikant.

Verweerder heeft er voor gekozen om praktijkcijfers van de nieuwe motor over de eerste periode van gebruik niet bij de berekening van de energiebesparing te betrekken omdat het verbruik van een binnenvaartscheepsmotor afhankelijk is van diverse variabelen. Deze variabelen zijn bijvoorbeeld de vaarsnelheid van het schip, de beladingsgraad, stroming in het vaarwater, snelheidsbeperkingen in het vaarwater, de waterstand in de rivieren en in belangrijke mate ook het vaargedrag. Verweerder kan onvoldoende nagaan of de omstandigheden waarin het schip vaart in de nieuwe situatie overeenkomen met de omstandigheden in de oude situatie. Bovendien is het in het belang van een consequente uitvoeringspraktijk dat vergelijkbare aanvragen op een gelijke objectieve manier worden beoordeeld. De termijnen in de EIA verzetten zich er tegen om eerst nadat een investering drie jaar in gebruik is geweest, een energiebesparingsberekening op te stellen. Een melding dient binnen drie maanden na aangaan van de verplichtingen te worden ingediend. De periode waarin het nieuwe bedrijfsmiddel bij melding in gebruik is geweest, is veel korter dan de referentieperiode voor het historisch verbruik. De verbruikscijfers zijn dan ook om deze reden niet bruikbaar voor vergelijking.

Uitgangspunt bij de schatting van het energieverbruik van de nieuwe motor dient te zijn een gemiddelde motorbelasting, die overeenkomt met de gemiddelde motorbelasting in de oude situatie. Hierdoor is sprake van een vergelijkbare situatie, waarbij de invloed van genoemde variabelen is uitgesloten. Het hanteren van een schatting is ook bij andere voorzieningen gebruikelijk.

In dit geval berekent verweerder uitgaande van de door appellant verstrekte bunkergegevens voor diesel (139.200 liter per jaar), de gegevens over het verbruik van de boegschroefmotor en de generator (20.792 liter) en het aantal draaiuren (2.644) een historisch verbruik van 44,78 liter per uur. Verweerder is hierbij niet uitgegaan van de opgave van de draaiuren zoals vermeld bij de melding, maar heeft het aantal afgeleid uit de op 2 november 2005 verstrekte informatie over, onder andere, het aantal draaiuren voor 2003, 2004 en 2005, omdat deze uren door de schipper zijn opgegeven. Dat over het algemeen 6% van het jaarverbruik wordt aangehouden voor het verbruik van de boegschroefmotor en de generator, zoals appellant stelt, is verweerder niet bekend. Verweerder heeft op dit punt de opgave van appellant gevolgd.

Verweerder berekent op basis van de opgaven van appellant een gemiddeld gebruikt vermogen van 67% van het nominale vermogen in de oude situatie. Dit komt overeen met een gemiddeld gebruikt vermogen van 186 kW. Uitgaande van een specifiek brandstofverbruik van de nieuwe motor van 208 gram per kWh bij 1800 omwentelingen per minuut is het verbruik van de nieuwe motor 46,17 liter per uur. Dat is meer dan in de oude situatie. Bij de opgave van appellant over het gemiddeld gebruikt vermogen van de oude motor, is dus geen sprake van een besparing.

Verweerder heeft vervolgens berekend bij welk gemiddeld gebruikt vermogen de besparing aan de besparingseis zou voldoen en heeft, mede op basis van de testprotocolcijfers van de oude motor, beoordeeld of het aannemelijk was of in de referentiesituatie met een dergelijk gemiddeld vermogen is gevaren. Volgens verweerder zou minimaal 11,33 liter brandstof per uur (29.946 liter per jaar) bespaard moeten worden, om aan de besparingsnorm te voldoen. Dit wordt bereikt bij een gemiddeld gebruikt vermogen van 135 kW (uitgaande van een specifiek brandstofverbruik van de nieuwe motor van 208 gram per kWh). Als in de oude situatie met dit vermogen zou zijn gevaren, dan was het brandstofverbruik van de oude motor ruim 277 gram per kWh, dat is 18% meer dan het specifiek brandstofverbruik van de oude motor volgens het testprotocol. Verweerder acht een extra verbruik van 18% door slijtage van de motor niet aannemelijk. Volgens de, door appellant in het geding gebrachte, brief van 23 maart 2006 van Dieselservice Emmeloord B.V. kan het meerverbruik van brandstof bij oude viertaktmotoren oplopen tot 13%.

