Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2012:BV5455

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
02-02-2012
Datum publicatie
15-02-2012
Zaaknummer
224430 KG ZA 11-686 en 224816 KG ZA 12-9
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Partijen hebben een franchise overeenkomst gesloten. Eiser, franchisenemer had toegang tot het intranet van Bart's Retail B.V. (gedaagde 1, franchisegever), het zogenaamde Bartnet. Op het forum van het Bartnet heeft eiser berichten geplaatst, die volgens gedaagde onrechtmatig zijn. Daarnaast zijn er e-mailberichten gestuurd door ene Robin Hood, waarvan gedaagde stelt dat deze afkomstig zijn van eiser. Eiser heeft de beschuldigingen betwist. Deze (en andere) omstandigheden hebben er toe geleid dat gedaagde de franchise overeenkomst met eiser heeft ontbonden. De vraag is of deze buitengerechtelijke ontbinding op juiste gronden heeft plaatsgevonden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

Vonnis in kort geding in gevoegde zaken van 2 februari 2012

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 224430 / KG ZA 11-686 van

[franchisenemer]

h.o.d.n. Bakkerij Bart,

wonende en zaakdoende te [woonplaats],

eiser,

advocaten mrs. J.S. 't Hart en G. Kara te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BART'S RETAIL B.V.,

h.o.d.n. Bakkerij Bart,

h.o.d.n. Duet Bakklaar Producten,

h.o.d.n. Duet Bake Off Products,

gevestigd te Beuningen,

gedaagde,

advocaten mrs. J.H. Kolenbrander en D.L. van Dam te Rotterdam,

procesadvocaat mr. F. Knüppe te Arnhem,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 224816 / KG ZA 12-9 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BART'S RETAIL B.V.,

h.o.d.n. Bakkerij Bart,

h.o.d.n. Duet Bakklaar Producten,

h.o.d.n. Duet Bake Off Products,

gevestigd te Beuningen,

eiser,

advocaten mrs. J.H. Kolenbrander en D.L. van Dam te Rotterdam,

procesadvocaat mr. F. Knüppe te Arnhem,

tegen

[franchisenemer]

h.o.d.n. Bakkerij Bart,

wonende en zaakdoende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaten mrs. J.S. 't Hart en G. Kara te Rotterdam.

Partijen zullen hierna [franchisenemer] en Bart's Retail genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in de zaak met zaak- / rolnummer 224430 / KG ZA 11-686

- de dagvaarding met producties in de zaak met zaak- / rolnummer 224816 / KG ZA 12-9

- de brief van 17 januari 2012 met producties van [franchisenemer] in de zaak met zaak- / rolnummer 224430 / KG ZA 11-686

- de brief van 17 januari 2012 met producties van Bart's Retail in de zaak met zaak- / rolnummer 224816 / KG ZA 12-9

- het faxbericht van 18 januari 2012 met producties van [franchisenemer] in de zaak met zaak- / rolnummer 224430 / KG ZA 11-686

- de gevoegde, mondelinge behandeling op 19 januari 2012

- de pleitnota van [franchisenemer]

- de pleitnota van Bart's Retail

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. Nu de beide zaken, die afzonderlijk bij dagvaarding aanhangig zijn gemaakt, gevoegd zijn behandeld, zal één vonnis worden gewezen, waarbij de stellingen die door partijen zijn ingenomen in beide zaken gelden. Er is geen sprake van conventionele en reconventionele vorderingen, zoals Bart's Retail de vorderingen in haar pleitnota beschouwt. Bart's Retail heeft er immers welbewust en uitdrukkelijk voor gekozen om een afzonderlijke zaak aanhangig te maken.

2. De feiten in de gevoegde zaken

2.1. Bart’s Retail is een franchise organisatie die zelfstandige ondernemers in staat stelt om door middel van een franchiseovereenkomst een ‘Bakkerij Bart’ bakkerij/lunchroom te exploiteren. Er zijn ongeveer 172 franchisenemers actief, die in totaal 191 vestigingen van Bakkerij Bart exploiteren.

2.2. [franchisenemer] heeft met Bart’s Retail op 21 mei 2003 een franchiseovereenkomst gesloten en exploiteert een Bakkerij Bart bakkerij/lunchroom in [vestigingsplaats] In die franchiseovereenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

Artikel 1

DEFINITIES EN INLEIDENDE BEPALINGEN

(…)

1.8

Het handboek is een door de franchisegever (digitaal) uitgegeven, periodiek aangepast standaardwerk gericht tot de franchisenemers dat noodzakelijke normen bevat om uniforme exploitatie van de franchiseondernemingen te bewerkstelligen en de exclusieve rechten van de franchisegever te beschermen. Het handboek, bestaande uit het formuleboek en het bakkersboek, alsmede supplementen van het handboek worden geacht integraal onderdeel uit te maken van de franchiseovereenkomst.

Artikel 5

HANDBOEK

(…)

5.3

De franchisenemer is verplicht alle voorschriften omschreven in de instructies in het Handboek en alle – bij voorkeur schriftelijke – aanwijzingen ter uitvoering daarvan door franchisegever stipt op te volgen. Alle investeringen welke hieruit voortvloeien komen geheel voor rekening van de franchisenemer behoudens voor zover hiervan in onderhavig contract wordt afgeweken.

Artikel 8

VERPLICHTINGEN FRANCHISENEMER

8.1 – Inspanningen

De franchisenemer verplicht zich door zijn inzet en aanwezigheid al het mogelijke te doen om tot een succesvolle exploitatie van een Bakkerij Bart winkel te komen. De franchisenemer zal zich onthouden van activiteiten die strijdig zijn met de belangen van de franchisegever.

