Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2022:3984

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
09-06-2022
Datum publicatie
29-07-2022
Zaaknummer
9880643 KK EXPL 22-295
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Executiegeschil. Executant heeft deurwaarder verkeerd geïnformeerd, misbruik van recht. Deurwaarderskantoor kan niet worden aangesproken, enkel de deurwaarder als natuurlijk persoon.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 9880643 KK EXPL 22-295

vonnis van: 9 juni 2022

func.: 51491

vonnis van de kantonrechterkort geding

I n z a k e

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flow Traders B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres

nader te noemen: Flow Traders

gemachtigde: mr. C.E. Stratenus

t e g e n

1. [gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deurwaarderskantoor B.E. Boiten B.V.

gevestigd te 's-Gravenhage

gedaagde

nader te noemen: het deurwaarderskantoor

vertegenwoordigd door [naam 2]

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 17 mei 2022, met producties, heeft Flow Traders in kort geding een voorziening gevorderd.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 19 mei 2022, gelijktijdig met het deurwaarderskortgeding met zaaknummer 9880124 KK EXPL 22-294. Voor Flow Traders is verschenen [naam 1] , vergezeld door de gemachtigde. [gedaagde] is in persoon verschenen. Voor het deurwaarderskantoor is verschenen [naam 2] , vergezeld door collega [naam 3] . Partijen hebben hun standpunten toegelicht, het deurwaarderskantoor aan de hand van spreekaantekeningen, en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord.

Aan het einde van de zitting heeft de kantonrechter bij mondelinge uitspraak het derdenbeslag opgeheven. Voor het overige is vonnis gevraagd en is het vonnis bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Uitgangspunten

1. Als uitgangspunt geldt het volgende:

1.1.

Op 14 februari 2022 heeft de kantonrechter te Amsterdam een beschikking gegeven tussen [gedaagde] en Flow Traders (9621326 EA VERZ 22-9), waarin onder andere is beslist:
“(…)
II. veroordeelt Flow Traders tot betaling aan [gedaagde] van het verschil tussen het uitbetaalde loon en het overeengekomen loon vanaf 17 november 2021, te vermeerderen met maximaal 25% wettelijke verhoging;
III. veroordeelt Flow Traders tot betaling van het loon van € 7.500,00 bruto per maand tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst;

(…)

VII. kent aan [gedaagde] toe de transitievergoeding van € 3.977,78 bruto en veroordeelt Flow Traders tot betaling daarvan;
(…)”

1.2.

Op 24 februari 2022 is een verbetering van de beschikking van 14 februari 2022 gegeven. In deze herstelbeschikking heeft de kantonrechter beslist dat de transitievergoeding € 1.993,34 bruto bedraagt.

1.3.

Bij e-mail van 7 maart 2022 heeft de gemachtigde van Flow Traders aan [gedaagde] bevestigd dat het achterstallig ziekengeld in februari 2022 is betaald en dat de betaling van de transitievergoeding in de salarisronde van april 2022 zou plaatsvinden, zodat het nemen van executiemaatregelen onterecht en onnodig zou zijn.

1.4.

Op verzoek van [gedaagde] heeft de deurwaarder op 21 april 2022 de grosse van de oorspronkelijke beschikking aan Flow Traders betekend. In het betekeningsexploot is aan Flow Traders aangezegd dat zij nog een totaalbedrag van € 9.676,10 bruto aan [gedaagde] dient te betalen, bestaande uit:

- € 1.830,11 bruto voor november 2021;

- € 3.868,21 bruto voor december 2021;

- € 3.977,78 bruto zijnde de transitievergoeding.

1.5.

Op 21 april 2022 heeft de deurwaarder ten laste van Flow Traders executoriaal derdenbeslag gelegd onder de naamloze vennootschap ABN Amro bank N.V. (hierna: ABN Amro)

1.6.

Op 22 april 2022 is het beslagsaldo beperkt tot een bedrag van € 15.000,00.

1.7.

Bij e-mails van 22 april 2022 heeft de gemachtigde van Flow Traders aan de deurwaarder gestuurd de herstelbeschikking, twee salarisstroken, een betalingsoverzicht en een rekeningafschrift. De gemachtigde van Flow Traders heeft gesteld dat Flow Traders reeds vóór de beslaglegging heeft voldaan aan de veroordelingen en heeft de deurwaarder verzocht het beslag op te heffen.

1.8.

[gedaagde] heeft de deurwaarder opdracht gegeven de executie voort te zetten door het bedrag van € 9.676,10 op te eisen bij ABN Amro.

