Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:CBB:2007:AZ9603

Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak
08-02-2007
Datum publicatie
28-02-2007
Zaaknummer
AWB 06/269
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963

Inschrijving

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

College van Beroep voor het bedrijfsleven

(vijfde enkelvoudige kamer)

AWB 06/269 8 februari 2007

24060 Wet op de Kamers van Koophandel en Fabrieken 1963

Inschrijving

Uitspraak in de zaak van:

A, te B, appellant,

tegen

de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant, verweerster,

gemachtigde: A.A.F. Bierings, werkzaam bij verweerster.

1. Het procesverloop

Voor een overzicht van de van belang zijnde feiten en omstandigheden verwijst het College allereerst naar zijn aan partijen bekende uitspraak van 7 maart 2006, AWB 05/939 (abusievelijk op de pagina’s 2 tot en met 4 aangeduid als AWB 05/8).

Bij besluit van 22 maart 2006 heeft verweerster opnieuw op het bezwaar van appellant van 12 november 2005 beslist en dit bezwaar (kennelijk) ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 27 maart 2006, bij het College binnengekomen op 28 maart 2006, beroep ingesteld.

Bij op onderscheidenlijk 30 maart, 3 april, 10 april, 14 april, 24 april, 25 april en 9 mei 2006 door het College ontvangen brieven heeft appellant het beroep nader aangevuld.

Op 30 mei 2006 heeft verweerster een verweerschrift ingediend.

Appellant heeft bij brief van 7 juni 2006 gerepliceerd en bij brief van 9 juni 2006 een overzicht dossierinhoud aan het College doen toekomen.

Bij brief van 19 juli 2006 heeft verweerster gedupliceerd.

Appellant heeft zich vervolgens bij brieven van 21 juli en 12 augustus 2006 wederom tot het College gewend.

Appellant heeft op 28 september 2006 en 12 oktober 2006 aan het College een slotakte en een aanvulling daarop doen toekomen en heeft vervolgens brieven van onderscheidenlijk 9 en 28 november 2006, 14 december 2006, alsmede van 8, 9 en 10 januari 2007 aan het College gericht.

Op 25 januari 2007 heeft het onderzoek ter zitting plaatsgehad, waarbij partijen - appellant in persoon en verweerster bij monde van haar gemachtigde - hun standpunten hebben toegelicht.

2. De beoordeling van het geschil

2.1 In de Handelsregisterwet 1996 (hierna: Hrw) is onder meer het volgende bepaald:

"Artikel 5

1. Tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister bij de ter zake bevoegde Kamer is verplicht degene aan wie een onderneming toebehoort of, indien het de inschrijving betreft van een rechtspersoon of van een aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, ieder der bestuurders van de rechtspersoon.

(…)

Artikel 8

1. De op grond van artikel 5 daartoe verplichte personen doen, met inachtneming van het bij algemene maatregel van bestuur bepaalde, de opgaven die de Kamer nodig heeft om ervoor te zorgen dat de bij die maatregel aangewezen gegevens te allen tijde juist en volledig in het handelsregister ingeschreven zijn.

(…)

Artikel 23

1. Indien een Kamer of een andere belanghebbende van mening is dat de inschrijving van een onderneming of rechtspersoon onjuist, onvolledig of in strijd met de openbare orde of de goede zeden is of dat een onderneming of een rechtspersoon ten onrechte niet is ingeschreven, kan de belanghebbende zich bij verzoekschrift wenden tot de rechter van het kanton waar de inschrijving is geschied of zou moeten geschieden, met het verzoek de doorhaling, aanvulling of wijziging van het ingeschrevene of de inschrijving van de onderneming of de rechtspersoon te gelasten."

In het Handelsregisterbesluit 1996 (hierna: Hrb) is onder meer het volgende bepaald:

"Artikel 4

1. Indien de Kamer er niet van overtuigd is dat de opgave afkomstig is van iemand die tot het doen van de opgave verplicht of bevoegd is, kan zij weigeren de opgave in behandeling te nemen.

2. Indien niet is voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de opgave of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de opgave, kan de Kamer weigeren de opgave in behandeling te nemen, mits de belanghebbende de gelegenheid heeft gehad deze binnen een door de Kamer gestelde termijn aan te vullen."