(…)

Artikel 17

TUSSENTIJDSE BEEINDIGING OVEREENKOMST

Indien:

(…)

g. franchisenemer handelingen (heeft) verricht die de goede naam van de franchiseorganisatie kunnen schade;

(…)

heeft de andere partij het recht de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 24

HUURRECHTEN

(…)

24.3

Partijen komen overeen dat indien de franchiseovereenkomst eindigt, ongeacht de grond waarop, de tussen partijen gesloten huurovereenkomst per dezelfde datum zal eindigen, zonder dat daarvoor een separate opzegging is vereist.

Artikel 25

VERPLICHTINGEN BIJ BEEINDIGING OVEREENKOMST

25.1

Indien de franchiseovereenkomst tussen partijen – al dan niet tussentijds – eindigt is de franchisenemer verplicht onverwijld alle instructieboeken, formulieren, folders, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen en dergelijke aan de franchisegever af te geven. Vanaf de datum van de beëindiging van de franchiseovereenkomst is de franchisenemer verplicht met onmiddellijke ingang zich te onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in kader van de onderhavige overeenkomst is gerechtigd, hieronder met name doch niet uitsluitend begrepen het recht tot gebruik van de handelsnaam Bakkerij Bart, de aan de Bakkerij Bart-franchiseorganisatie gerelateerde beeldmerken, handelsmerken, handelsnamen, slagzinnen en huisstijl.

(…)

Artikel 27

GEHEIMHOUDING, NON-CONCURRENTIEBEDING

27.1

Franchisenemer verplicht zich jegens franchisegever gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst tot volledige geheimhouding van al hetgeen franchisenemer ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van de onderhavige overeenkomst, betreffende de werkzaamheden en relaties van franchisegever en met franchisegever gelieerde bedrijven, het systeem, het handboek, de verkregen knowhow en de organisatie van franchisegever, alles in de ruimste zijn van het woord. Deze geheimhoudingsplicht dient de franchisenemer op te leggen aan het personeel en al diegenen die betrokken (zullen) zijn bij de exploitatie van zijn bedrijf. De franchisegever zal eveneens geheimhouding betrachten omtrent vertrouwelijke informatie van de franchisenemer.

(…)

Artikel 29

BOETEBEDING

29.1

Indien de franchisenemer in strijd handelt met (…) het bepaalde in de artikelen 1 lid 14, 13, 24, 25 en 27 en na schriftelijke sommatie nalatig blijft zijn in genoemde artikelen neergelegde verplichtingen na te komen danwel zich van de daarin verboden handelingen te onthouden, verbeurt de franchisenemer een direct opeisbare boete van € 22.750,00 per overtreding alsmede een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 2.275,00 per dag of gedeelte daarvan dat de nalatigheid voortduurt, onverminderd het recht van franchisegever om, indien de door hem geleden schade meer dan het totale boetebedrag mocht belopen, volledige schadevergoeding te vorderen.

2.3. De franchiseovereenkomst is aangegaan voor een periode van vier jaar, negen maanden en zes dagen (tot 29 februari 2008), waarna de overeenkomst is voortgezet voor vijf jaar.

2.4. [franchisenemer] heeft daarnaast op 21 mei 2003 met Bart's Retail een onderhuurovereenkomst gesloten, waarin onder meer het volgende is opgenomen:

Artikel 7

a. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkel ten behoeve van de uitoefening van detailhandel in de vorm van verkoop van brood, banket, snacks en ‘bake-off’-producten in combinatie met non-alcoholische dranken, conform de formule Bakkerij Bart, e.e.a. in de meest ruime zin des woords. Huurder is verplicht het gehuurde als bedrijfsruimte voor de uitoefening van een Bakkerij Bart-winkel in te richten. Huurder mag in deze bestemming geen wijziging aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

(…)

Artikel 11

(…)

f. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat onderhavige huurovereenkomst is aangegaan in het kader van de tevens tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst.

Onderhavige huurovereenkomst en de franchiseovereenkomst zijn derhalve onlosmakelijk met elkaar verbonden, hetgeen inhoudt dat deze huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eindigt op het moment waarop de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst om welke reden dan ook zal worden ontbonden.

Huurder verplicht zich het gehuurde te ontruimen en met al de zijnen en al het zijne te verlaten op de datum waarop de tussen partijen gesloten franchiseovereenkomst eindigt. Indien huurder deze verplichting niet nakomt verbeurt hij ten behoeve van verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke machtiging vatbare boete van € 2.500,00 voor iedere dag dat de ontruiming na de datum van beëindiging van de franchiseovereenkomst niet heeft plaatsgevonden, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling daartoe zal zijn vereist.

2.5. Bij beschikking van 17 juni 2003 heeft de kantonrechter van de rechtbank Breda, locatie Breda, goedkeuring verleend inzake de koppeling tussen de franchise- en de (onder)huurovereenkomst, welke koppeling inhoudt dat indien de franchiseovereenkomst eindigt de (onder)huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eveneens eindigt.

2.6. Bij convenant tussen Bart's Retail en Bart’s Franchisevereniging (een vereniging waar de franchisenemers van Bakker(ij) Bart bij zijn aangesloten) van 24 december 2008 is het huur- en prijsconditiestelsel aangepast en heeft een herverdeling van opbrengsten via een solidariteitsfonds plaatsgevonden.

2.7. [franchisenemer] heeft in zijn hoedanigheid van (voormalige) voorzitter van het bestuur van Bart’s Franchisevereniging op 9 februari 2009 de gedragscode Bartnet- en e-mailgebruik voor akkoord ondertekend. In deze gedragscode, die onderdeel uitmaakt van het (digitale) Handboek (waarnaar in artikel 1.8 van de franchiseovereenkomst wordt verwezen), is onder meer het volgende opgenomen:

Gedragscode Bartnet- en e-mailgebruik

Bartnet is een intranet, gebaseerd op een web-applicatie, in het leven geroepen voor de informatievoorziening tussen enerzijds de franchisegever Bart’s Retail B.V. en haar franchisenemers en anderzijds tussen de franchisenemers onderling. Tevens genereert Bartnet verschillende vormen van dienstverlening naar de franchisenemer die in onderling overleg tussen franchisegever en Franchiseraad wordt vastgesteld. Deze vormen van dienstverlening zullen binnen Bartnet middels aan te kiezen buttons zichtbaar gemaakt worden. U dient hierbij te denken aan internet-bankieren. Zoals u zult begrijpen, dienen er afspraken gemaakt te worden aangaande het gebruik van Bartnet die in onderstaande gedragscode zijn neergelegd.