Het geschil

2. Flow Traders verzoekt – kort gezegd – het beslag op te heffen, de gedaagden hoofdelijk althans alleen [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een voorschot van € 5.000,00 op door Flow Traders geleden schade, [gedaagde] te verbieden opnieuw beslag te doen leggen dan wel andere executiemaatregelen te nemen op straffe van een dwangsom van
€ 1.000,00 per dag en de gedaagden te veroordelen in de proceskosten.

3. Flow Traders heeft hiertoe gesteld dat zij niets meer aan [gedaagde] verschuldigd is en dat de gedaagden door het leggen van het bankbeslag onrechtmatig hebben gehandeld. [gedaagde] heeft de deurwaarder verkeerd ingelicht door niets te zeggen over de herstelbeschikking of de nabetalingen die Flow Traders heeft gedaan en heeft daarmee misbruik gemaakt van haar recht. Flow Traders heeft immers meermaals bevestigd dat zij vrijwillig aan de beschikking zou voldoen zodat het nemen van executiemaatregelen niet nodig was. Het staat vast dat [gedaagde] weet had van de herstelbeschikking, omdat uit de brief van de kantonrechter van 24 februari 2022 blijkt dat [gedaagde] gereageerd heeft op het verzoek tot verbetering. Ook het deurwaarderskantoor heeft niet gehandeld zoals een goed deurwaarder betaamt, door ervoor te kiezen om bankbeslag te leggen op dezelfde middag dat de beschikking is betekend, zonder een redelijke termijn tot betaling te gunnen. Dit terwijl er geen enkel verhaalsrisico bestond. Flow Traders heeft kosten moeten maken om het onrechtmatig gelegde beslag opgeheven te krijgen en deze kosten dienen als schade voor rekening van [gedaagde] en het deurwaarderskantoor te komen.

4. [gedaagde] heeft hiertegen aangevoerd dat Flow Traders nog niet volledig aan de beschikking heeft voldaan. De herstelbeschikking heeft zij niet ontvangen van de rechtbank.

5. Het deurwaarderskantoor heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat Flow Traders haar vordering tegen het deurwaarderskantoor dient te worden ontzegd, nu de omstandigheid dat de deurwaarder zijn kantoor uitoefent in de vorm van een B.V. niet maakt dat die vennootschap vanwege onrechtmatige daad kan worden aangesproken. Het leggen van beslag en de verdere executie is daarvoor te zeer verbonden aan de persoon van de deurwaarder in zijn hoedanigheid van openbaar ambtenaar.

Beoordeling

6. De vordering van Flow Traders tot opheffing van het beslag is ter zitting mondeling toegewezen. De kantonrechter heeft daartoe overwogen dat het beslag geen doel meer dient. Dit volgt ook uit het vonnis dat vandaag wordt gewezen in de zaak tussen de deurwaarder enerzijds en [gedaagde] en Flow Traders anderzijds (9880643 KK EXPL 22-295). Flow Traders is sinds 22 april 2022 niets meer aan [gedaagde] verschuldigd. Daarom zal de vordering om [gedaagde] te verbieden nieuwe executiemaatregelen te nemen ook worden toegewezen, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd.

7. De vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding is in kort geding toewijsbaar als voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de vordering zal toewijzen en van Flow Traders niet kan worden verlangd de uitkomst van een bodemprocedure af te wachten. De vordering van Flow Traders is gericht tegen zowel [gedaagde] als het deurwaarderskantoor.

Het handelen van [gedaagde]

8. Uit het feit dat Flow Traders sinds 22 april 2022 niets meer aan [gedaagde] verschuldigd was volgt niet dat [gedaagde] ten onrechte de deurwaarder opdracht heeft gegeven om de beschikking van de kantonrechter te betekenen, hetgeen op 21 april 2022 is gebeurd. Toen was immers nog niet volledig aan de beschikking van de kantonrechter voldaan. De beoordeling spitst zich toe op de vraag of [gedaagde] haar executierecht heeft misbruikt door de deurwaarder opdracht te geven om de beschikking te betekenen zonder de herstelbeschikking van 24 februari 2022 aan de deurwaarder te doen toekomen (maar alleen de oorspronkelijke beschikking van 14 februari 2022) en zonder aan de deurwaarder te berichten dat over de maanden november en december 2021 nabetalingen, inclusief wettelijke verhoging, aan haar waren gedaan door Flow Traders en dat Flow Traders had toegezegd betaling van de transitievergoeding in de maand april 2022 te verrichten.