Slotsom van verweerder is dat niet aannemelijk is dat de investering in de nieuwe motor aan de besparingseis van 0,4 Nm3 a.e. voldoet.

4. Het standpunt van appellant

Appellant meent dat verweerder het historisch verbruik te laag heeft vastgesteld. Voor het verbruik van de boegschroefmotor en de generator wordt over het algemeen 6% van het jaarverbruik aangehouden en niet zoals in dit geval 15%. Uitgaande van 2500 draaiuren berekent appellant een historisch verbruik van 52,35 liter per uur.

Appellant meent voorts dat verweerder het energieverbruik van de nieuwe motor op basis van de beschikbare praktijkcijfers had moeten vaststellen. De variabelen die volgens verweerder invloed hebben op het brandstofverbruik zijn niet gewijzigd en daarom te verwaarlozen. Appellant heeft in dit verband ook verwezen naar de uitspraak van het College van 2 oktober 2008 (AWB 07/865 e.a., LJN: BG1634) waarin in beroep overgelegde praktijkcijfers bij de beoordeling van de energiebesparing van de investering werden betrokken.

Appellant stelt dat de nieuwe motor op basis van de werkelijke brandstofverbruikcijfers 36,51 liter per draaiuur verbruikt. Uitgaande van een historisch verbruik van de oude motor van 52,35 liter per uur berekent appellant een besparing van 0,528 Nm3 a.e. per jaar per geïnvesteerde euro en concludeert hij dat met deze besparing aan de besparingseis van 0,4 Nm3 a.e. wordt voldaan.

Appellant heeft ten slotte betoogd dat verweerder een onjuiste uitleg heeft gegeven aan eerdergenoemde uitspraak van het College van 6 september 2007. Verweerder heeft een berekening gehanteerd bij welk gemiddeld vermogen aan de besparingseis wordt voldaan en heeft daarbij mede op basis van de brandstofverbruikgegevens zoals die blijken uit het testprotocol van de oude motor, beoordeeld of het aannemelijk was dat in de referentiesituatie met een dergelijk gemiddeld gebruikt vermogen is gevaren. Verweerder lijkt het feitelijke historisch energieverbruik slechts in theorie aan het besluit ten grondslag te leggen.

5. De beoordeling van het geschil

5.1 In dit geschil is aan de orde de vraag of het bestreden besluit waarbij verweerder heeft gehandhaafd de afwijzing van de aanvraag van appellant om een EIA-verklaring voor de investering in een nieuwe scheepsmotor op de grond dat deze investering niet voldoet aan de in artikel 2.1.a van de Bijlage bij de Uitvoeringsregeling 2001 genoemde energiebesparing van ten minste 0,4 Nm3 a.e. per jaar per geïnvesteerde euro, in rechte stand kan houden. Het College beantwoordt deze vraag bevestigend en overweegt hiertoe het volgende.

5.2 Naar het oordeel van het College heeft verweerder het historisch energieverbruik op goede gronden vastgesteld op 44,78 liter per uur. Dit getal is immers de uitkomst is van een berekening op basis van gegevens die appellant in de loop van de procedure heeft verstrekt. Bij brief van 2 november 2005 heeft appellant urenstaten voor de jaren 2003, 2004 en 2005 overgelegd waaruit blijkt dat respectievelijk 2677 uren, 2570 uren en 1362 uren (tot en met week 27) zijn gevaren. De cijfers over het verbruik van de boegschroefmotor en de generator (samen 20.792 liter) heeft appellant op de hoorzitting van 15 februari 2008 verstrekt. Van redenen waarom verweerder niet had mogen uitgaan van deze gegevens is het College niet gebleken.