1. Werkingssfeer

Deze gedragscode geldt voor iedereen die gebruik maakt van Bartnet en de bijbehorende e-mailfaciliteiten voor zover deze ter beschikking worden gesteld door Bart's Retail B.V.

2. Algemeen

Algemene gedragsregel is dat iedere gebruiker op een verantwoorde en zakelijk wijze omgaat met Bartnet en e-mailfaciliteiten. Dit houdt in dat we met elkaar afspreken geen activiteiten te zullen ondernemen op Bartnet of e-mail die:

• de formule in naam, prestatie of inhoud kunnen benadelen of

• de bedrijfsvoering van de eigen winkel of die van anderen kunnen aantasten of

• in strijd zijn met het bepaalde in de franchiseovereenkomst en/of de handboeken.

3. Gebruik Bartnet

(…)

3.3 (…) Vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie mogen niet zonder toestemming van Bart’s Retail B.V. naar personen of instanties buiten de Bakker Bart-organisatie verstuurd worden.

Inlogprocedure Bartnet

4. Gebruik e-mail

4.1.

Het is niet toegestaan om door middel van e-mail:

• Berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;

• Dreigende, beledigende, seksueel getinte, rascistische dan wel discriminerende berichten en ketting mailberichten te verzenden of door te sturen;

• Iemand elektronisch lastig te vallen.

(…)

5. Controle

(…) Onopzettelijk of opzettelijke inbreuken op beveiliging (op pogingen hiertoe) dient u direct aan Bart’s Retail B.V. te melden.

6. Sancties

6.1

Bij handelen in strijd met deze gedragscode, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet, intranet, software en e-mail, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen. U kunt hierbij denken aan het gedeeltelijk of geheel afsluiten van de e-mail faciliteit.

2.8. Op 14 juli 2011 heeft [franchisenemer] een bericht op het discussieforum van het Intranet van Bart's Retail (het zogenaamde Bartnet) geplaatst met onder meer de volgende inhoud:

verdeel en heers, een etentje hier, een boottripje of voetbal uitje daar voor een enkeling, ouwe jongens krentebrood en de rest (overgrote gedeelte) kan de boom in.

(…)

Deze problemen hadden alleen voorkomen en besproken kunnen worden met en in aanwezigheid van ASK omdat juist zij inzicht hadden en de juiste kennis hadden opgebouwd v.w.b. cijfers en informatie vanuit de FG.

Daarom zijn zij juist “bewust” buiten gewerkt, ze werden een te groot gevaar!

(…), BR heeft dus tijdelijk vrijspel.

(…)

Het lijkt mij reuze verstandig om op dit moment als een blok achter elkaar te gaan staan met AG en BFB voor ons, een ander advies kan ik niet geven gezien de situatie die is gecreëerd door Dhr. [A] zelf, ik noem mismanagement en niet anders.

Ik heb totaal geen vertrouwen meer in de het volledige MT.

(…)

Zoals ik al eerder aangaf;

als er daar nu eens 100 man worden ontslagen dan houden we met elkaar ongeveer 6 miljoen over. Stuw je daar 1 miljoen van de 100 miljoen omzet terug in BR dan is dit weer een procentje extra winst.

stuw je er 5 miljoen naar de ondernemers terug (let op via de achterdeur) en niet via de voordeur aan nutteloze reclame), dan heeft iedereen het goed en ben je in een klap van de zorgen af.

M.a.w. de DUET inkoopkorting terug van 12% op eigen producten en terug van 8 naar 4% Fee, moet je eens zien hoe gezond de formule word…..

Het is maar waar je voor kiest, je zakken vullen of de mensen die het moeten doen goed laten verdienen en gemotiveerd maken, zeg maar een Mac. donalds systeem.

2.9. Bij brief van 14 juli 2011 heeft Bart's Retail [franchisenemer] verzocht zich te onthouden van gedragingen die Bart's Retail en haar franchisenemers (kunnen) schaden.

2.10. Op 15 juli 2011 heeft [franchisenemer] op het forum van het Bartnet in reactie op een bericht van Bart's Retail inzake het aannemen van jongeren met een Wajong uitkering voor zover thans relevant het volgende bericht geplaatst:

Ik ben echt oprecht benieuwd of BR ook Wajong werknemers in dienst heeft (…) en wat jullie ervaring hiermee is.

2.11. Nadat Bart's Retail had aangegeven dat dit het geval is, heeft [franchisenemer] op 18 juli 2011 het volgende bericht op het forum van het Bartnet geplaatst:

Waar ik mij een beetje zorgen over maakt is dat wij ondernemers in steeds meer en meer gevallen het zout niet in de pap kunnen verdienen, ondernemers die daadwerkelijk in de problemen komen zijn sinds 2008 verdubbeld, zaken gaan vaak voor de 3e of 4e keer over naar een nieuwe eigenaar, steeds meer vestigingen staan te koop of er word om bv gezondheidsproblemen overwogen om te stoppen, zijn dit soort “lapmiddelen” dan een oplossing ???.

Gezien het feit dat BR al enige tijd opleidingen in het leven heeft geroepen die verkoopsters leert te bakken, er adviezen worden gegeven om maar via de payroll verkoopsters te laten werken (is overigens erg duur) en nu ook begonnen is om personeel onder wajongers te gaan adviseren, wellicht om de premies op te kunnen strijken lijkt het mij zinvol om eens aan te geven dat wij niet op deze manier onze boterham zouden moeten kunnen verdienen.

