Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBMID:2009:BJ4958

Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum uitspraak
30-06-2009
Datum publicatie
11-08-2009
Zaaknummer
67927/ 09-91
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Partijen zijn in 2006 een franchiseovereenkomst aangegaan, waarbij gedaagde de franchisegever en eiseres de franchisenemer is. In de franchiseovereenkomst is opgenomen dat BT S. W. Nederland voor klinische opdrachten, uitgevoerd door BT S. W. Nederland en zelfstandig verworven door eiseres, binnen een maand na afloop van de maand van declaratie 20 procent van het gedeclareerde bedrag aan eiseres als provisie vergoedt. Partijen hebben elkaar over en weer facturen gestuurd uit hoofde van genoemde franchiseovereenkomst. Eiseres vordert bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen tot betaling van € 26. 935, 93 en 1346, 80 ter zake buitengerechtelijke incassokosten,met veroordeling van gedaagde in de kosten van de procedure, de kosten van betekening en executie van dit vonnis en nakosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

67927 / KG ZA 09-91

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 67927 / KG ZA 09-91

Vonnis van 30 juni 2009

in de zaak van

de vennootschap onder firma

BTSW WAALWIJK VOF,

statutair gevestigd te Waalwijk,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. A.W. Boer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BTSW GROEP B.V.,

statutair gevestigd te Burgh-Haamstede,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. drs. S. Visser.

Partijen zullen hierna BTSW Waalwijk en BTSW Groep genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding met producties 1 tot en met 3;

de zijdens BTSW Groep d.d. 10 juni 2009 overgelegde bijlagen 1 tot en met 3 en de ingediende akte houdende vordering in reconventie;

de zijdens BTSW Waalwijk bij faxberichten d.d. 10 en 11 juni 2009 ingediende aanvulling op productie 1 en de overgelegde producties 4 tot en met 10;

de zijdens BTSW Groep per faxbericht van 11 juni ingediende productie;

de mondelinge behandeling van 11 juni 2009, ter gelegenheid waarvan namens BTSW Waalwijk zijn verschenen mevrouw [L.] en de heer [w], bijgestaan door mr. Boer voornoemd. Namens BTSW Groep zijn verschenen [M. S.] en mevrouw [M. S.] verschenen, bijgestaan door mr. drs. Visser voornoemd;

de zijdens beide partijen ter zitting overgelegde pleitnotities.

De feiten

2.1 Partijen zijn op 31 maart 2006 een franchiseovereenkomst aangegaan, waarbij BTSW Groep de franchisegever en BTSW Waalwijk de franchisenemer is.

2.2 In artikel 10.4 van de franchiseovereenkomst is – voor zover van belang - het navolgende opgenomen:

“Voor klinische opdrachten (Artikel 4.2.a), uitgevoerd door BTSW Nederland en

zelfstandig verworven door BTSW “[L. en W.]” vergoed BTSW Nederland binnen 1 maand na afloop van de maand van declaratie, 20% van het gedeclareerde bedrag aan BTSW “[L. en W.]”als provisie.”

2.3 In artikel 10.6 van genoemde overeenkomst is het navolgende opgenomen:

“Bij zakelijke opdrachten verworven door BTSW “[L. en W.]”zal allereerst aanmelding bij BTSW Consultancy B.V., hierna BTSW Consultancy, plaatsvinden die de regie, wijze van uitvoering, begeleiding en facturatie (zoals beschreven in artikel 10.3) verzorgt. Indien de opdracht voor wat betreft het gedeelte voor welke de uitvoering behoort tot de kernactiviteiten van de BTSW-Groep en niet door de wervende BTSW vestiging wordt uitgevoerd maar wel door andere gekwalificeerde personen/vestigingen wordt uitgevoerd, vergoedt BTSW Consultancy als provisie aan BTSW “[L. en W.]“ 20% van het gedeclareerde bedrag betrekking hebbend op de genoemde door BTSW uitgevoerde activiteiten.”

2.4 Partijen hebben elkaar over en weer (credit-)facturen gestuurd uit hoofde van voornoemde Franchiseovereenkomst.

Het geschil

in conventie

3.1 BTSW Waalwijk vordert bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, BTSW Groep te veroordelen tot betaling van:

- EUR 26.935,93 althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, te verhogen met de wettelijke rente vanaf 17 december 2008, althans de dag der dagvaarding, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen datum;

- EUR 1.346,80 althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, ter zake buitengerechtelijke incassokosten;

- met veroordeling van BTSW Groep in de kosten van de procedure, de kosten van betekening en executie van dit vonnis en nakosten.

Ter onderbouwing van haar vordering voert BTSW Waalwijk aan dat zij recht heeft op een vergoeding van BTSW Groep voor door haar verworven opdrachten, welke zijn uitgevoerd door BTSW Consultancy B.V. De vordering heeft betrekking op de facturen tot en met 23 april 2009. De vordering richt zich tegen BTSW Groep, aangezien op BTSW Groep de verplichting rust tot betaling van de provisieafdrachten. Bovendien vallen BTSW Groep en BTSW Consultancy B.V. aan te merken als één en dezelfde organisatie.