5.3 Partijen twisten over de vraag op basis van welke gegevens het energieverbruik van het nieuwe bedrijfsmiddel moet worden vastgesteld. Het College volgt appellant niet in zijn betoog dat verweerder bij de berekening van het energieverbruik van de nieuwe motor had moeten uitgaan van de daadwerkelijke verbruikcijfers van de nieuwe motor. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het historisch verbruik van de oude motor op goede gronden afgezet tegen een schatting van het energieverbruik van de nieuwe motor op basis van testprotocollen van de nieuwe motor. Tussen partijen is niet in geschil dat de door verweerder genoemde variabelen als stroming in het vaarwater, vaarsnelheid, beladingsgraad en vaargedrag het brandstofverbruik relevant beïnvloeden. Het College deelt de opvatting van verweerder dat de door appellant verstrekte verbruikscijfers over deze variabelen niets zeggen en dat niet duidelijk is in hoeverre de gestelde brandstofbesparing kan worden toegerekend aan de nieuwe motor. De – enkele – stelling van appellant dat deze variabelen niet zijn veranderd acht het College onvoldoende om op dit punt tot een ander oordeel te kunnen komen. Het College acht daarnaast van belang dat, zoals verweerder onweersproken heeft gesteld, ten tijde van de melding in de regel slechts verbruiksgegevens van de nieuwe motor over een korte periode beschikbaar zijn – een melding dient binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen te worden ingediend – en dat deze gegevens, gezien de beperkte periode waarop zij betrekking hebben, een minder betrouwbaar beeld kunnen geven van het brandstofverbruik van de nieuwe motor. Dat in het voorliggende geval de verbruiksgegevens over een langere periode beschikbaar kunnen worden gesteld als gevolg van de procedure van bezwaar en beroep, doet niet af aan de eerder genoemde beperkingen die aan de verbruiksgegevens kleven.

Naar het oordeel van het College kan appellant in dit verband geen argumenten ontlenen aan de uitspraak van het College van 2 oktober 2008 inzake AWB 07/865 e.a. Anders dan in de onderhavige zaak had verweerder in die zaak niet de beschikking over testprotocollen waaruit het brandstofverbruik kon worden afgeleid. Het ging in die zaak immers niet om de energiebesparing die werd behaald door het plaatsen van een nieuwe motor maar door het maken van een koppelverband van het schip met een duwbak.

Ook de stelling van appellant dat de berekening van verweerder getuigt van een onjuiste uitleg van eerdergenoemde uitspraak van het College van 6 september 2007 faalt. Het College heeft in die uitspraak immers geoordeeld dat de gewijzigde invulling die verweerder aan het begrip "historisch energieverbruik" heeft gegegeven door het historisch brandstofverbruik in het geval van vaartuigen bij de binnenvaart - anders dan bij de andere in de Bijlage bij de Regeling genoemde transportmiddelen - niet meer te bepalen aan de hand van de bunkercijfers, maar aan de hand van de fabrieksgegevens van de oude motor, een wettelijke grondslag ontbeert. Het College stelt vast dat verweerder in het onderhavige geval het historisch energieverbruik heeft bepaald aan de hand van het gemiddelde van de door appellant opgegeven bunkercijfers en draaiuren van de laatste drie jaar van de oude motor. Verweerder heeft daarmee een berekeningsmethode gehanteerd die uitgaat van het historisch feitelijke energieverbruik van het oude bedrijfsmiddel. Het opgegeven gemiddeld verbruikt vermogen heeft geen invloed op de vaststelling van het historisch energieverbruik uitgedrukt in liters diesel per uur, maar is een grootheid bij de schatting van het verbruik van de nieuwe motor.

Naar het oordeel van College valt voorts niet in te zien waarom verweerder in het geval hij heeft onderzocht bij welk vermogen van de nieuwe motor de besparingsnorm zou worden behaald, niet met behulp van de fabrieksgegevens van de oude motor mag nagaan of het aannemelijk was dat in de oude situatie daadwerkelijk met een dergelijk vermogen is gevaren. Grondslag van de vergelijking van verweerder is immers dat het gemiddeld gebruikt vermogen van de motor in de oude situatie en de nieuwe situatie gelijk is.

5.4 Het voorgaande in aanmerking genomen en gezien de uitkomst van de berekening van de energiebesparing zoals die blijkt uit het bestreden besluit, is het College van oordeel dat verweerder bij het bestreden besluit zijn afwijzing van de aanvraag om een EIA-verklaring voor de investering in een nieuwe scheepsmotor op goede gronden heeft gehandhaafd.

5.5 Uit het vorenstaande volgt dat het beroep ongegrond is.

5.6 Voor een vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht ziet het College geen aanleiding.

6. De beslissing

Het College verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gewezen door mr. E.R. Eggeraat, mr. M.A. van der Ham, mr. M. van Duuren, in tegenwoordigheid van mr. A. Graefe als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 23 december 2008.

w.g. E.R. Eggeraat w.g. A. Graefe