(…)

Ik twijfel geen moment aan het feit dat jullie een gouden handel hebben aan ondernemers die wars van alle ellende stoppen met hun zaak, zo kun je mooi volgens het FR contract tegen de dagwaarde van een inboedel overnemen en dit zsm doorstoten voor het 10 of 11 voudige als je zaak na 8 jaar nog maar 20.000,- waard is voor Bart’s Retail. (…)

2.12. Bij brief van 21 juli 2011 heeft Bart's Retail [franchisenemer] gesommeerd zich te onthouden van gedragingen die Bart's Retail en haar franchisenemers (kunnen) schaden.

2.13. [franchisenemer] heeft Bart's Retail bij brief van 22 juli 2011 zijn excuses aangeboden en daarbij aangegeven dat hij de berichtgeving heeft verwijderd en dat hij zich verder zal distantiëren van het doen van dergelijke uitlatingen in de toekomst.

2.14. Op 9 september 2011 heeft [franchisenemer] op Bartnet een bericht (een open brief gericht aan het bestuur van Bart’s Franchisevereniging en AG Advocaten) op het forum van het Bartnet geplaatst met onder meer de volgende inhoud:

Ik heb de brief gelezen die gisteren onder spoedberichten is geplaatst, deze ziet er hoopvol uit voor velen, echter, hoop heb ik al veel te lang gehad nu, in mijn beleving worden we steeds aan het lijntje gehouden.

Het had echter beslist niet zover hoeven te komen als ook deze FG die altijd pretendeerde een zorgplicht gevende franchiseorgnanisatie te zijn maar dit tot nu toe niet deed op selectieve uitzonderingen na zijn verantwoordelijkheid al veel eerder had genomen en velen niet had opgezadeld met ook nog een hoop lijken uit hun eigen kast.

(…)

We zijn helaas sinds 2007 afgegleden van 40 naar 74 zorg ondernemers welke nu noodgedwongen onder de loep genomen moeten worden, persoonlijk vind ik dit puur mismanagement.

Om deze reden zou ik je willen verzoeken al deze 74 ondernemers onder een groep te brengen en via AG Advocaten een claim neer te gaan leggen bij het Gilde wegens het negeren van het Kalksma Rapport, Dhr. [A] kreeg immers de vrije hand van dhr. [B] van de RvC.

2.15. [franchisenemer] heeft op 10 september 2011 een bericht op het forum van het Bartnet geplaatst waarin onder meer is opgenomen:

BR, de tassenactie werkt niet goed op de kassa zoals u weet, de systemen blokkeren compleet omdat ze bij de herberekening niet weten welke actieprijs ze moeten hebben, hoe is het mogelijk dat 2-B mij aangeeft dat jullie bepaalde zaken pas konden uitvoeren bij de 2e software run maar gewoon stug door douwen.

Probleem vrijdag gemeld en nog steeds klapt alles er uit, er is geen fuck mee gedaan

2.16. Op 12 september 2011 heeft [franchisenemer] op het forum van het Bartnet gereageerd op een bericht van Bart's Retail, welke reactie onder meer inhoudt:

omdat juist 2-Be mij vertelde dat ze de verantwoordelijken bij BR al hadden geadviseerd om te wachten tot de 2e software uitrol en jullie gewoon stug door duwen ondanks de waarschuwingen wilde ik even vragen hoe ik het verschil dan moet declareren dat nu ontstaat, ik kan de tassen nl niet aanslaan of alles slaat op hol en 2B heeft er tot op heden nog niets aan gedaan of aan kunnen doen.

2.17. Bart's Retail heeft [franchisenemer] bij brief van 15 september 2001 opnieuw verzocht zich te onthouden van gedragingen die haarzelf en haar franchisenemers (kunnen) schaden. Tevens heeft Bart's Retail aangegeven:

Voorts zeggen wij u aan dat wij per de eerstvolgende onrechtmatige uiting op ons Bartnet-forum u de toegang tot dit forum zullen ontzeggen. Ten aanzien van de beëindiging van de franchise- en huurovereenkomst behouden wij onze rechten voor.

2.18. Op 5 oktober 2011 is vanaf het e-mailadres [naam mailadres].com door een persoon die zich [Robin Hood] noemt een (anoniem) e-mailbericht verzonden naar de heer [A], een vertrekkend directielid van Bart's Retail, alsook naar (nagenoeg) alle franchisenemers, medewerkers van Bart's Retail en het advocatenkantoor AG Advocaten, waarin onder meer het volgende is opgenomen:

Het moet mij even van het hart dat ik het erg jammer en laf vind dat je, nu het te heet onder je voeten word opstapt, de grootste verliezers springen liever van het zinkend schip af voor het ten onder gaat als hij maar even langs een steigertje vaart, een echte kapitein blijft aan het roer staan.

De uitspraak in het spoedbericht op Bartnet van gisteren middag slaat kant noch wal als er aangegeven wordt dat juist [A] In de afgelopen 4 jaar een stevige bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling van de keten Bakker Bart, in de beleving van velen heeft hij dat helemaal niet maar heeft hij de boel alleen maar verslechterd, we zijn immer van 40 maar thans rond de 92 zaken gegaan die het slecht tot zeer slecht doen.

Dit is wel onder het beleid van dhr [A] zover gekomen helaas, hij laat dus een regelrechte puinhoop achter, zelfs zijn eigen personeel in Beuningen ziet de formule afglijden en is ontevreden, velen pakken zelfs hun biezen.

(…) het is sinds 2008 alleen maar meer “pappen en nathouden”, “liegen en bedriegen” en verdelen en heersen geweest. Tevens heeft hij nog even op een smerige manier zichzelf getracht te ontdoen van BFB en ASK, helaas kreeg hij er AG voor terug.

Wat velen niet weten is dat [A] enkele maanden geleden een poging heeft gedaan om de hele formule om te trekken om zo in een klap van de problemen en dus zijn verantwoording af te komen t.a.v. de ongeveer honderd slechts draaiende zaken, (…).