2.2 Bij het bestreden besluit heeft verweerster het bezwaar van appellant, gericht tegen haar beslissing van 11 november 2005 tot weigering van de toekenning van een "KvK/Handelsregisternummer", met toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder b, Awb ongegrond verklaard. Hiertoe heeft verweerster gesteld dat het verzoek van appellant van 13 oktober 2005 ziet op inschrijving in het handelsregister in verband met opstart activiteit "verkoopbemiddeling" binnen (VoF) C, dat op een dergelijk verzoek eerder door verweerster is beslist en zodanige beslissing eerder door het College is beoordeeld, terwijl appellant in zijn verzoek geen nieuw gebleken feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 Awb heeft aangevoerd.

2.3 Appellant heeft in beroep - zakelijk samengevat - aangevoerd dat hij op grond van de Hrw verplicht is de onderhavige onderneming te doen inschrijven, dat gelet daarop van een aanvraag aan verweerster om hiertoe over te gaan geen sprake is en dat de weigering van verweerster tot registratie over te gaan een onrechtmatige regulering van zijn eigendom vormt (schending van artikel 1, 1e Protocol EVRM).

Appellant stelt dat het bestreden besluit in strijd met artikel 7:12 Awb niet deugdelijk is gemotiveerd en dat zowel hij als mevrouw D ten onrechte niet voorafgaand aan dat besluit zijn gehoord.

Voorts stelt hij dat de vof C aanvankelijk terecht is ingeschreven in het handelsregister, maar dat daarover in 1993 problemen zijn ontstaan die zijn te verklaren doordat de (destijds bevoegde) Kamer van Koophandel mevrouw D, die niet (handelings)bevoegd was - in strijd met het toenmalige artikel 6 Handelsregisterwet - een originele handtekening heeft gevraagd. Dat heeft geleid tot de procedure tussen D en appellant (en de vof), die is uitgemond in de beschikking van de kantonrechter te Arnhem van E waarbij de doorhaling van de opgave tot inschrijving van de vof in het handelsregister onder dossier F is gelast. Naar de opvatting van appellant blijkt hieruit, evenals uit recente berichten in de media, dat de Kamers van Koophandel hun werk niet zorgvuldig verrichten.

In reactie op het bij verweer gedane verzoek hem met toepassing van artikel 8:75, eerste lid, Awb in de proceskosten te veroordelen wegens kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht, stelt appellant dat van misbruik van procesrecht aan zijn zijde geen sprake is. Ter zitting heeft appellant desgevraagd meegedeeld dat de bij zijn onderhavige opgave vermelde activiteit "verkoopbemiddeling" door mevrouw D zal (moeten) worden uitgevoerd en heeft hij gewezen op toekomstige wijziging van de Hrw.

2.4 Naar aanleiding van het beroep wordt als volgt overwogen.

Het aan verweerster gerichte verzoek van appellant van 13 oktober 2005 kan naar het oordeel van het College niet anders worden geduid dan als opgave tot inschrijving in het handelsregister in de zin van artikel 5 Hrw. Vaststaat dat appellant (sedert juli 1999) eerder vergelijkbare opgaven heeft gedaan, waarop verweerster telkenmale heeft beslist niet tot inschrijving daarvan over te kunnen gaan omdat die opgaven met betrekking tot mevrouw D onvolledig zijn. Eerder door appellant tegen besluiten als voormeld gerichte bezwaren heeft verweerster vervolgens ongegrond verklaard.

Behoudens voorzover eerdere beroepen van appellant waren gericht tegen niet tijdige of niet op de juiste wijze totstandgekomen beslissingen op bezwaar, heeft het College bij uitspraken van onder meer 4 december 1999 (AWB 05/939) en 27 mei 2004 (AWB 03/896) geoordeeld dat verweerster terecht heeft geweigerd tot inschrijving van de vof C in het handelsregister over te gaan.

Uitgangspunt van de systematiek van de Hrw is dat aan een inschrijving in het handelsregister een opgave vooraf gaat. Op grond daarvan dient de beslissing op een dergelijke opgave naar het oordeel van het College in de zin van de Awb te worden aangemerkt als een beschikking op aanvraag.