9. [gedaagde] heeft inderdaad de deurwaarder onvolledig geïnformeerd. Zij heeft hiervoor geen goede verklaring gegeven. De nabetalingen had zij moeten vermelden, ook al meende zij dat Flow Traders nog niet voldoende had betaald. Zij had tevens moeten melden dat Flow Traders tijdige betaling van de transitievergoeding in de maand april 2022 had toegezegd. Daarvoor mochten immers niet direct executiemaatregelen – zoals het gelegde beslag – worden getroffen. En ook de herstelbeschikking had niet mogen ontbreken. [gedaagde] voert weliswaar aan dat zij deze niet per post heeft ontvangen, maar zij was er wel van op de hoogte dat Flow Traders een verzoek om herstel had gedaan. Ze heeft immers gereageerd op het bericht van de kantonrechter dat zij zich mocht uitlaten over het verzoek. [gedaagde] had dan ook eerst moeten nagaan of de oorspronkelijke beschikking nog steeds gold tussen partijen, voordat zij de beschikking van de kantonrechter aan de deurwaarder gaf en opdracht gaf tot tenuitvoerlegging.

10. Door het onjuiste handelen van [gedaagde] heeft zij haar bevoegdheid om de (herstel)beschikking van de kantonrechter ten uitvoer te leggen misbruikt. Het is aannemelijk dat Flow Traders hierdoor schade heeft geleden en [gedaagde] is op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht om deze schade te vergoeden. Flow Traders heeft onweersproken gesteld dat door het op 21 april 2022 gelegde derdenbeslag onder ABN Amro haar operationele bedrijfsvoering volledig werd stilgelegd. Uit het overgelegde overzicht (productie 5 bij de dagvaarding) en de factuur van de gemachtigde (productie 6) blijkt dat meerdere medewerkers evenals de gemachtigde uren hebben moeten besteden aan overleg en het oplossen van operationele problemen tot een totaal van bijna € 5.000,00. Het gevorderde voorschot daarop van € 5.000,00 is te veel, daarom zal jegens [gedaagde] € 4.500,00 worden toegewezen. Omdat het hier om schadevergoeding gaat is geen btw verschuldigd. Flow Traders heeft dit kort geding aangevraagd op dezelfde dag als de aanvraag van de deurwaarder voor het deurwaarderskortgeding. Haar vordering is voldoende aannemelijk en van haar kan in redelijkheid niet worden gevergd de bodemprocedure af te wachten.

Het handelen van het deurwaarderskantoor

11. Flow Traders stelt het deurwaarderskantoor aansprakelijk voor de beslaglegging en het niet onverwijld opheffen van het beslag. Zoals het deurwaarderskantoor echter terecht aanvoert is bij een onrechtmatige uitoefening van zijn wettelijke taken, zoals beslaglegging, alleen de deurwaarder zelf als openbaar ambtenaar en onafhankelijke functionaris aansprakelijk en niet zijn kantoor, zie de uitspraak van deze rechtbank van 13 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8925. Flow Traders heeft dus de verkeerde partij gedagvaard en haar vordering tegen het deurwaarderskantoor zal worden afgewezen. De vraag of de deurwaarder onrechtmatig heeft gehandeld kan dan ook niet worden beoordeeld.

12. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij moeten worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten van Flow Traders, tot heden begroot op € 108,33 aan explootkosten, € 128,00 aan griffierecht en € 498,00 aan salaris gemachtigde. Flow Traders heeft vergeefs het deurwaarderskantoor mee gedagvaard en zij zal de proceskosten van het deurwaarderskantoor moeten dragen, tot heden begroot op
€ 498,00 aan salaris gemachtigde.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van een voorschot op de door Flow Traders geleden schade van € 4.500,00;

verbiedt [gedaagde] om opnieuw beslag te doen leggen dan wel andere executiemaatregelen te doen nemen ter executie van de op 24 februari 2022 verbeterde beschikking van de kantonrechter van 14 februari 2022, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag met een maximum van € 20.000,00;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Flow Traders van de proceskosten, tot heden begroot op € 498,00;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Flow Traders van de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 62,00 aan salaris gemachtigde, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw;

veroordeelt Flow Traders tot betaling aan het deurwaarderskantoor van de proceskosten, tot heden begroot op € 498,00,

veroordeelt Flow Traders tot betaling aan het deurwaarderskantoor van de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 62,00 aan salaris gemachtigde, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Walraven, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 9 juni 2022 in tegenwoordigheid van de griffier