Ik spreek overigens geen onzin maar de waarheid, alles wat ik zeg is gebasseerd op feiten en niets anders, ik hoop dat het aanzet tot beter denken onder velen onder ons die ogenschijnlijk liever de mond houden en zich steeds maar laten trappen, slaan en geld laten ontfutselen waardoor ondernemen bij Bakker Bart allerminst leuk en aantrekkelijk is gebleven, (…).

Dat [A] in de RVC plaats neemt en geen definitief afscheid neemt van de grootste miskleum die hij ooit in zijn leven heeft gemaakt heeft te maken met zijn eigen domme en eigenwijze doorgedramde investering in BR, “vlaaien”, jawel hij zit er ook met veel van zijn eigen geld in, getuige de volgende info op internet; (…)

BR reageerd zelfs al enige nergens meer op, hoe onbeschoft en arrogant kun je zijn als FG?

(…)

Juist BR bouwt vele dossiers op van ondernemers die onrecht word aangedaan maar op een verkeerde manier reageren op het forum of per telefoon.

Steeds weer functioneren de kassa=92s slecht, steeds weer zijn er producten slecht maar betalen we daar wel voor terwijl we eigenlijk moeten betalen voor een goede en correcte kwaliteit.

(…) het interesseerde met name dhr. [A] als alg. directeur helemaal geen ene ruk meer, heeft u dat niet gemerkt? Nu wellicht wel !!! de verliezer vertrekt onder heel veel slap gezwets van de RvC.

2.19. Op 2 november 2011 is in reactie op een bericht van de heer [A] van 6 oktober 2011 vanaf het e-mailadres [naam mailadres].com door [Robin Hood] opnieuw een e-mailbericht gestuurd naar [A] en (nagenoeg) alle franchisenemers, waarin onder meer het volgende is opgenomen:

Dat ik anoniem blijf heeft te maken met uw eigen gedrag dat dhr. [C] of dikker ten uitvoer brengt, namelijk kosten wat kost hen proberen de mond te snoeren die teveel zeggen.

Misschien dat u niet meer in Beuningen bij Bakker Bart werkzaam bent en al stiekum bent vertrokken zonder ook maar even het fatsoen te hebben iets te zeggen tegen hen die u nu achterlaat via bv een schrijven op Bartnet, het meerendeel diep in de ellende achterlatend door uw wanbeleid, ik wil graag dit nog wel even zeggen.

(…) ik kom op voor ontzettend veel ondernemers bij Bakker Bart en zal daar mee doorgaan tot de situatie genormaliseerd word volgens de juiste normen en waarden.

Moeten wij kapot dan zal Bart’s retail voor de graaiers die alleen maar winst willen zien niets waard zijn en voor een appel en een ei moeten worden afgseschreven en afgestoten, ook u bent dan al uw geinvesteerde geld kwijt, dat beloof ik u.

Gebeurt er niets of zijn er geen duidelijke signalen over een radicale ommezwaai voor 1 december 2011 dan zal de bom barsten en zal de volledige media worden geïnformeerd over zaken die u loopt te ontkennen.

Kijkt u eerst eens naar dit filmpje dat ik gisteren op youtube vond, het tekent uw gedrag binnen bakker Bart, verdeeldheid creeeren, alles vervolgens bepalen en de ondernemers laten betalen, net doen of je stom bent, een beetje aaien en met het andere handje gruwelijk naaien.

(…)

N.a.v. mijn schrijven zijn er reacties losgekomen vanuit anderen (niet mij) die in de media verhalen zijn gaan vertellen die nergens op slaan.

Verhalen die niet goed zijn onderbouwd, verhalen die een slap aftreksel zijn van hetgeen nog komen gaat als er op zeer korte termijn geen verandering komt.

Of Bakker Bart of de ondernemers dit nu wel of niet willen, het gebeurd.

Geachte heer [D],

Als nieuwe directeur van Bakker Bart diend u het beleid net zo krachtig voort te zetten als uw voorganger, ik zou hier toch echt even goed over nadenken.

mijnheer [A] wilde een vies trucje uithalen door de formule te laten klappen wat niet gelukt is.

Mijn advies aan u is per direct uw personeelsbestand met de helft te laten inkrimpen en zaken als juridische, bouwtechnische, formule technische, IT technische en andere niets toevoegdende zaken snel te elimineren, snijden noemen ze dat.

De winst van vermoedelijk rond de 5 miljoen die u hiermee kunt behalen kunt u vervolgens in een goed en eerlijk percentage verdelen onder zowel Barts retail als de ondernemers die dat nu erg hard nodig hebben.

Verlaag de fee naar 4%, geef de Duet inkoopkorting van 12% terug en breng de 10% huurfee regeling per direct terug zodat ondernemers weer wel kunnen overleven.

(…)

2.20. Op het forum van het Bartnet zijn vervolgens door verschillende franchisenemers reacties op de e-mailberichten van [Robin Hood] geplaatst. Ook [franchisenemer] heeft op 2 november 2011 op de e-mailberichten gereageerd, onder meer inhoudende:

Vind het als oud voorzitter en ondernemer ook erg jammer dat het allemaal zo loopt, A.) omdat het niet goed is voor de verkopen en klantenaantallen die toch al onder druk staan en B.) ook omdat ik en 20 anderen hun zaak proberen te verkopen, negatieve publiciteit is hier zeker niet goed voor en gooit iedereen zijn/haar ruiten in.

(…)

In mijn beleving maar nu gelukkig ook in de ogen van sommige nieuwe bestuursleden zijn wij met elkaar gewoon voor de gek gehouden en zijn de door [E] en zijn kliek veroorzaakte problemen binnen Bakker Bart in onze schoenen geschoven, andere woorden heb ik er niet voor helaas.

(…)

Wat er nu gebeurd in onze mail en via de media is een ramp voor de hele formule en een gevolg van het laakbaar handelen richting velen van ons, (…).