Met verweerster is het College van oordeel dat appellant (wederom) bij zijn onderhavige opgave geen - sedert eerdere besluiten van verweerster terzake - nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 Awb heeft gesteld. Appellant heeft ter zitting wel gesteld dat hij eerder ontbrekende gegevens met betrekking tot mevrouw D aan verweerster heeft doen toekomen, maar het College stelt vast dat voor de juistheid hiervan geen aanknopingspunt te vinden is in de gedingstukken (waaronder die in het dossier AWB 05/939).

Zoals het College al in zijn uitspraak van 12 juli 2005 (AWB 04/563) heeft overwogen, zijn eerdere besluiten van verweerster tot (handhaving van haar) weigering tot de door appellant gewenste inschrijving in het handelsregister over te gaan, rechtens onaantastbaar en geldt dit eveneens voor de hiervoor genoemde uitspraken van het College.

Indien en voorzover appellant met zijn onderhavige beroep beoogt daartegen op te komen, kan dit hem reeds op die grond niet baten.

Appellant stelt voorts weliswaar terecht dat hij op grond van de toepasselijke wetgeving gehouden is met betrekking tot zijn onderneming een opgave ter inschrijving in het handelsregister te doen, maar die gehoudenheid kan evenmin als nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid worden aangemerkt. Hierbij tekent het College aan dat de verplichting tot het doen van een opgave in vorenbedoelde zin niet impliceert - en ook niet kan impliceren - dat tot inschrijving daarvan zou moeten worden overgegaan indien die opgave blijkens de voor een vof vermelde namen mede ziet op een persoon, waarvan op geen enkele wijze blijkt dat deze met de beoogde inschrijving instemt.

Dit geldt in het onderhavige geval temeer nu juist op verzoek van die persoon een eerdere inschrijving van de vof met dezelfde benaming bij beschikking van de kantonrechter van E ongedaan is gemaakt. Het wekt overigens bevreemding dat de (voorgenomen) activiteit van de vof waarop het inschrijvingsverzoek ziet, zoals appellant ter zitting heeft gesteld, nu juist door evenbedoelde persoon zou worden verricht.

Ook de gestelde strijd met artikel 1, 1e Protocol EVRM kan niet als nieuw feit of veranderde omstandigheid in de zin van artikel 4:6 Awb worden aangemerkt.

Bovendien staat appellant niets in de weg om zijn onderneming onder een andere - waarbij met name kan worden gedacht aan (uitsluitend) zijn eigen - naam in het handelsregister te doen inschrijven, zodat reeds om die reden van een ongeoorloofde inmenging in zijn eigendom geen sprake is. Overigens is het de vraag of, juist gezien de door appellant gestelde beoogde bedrijfsvoering door mevrouw D, enig eigendomsrecht van appellant in geding is.

2.5 De conclusie van het vorenstaande is dat verweerster terecht heeft geweigerd de onderhavige opgave van appellant bij besluit van 11 november 2005 in het handelsregister in te schrijven en die weigering bij het bestreden besluit terecht met toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder b, Awb heeft gehandhaafd.

2.6 Met betrekking tot het verzoek van verweerster appellant in de door haar gemaakte proceskosten te veroordelen overweegt het College als volgt.

In weerwil van de eerdere procedures tussen partijen, is ter zitting naar voren gekomen dat het appellant kennelijk (nog) niet duidelijk is dat een opgave tot inschrijving in het handelsregister - juist gelet op de eerdere doorhaling van de inschrijving van de vof - slechts inhoudelijk in behandeling kan worden genomen indien sprake is van een juiste en volledige opgave. Een procedure als de onderhavige kan in ieder geval niet leiden tot het oplossen van een eventueel civielrechtelijk geschil tussen appellant en mevrouw D. Het College heeft appellant een en ander ter zitting uitdrukkelijk voorgehouden.

Onder deze omstandigheden zal het verzoek van verweerster tot het veroordelen van appellant in de door haar gemaakte proceskosten thans niet worden ingewilligd.

Wellicht ten overvloede merkt het College op dat daarover anders kan worden geoordeeld indien en voorzover appellant, zonder tot een juiste en volledige opgave ter inschrijving over te (kunnen) gaan, verweerster wederom in een procedure betrekt.

Beslist wordt als volgt.

3. De beslissing

Het College verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gewezen door mr. M.A. van der Ham, in tegenwoordigheid van mr. S. van Noordt als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 8 februari 2007.

w.g. M.A. van der Ham w.g. S. van Noordt