3.2 BTSW Groep voert verweer strekkende tot afwijzing van de vordering van BTSW Waalwijk. De vordering van BTSW Waalwijk richt zich in overwegende mate ten onrechte tegen BTSW Groep aangezien de facturen, met uitzondering van de factuur van 1 december 2008, zijn gericht aan BTSW Consultancy B.V. en niet vallen onder het bereik van artikel 10 van de franchiseovereenkomst. In onderhavige zaak betreft het geen opdrachten verworven door BTSW Waalwijk, doch betreft het het inschakelen van BTSW Waalwijk bij de uitvoering van een opdracht die BTSW Consultancy heeft verkregen.

Bovendien heeft zij van meet af aan de facturen 33141, 33142 en 33145 betwist. Betwist worden bovendien de gevorderde buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente.

in reconventie

3.3 BTSW Groep vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, voor zover wettelijk geoorloofd, BTSW Waalwijk te veroordelen om aan haar:

te betalen EUR 22.632,16 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de facturen althans vanaf de dag van het instellen van de vordering in reconventie tot aan de dag der algehele voldoening;

te verstrekken binnen 14 dagen na het wijzen van dit vonnis het provisie-overzicht met de daarbij behorende bescheiden over de maand april 2009 op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 500,-- per dag, althans een gedeelte van een dag daaronder begrepen;

maandelijks, uiterlijk de 15e van die maand, te verstrekken het provisie-overzicht met de daarbij behorende bescheiden over de daaraan voorafgaande maand op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 500,-- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen;

met veroordeling van BTSW Waalwijk in de kosten van de procedure, met uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling.

Ter onderbouwing van haar vordering voert BTSW Groep aan dat zij uit hoofde van de met BTSW Waalwijk gesloten overeenkomst een vordering heeft op BTSW Waalwijk die vele malen groter is dan de vordering die BTSW Waalwijk op haar pretendeert te hebben. BTSW Waalwijk laat na het provisieoverzicht met de daarbij behorende stukken te verstrekken over de maand april 2009.

3.4 BTSW Waalwijk voert verweer strekkende tot afwijzing van de vordering van BTSW Groep. Van enige spoedeisendheid aan de zijde van BTSW Groep is geen sprake. Een deel van de vordering in reconventie wordt erkend, doch een aantal facturen wordt nog steeds betwist. Er bestaat geen grondslag voor de extra afdracht over de provisie. Het valt haar niet te verwijten dat zij tot op heden geen provisie-overzicht over de maand april 2009 heeft kunnen verstrekken, aangezien er op dit moment door toedoen van BTSW Groep geen omzetcijfers worden verstrekt en facturen worden verstuurd.

De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1 Zowel de vordering van BTSW Waalwijk in conventie als de vordering van BTSW Groep in reconventie strekt (al dan niet gedeeltelijk) tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een geldvordering in kort geding dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Zo dient het bestaan van de vordering van BTSW Waalwijk op BTSW Groep, alsmede het bestaan van de vordering van BTSW Groep op BTSW Waalwijk voldoende aannemelijk te zijn, in die zin dat het in een bodemprocedure hoogstwaarschijnlijk is dat de vorderingen worden toegewezen. Daarnaast dient ook sprake te zijn van feiten of omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl tevens beoordeeld dient te worden of er sprake is van een onaanvaardbaar restitutierisico.

4.2 De voorzieningenrechter is van oordeel dat het bestaan van de door partijen over en weer gestelde vorderingen voorshands niet aannemelijk is gemaakt. Er is nader onderzoek nodig, teneinde helder voor ogen te krijgen óf partijen over en weer een vordering hebben op elkaar en zo ja wat de hoogte van deze vorderingen is.

Bovendien is in het geheel niet duidelijk geworden of BTSW Waalwijk onderhavige procedure op terechte gronden tegen BTSW Groep aanhangig heeft gemaakt, aangezien de facturen waarop BTSW Waalwijk haar vordering baseert, gericht zijn aan BTSW Consultancy B.V. en niet aan BTSW Groep. Ook op dit punt is nader onderzoek nodig. Evenmin is helderheid ontstaan over de vraag of het BTSW Waalwijk valt te verwijten dat zij het provisie-overzicht nog niet aan BTSW Groep heeft verstrekt. BTSW Groep stelt immers dat BTSW Waalwijk weigert dit overzicht te verstrekken, terwijl BTSW Waalwijk daarentegen stelt dat het door toedoen van BTSW Groep is dat zij het overzicht niet heeft kunnen verstrekken. Nader onderzoek, wellicht in de zin van het horen van getuigen, is ook op dit punt vereist.

Voor genoemd noodzakelijk onderzoek, alvorens tot een beslissing in onderhavige procedure kan worden gekomen, is in het kader van dit kort geding echter geen plaats. De zaak wordt, nu de feiten binnen het beperkte kader van het kort geding niet voldoende tot klaarheid zijn gebracht, niet geschikt geacht om in kort geding te worden beslist. Dientengevolge dient de vordering in conventie van BTSW Waalwijk, alsmede de vordering in reconventie van BTSW Groep te worden afgewezen.

4.3 Nu zowel de vordering in conventie als die in reconventie wordt afgewezen, zullen de proceskosten tussen partijen worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie en in reconventie:

wijst de vorderingen af;

compenseert de proceskosten zo dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.C. de Regt en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2009.