Ik ben echter wel erg bang dat we gewoon op dezelfde voet door zullen gaan, dat is mijn persoonlijke gevoel.

Helaas heb ik het zeer vaak bij het rechte eind gehad, vooral nadat ik mijn gevoelens influisterde aan onze adviseurs van ASK die zich ook op zijn rotterdams gezegd net als ik nu aardig besodemieterd voelen.

Verder ben ik het met het commentaar van dhr [Robin Hood] zoals [A] hem zo mooi noemt in grote lijnen zeer zeker eens, vind het alleen jammer dat dit anoniem gebeurd maar ik begrijp dat gezien zijn commentaar wel zeer goed, ik prefereer echter open, helder en transparant communiceren.

Helaas is op veel commentaar nooit een reactie geweest van diezelfde heer [A] die nu pretendeerd in discussie te willen gaan. Als wij open en eerlijk met hem in discussie gingen in de FR en hij kon het niet winnen dan liep hij kwaad weg, waarom dan dhr of mevrouw [Robin Hood] uitnodigen, ik zal het wel niet snappen.

2.21. Nadat enkele franchisenemers [franchisenemer] berichtten dat zij dachten dat hij achter de naam [Robin Hood] schuil ging, heeft [franchisenemer] op 2 november 2011 op het forum van het Bartnet als volgt gereageerd:

Wow wat een eer dat jullie dat denken, vind het ook prima maar helaas, ik moet jullie toch echt teleurstellen, velen weten dat ik er liever een ben van recht voor z’n raap al waarderen sommigen dat niet, op zijn brabants dus, ik zet er altijd mijn naam onder.

2.22. Op 9 november 2011 heeft [franchisenemer] een bericht geplaatst op het forum van het Bartnet (welk bericht hij vervolgens weer heeft verwijderd) gericht aan de nieuwe directeur van Bart's Retail, de heer B. [D], onder meer inhoudende:

Graag roep ik u als nieuwe directeur op om een aantal zaken per direct te herstellen.

- (…) het lijkt soms meer op handje klap dan de behartiging van onze belangen. (…) nu, zie hier een van de vele gecreeerde problemen waardoor we geen geld meer verdienen om ons hoofd boven water te houden t.a.v. het vastgeklikte huur en condititestelsel

(…)

2.23. Bij e-mailbericht van 22 november 2011 is vanaf het e-mailadres [naam mailadres].com door [Robin Hood] opnieuw een e-mailbericht gestuurd naar (nagenoeg) alle franchisenemers, waarin onder meer het volgende is opgenomen:

Dhr. [D] is in veel ondernemers ogen het marionetje van [A] die op een andere wijze nu aan de touwtjes trekt, veranderingen duren mij veel te lang en worden steeds maar uitgesteld en vertraagd, ondertussen komen ondernemers steeds verder in de problemen.

Zoals ik een paar weken beloofd heb laat ik een bom los boven Bart Retail, een bom die ervoor zorgt dat Bart Retail ook voor jaren besmet zal zijn net als onze zaken die door het handelen van deze organisatie niets meer waard zijn en zo onaantrekkelijk word voor nieuwe kandidaat geintereseerden, ook Bart Retail moet maar voelen hoe het is om in het nauw gedreven te worden.

Helaas reageerd dhr [D] onvolledig, ongeintereseerd en wat vlak door aan mij te verzoeken de dialoog aan te gaan, dat ga ik niet, ik kijk alleen of de goede wil word ingezet richting allen vanuit zijn positie, ik heet niet voor niets RH en zit er niet voor het eigen belang.

(…)

De info die ik binnenkort ga verzenden zal dermate zijn dat het lijkt of het om een oorlogsverklaring zal gaan een oorlogsverklaring omdat de ondernemers van BB nu lang genoeg geleden hebben.

Ik vraag jullie alleen die dicht bij het vuur zitten of daar hebben gezeten om mij de komende week zoveel mogelijk extra info te geven uit brieven, mailtjes, weetjes of wat je ook maar kunt missen.

naast alle media die ik zal gaan inlichten kan ik ook nog veel meer email adressen gebruiken, ook die info is welkom.

(…) wij zijn Bakker Bart, niet dat zooitje ongeregeld in Beuningen dat alleen maar over onze rug een beetje de stropdas dictator loopt te spelen of mee loopt te profiteren over onze rug, snelheid is nu geboden.

2.24. Op 25 november 2011 heeft [franchisenemer] een bericht op het forum van Bartnet geplaatst met onder meer de volgende inhoud:

Weet iemand of bij het nieuwe bartnet ook het forum actief blijft.

(…)

Persoonlijk heb ik thans sterk de indruk dat binnenkort het forum exit is omdat ook het “oude BFB” en ASK zo netjes verwijderd zijn of naar eigen inzicht zijn veranderd en aangepast.

2.25. [franchisenemer] heeft op 30 november 2011 op het forum van het Bartnet een bericht geplaatst, onder meer inhoudende:

Ik werd gisteren geld door een voor mij onbekende vriendelijke persoon aangaande mijn vraag of het forum actief blijft v.w.b. het nieuwe Bartnet, dit is zo, het blijft actief was het antwoord.

Vervolgens vroeg ik; kun je dit antwoord en veel andere antwoorden niet gewoon plaatsen op Bartnet zodat all 190 vestigingen antwoorden die ook hun interesse hebben kunnenlezen indien van toepassing…. Nee was het antwoord, wij mogen geen antwoord meer geven van hogerhand op Bartnet !

2.26. Bart's Retail heeft [franchisenemer] vervolgens verzocht om geen teksten op het forum van het Bartnet te plaatsen die feitelijk onjuist en/of opruiend zijn.

2.27. De algemeen directeur van Bart's Retail, de heer B. [D], heeft [franchisenemer] bij e-mailbericht van 1 december 2011 uitgenodigd om te spreken over het onderwerp communicatie. Bij e-mailbericht van 2 december 2011 heeft [franchisenemer] hierop gereageerd.

2.28. Op 5 december 2011 heeft een gesprek tussen [D] en [franchisenemer] plaatsgevonden. Tijdens dat gesprek, waarbij ook twee medewerkers van Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. aanwezig waren, is gesproken over de door [Robin Hood] verzonden e-mailberichten. [franchisenemer] heeft toen verklaard dat hij niet betrokken is bij het versturen van die e-mailberichten.

2.29. Op 8 december 2011 heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen [franchisenemer], in aanwezigheid van zijn toenmalige advocaat, en twee medewerkers van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Tijdens dat gesprek heeft [franchisenemer] opnieuw alle betrokkenheid bij het versturen van e-mailberichten door [Robin Hood] ontkend. [franchisenemer] heeft verder verklaard dat hij niet wenste mee te werken aan een nader digitaal-forensisch onderzoek door Hoffmann Bedrijfsrecherche van zijn zakelijke en privé computer. Daarnaast heeft [franchisenemer] nog aangegeven dat hij al drie jaar op de hoogte is van beveiligingslekken in het computersysteem (het Bartnet) van Bart's Retail.

2.30. Bij brief van 9 december 2011 heeft Bart's Retail [franchisenemer] verzocht om medewerking te verlenen aan een onderzoek door Hoffman Bedrijfsrecherche en hem verder medegedeeld:

Het gesprek met u wordt opgenomen in een rapportage. Uit de rapportage van Hoffmann blijkt, dat er sterke aanwijzingen zijn dat u betrokken bent bij de inhoud en de verzending van de e-mailberichten van [Robin Hood] vanaf het e-mailadres [naam mailadres].com.

U heeft deze betrokkenheid, ondanks alle verwijzingen, in alle toonaarden ontkend en daar bij opgemerkt dat mogelijk uw privé-pc op uw huisadres gehackt zou zijn. U heeft gisteravond aangegeven dat u wenst niet mee te werken aan ons verzoek, om in het kader van de waarheidsvinding, een nader digitaal-forensisch onderzoek door Hoffmann van uw privé-PC en zakelijke PC te laten plaatsvinden.

Indien u volhardt in uw weigering mee te werken aan het bedoelde onderzoek, hebben wij des te meer gronden om aan te nemen dat u betrokken bent bij de inhoud en de verzending van de anonieme bedreigende e-mailberichten. In dat geval resteert ons niets anders dan over te gaan tot de buitengerechtelijke ontbinding van de met u gesloten overeenkomsten.

2.31. Bij e-mailbericht van 12 december 2011 heeft [franchisenemer] Bart's Retail onder meer bericht:

Ik werd vorige week nogal overvallen met beschuldigingen die Barts retail jegens mij heeft geuit dat ik onder de naam [Robin Hood] anoniem mail, ik heb duidelijk aangegeven dat dat niet was nog los van het feit dat ik het allemaal niet zo spannend vind en een beetje overtrokken allemaal, maar dat is mijn beleving.

Tevens was ik zo overrompeld dat ik op dat moment geen medewerking wilde geven hetgeen ik wel graag had gedaan maar niet kon, ik had daar mr. Bothof al voor ons gesprek over geïnformeerd waarom.

(…)

Op zaterdagmiddag 3 december nog voor ik ook maar iets wist van Barts retail heb ik deze pc verwijderd, heeft mijn broer wat onderdelen opgehaald, hebben we de harde schijf onklaar gemaakt omdat hier veel info op stond aangaande BFB en BR vanwege mijn oude bestuursfunctie en hebben we deze machine weggegooid waarvan ook de beide zijkanten ontbraken.

2.32. Op 12 december 2011 heeft Bart's Retail de zakelijke computer van [franchisenemer] laten ophalen en onderzoeken.

2.33. Bij brief van 15 december 2011 heeft Bart's Retail [franchisenemer] onder meer het volgende medegedeeld:

Ons resteert thans niet anders, dan per direct over te gaan tot de buitengerechtelijke ontbinding van de met u gesloten overeenkomsten. (…)

Als gronden voor deze ontbinding kunnen onder meer worden genoemd:

- Uw betrokkenheid bij de inhoud en de verzending van e-mailberichten aan franchisenemers Bakker Bart onder de naam [Robin Hood];

- Het bij herhaling plaatsen van onrechtmatige teksten op het intranetforum Bartnet;

- Het niet meewerken aan het nadere digitaal-forensisch onderzoek ten aanzien van de privé-pc;

- Het gedurende langere periode niet delen van kennis inzake een mogelijke hacker van de Bartnet-omgeving en/of andere beveiligingslekken in computersysteem van Bart’s Retail;

- De opzegging van het vertrouwen in u door Bart's Retail.

Nu de franchise overeenkomst wordt beëindigd, zullen per donderdag 22 december 2011 ook de leveringen aan u worden gestaakt.

2.34. Bart's Retail heeft de advocaat van [franchisenemer] bij brief van 28 december 2011 onder meer bericht:

De termijn voor het aanvaarden van dit schikkingsvoorstel verlengen wij tot vrijdag 30 december 2011. Wordt het voorstel niet aanvaard, dan wordt overgegaan tot de in de brief van 22 december 2011 aangekondigde levering na vooruitbetaling. Dit betekent dat u cliënt er niet van uit mag gaan dat de leveringen in dat geval zullen worden gecontinueerd onder de gebruikelijke automatische incasso, dit uiteraard ook, omdat de franchise- en onderhuurovereenkomst reeds buitengerechtelijk zijn beëindigd en wij niet (meer) gehouden zijn tot levering.

2.35. Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen, waarna [franchisenemer] zich heeft verzet tegen de aangekondigde leveringen na vooruitbetaling.

2.36. Bij brief van 9 januari 2012 heeft Bart's Retail de advocaat van [franchisenemer] het originele exemplaar gestuurd van het verslag van het gesprek dat medewerkers van Hoffmann Bedrijfsrecherche met [franchisenemer] hebben gevoerd op 8 december 2011. Dit verslag omvat vijf pagina’s exclusief de bijbehorende brief.

3. Het geschil

in de zaak met zaak- / rolnummer 224430 / KG ZA 11-686

3.1. [franchisenemer] vordert dat de voorzieningenrechter

A. Bart’s Retail veroordeelt om op straffe van verbeurte van een dwangsom per direct de leveringen aan [franchisenemer] te hervatten onder de voor [franchisenemer] gebruikelijke automatische incasso,

B. Bart’s Retail veroordeelt op straffe van verbeurte van een dwangsom tot per directe nakoming van de onrechtmatig buitengerechtelijk ontbonden franchise- en (onder)huurovereenkomst, althans Bart’s Retail veroordeelt tot al hetgeen te doen of na te laten wat noodzakelijk is om [franchisenemer] in dezelfde positie te brengen van vóór 15 december 2011, zijnde de datum waarop de franchise- en (onder)huurovereenkomst op onrechtmatige gronden door Bart’s Retail zijn ontbonden, totdat in een bodemprocedure is komen vast te staan dat de franchise- en (onder)huurovereenkomst rechtsgeldig buitengerechtelijk zijn ontbonden, en

C. veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2. Bart's Retail voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak met zaak- / rolnummer 224816 / KG ZA 12-9

3.4. Bart’s Retail vordert dat de voorzieningenrechter [franchisenemer] veroordeelt tot

1. het op straffe van verbeurte van een dwangsom afgeven binnen vier dagen na dit vonnis van alle instructieboeken, formulieren, folders, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen en dergelijke aan Bart’s Retail,

2. het op straffe van verbeurte van een dwangsom met onmiddellijke ingang onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in het kader van de franchiseovereenkomst was gerechtigd, hieronder met name, doch niet uitsluitend, begrepen het recht tot gebruik van de handelsnaam Bakkerij Bart, de aan de Bakker Bart-franchiseorganisatie gerelateerde beeldmerken, handelsmerken, handelsnamen, slagzinnen en huisstijl,

3. op straffe van verbeurte van een dwangsom volledige geheimhouding van al hetgeen hem ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van de onderhavige franchiseovereenkomst, betreffende de werkzaamheden en relaties van Bart’s Retail en met haar gelieerde bedrijven, het systeem, het handboek, de verkregen knowhow en de organisatie van Bart’s Retail, alles in de ruimste zin van het woord,

4. het op straffe van verbeurte van een dwangsom met onmiddellijke ingang onthouden op welke wijze dan ook van iedere directe of indirecte bemoeienis met de formule ‘Bakker Bart’ en/of de franchisenemers van Bart’s Retail en/of de organisatie van Bart’s Retail, alles in de ruimste zin van het woord,

5. het op straffe van verbeurte van een dwangsom met onmiddellijke ingang onthouden op welke wijze van dan ook, van ieder direct of indirect contact met de pers dat gerelateerd is, dan wel gerelateerd kan zijn, aan Bart’s Retail en/of haar formule ‘Bakker Bart’, in de ruimste zin van het woord,

6. het op straffe van verbeurte van een dwangsom van Bart’s Retail gehuurde pand te ontruimen en ontruimd te laten, en met de zijnen al het zijne te verlaten, en verlaten te houden, binnen vier dagen na dit vonnis, en

7. betaling van de kosten van dit geding.

3.5. [franchisenemer] voert verweer.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in de gevoegde zaken

4.1. Het spoedeisend belang bij beide vorderingen vloeit in voldoende mate voort uit de stellingen van partijen.

4.2. Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende. Partijen hebben een franchiseovereenkomst gesloten met daaraan gekoppeld een (onder)huurovereenkomst. De franchisenemer, [franchisenemer], had toegang tot het intranet van Bart's Retail, het zogenaamde Bartnet. Op het forum van het Bartnet heeft [franchisenemer] berichten geplaatst, die volgens Bart's Retail onrechtmatig zijn. Daarnaast zijn er (volgens Bart's Retail grievende, opruiende en feitelijk onjuiste) e-mailberichten verzonden door ene [Robin Hood], waarvan Bart's Retail stelt dat deze afkomstig zijn van [franchisenemer]. [franchisenemer] heeft beide beschuldigingen betwist. Deze omstandigheden, al dan niet in combinatie met enkele andere omstandigheden, hebben ertoe geleid dat Bart's Retail bij brief van 15 december 2011 de franchise- en (onder)huurovereenkomst met [franchisenemer] heeft ontbonden.

4.3. Kernvraag die partijen in dit geschil verdeeld houdt, is of de buitengerechtelijke ontbinding van de franchise- en (onder)huurovereenkomst op juiste gronden heeft plaatsgevonden. Anders gezegd kunnen op grond van de in de brief van 15 december 2011 opgesomde gronden de overeenkomsten worden ontbonden, te weten

a) de betrokkenheid van [franchisenemer] bij de inhoud en de verzending van e-mailberichten aan franchisenemers van Bart's Retail onder de naam [Robin Hood],

b) het bij herhaling plaatsen van onrechtmatige teksten op het intranetforum Bartnet door [franchisenemer],

c) het niet meewerken aan het nadere digitaal-forensisch onderzoek voor wat betreft de privé computer door [franchisenemer],

d) het gedurende langere periode niet delen van kennis inzake een mogelijke hacker van de Bartnet-omgeving en/of andere beveiligingslekken in het computersysteem van Bart’s Retail, en

e) het gebrek aan vertrouwen in [franchisenemer].

4.4. Volgens Bart's Retail heeft [franchisenemer] – door te handelen zoals onder 4.3, sub a) t/m e) is beschreven – in strijd gehandeld met de artikelen 2, 3.3, 4.1 en 5 van de Gedragscode, terwijl [franchisenemer] op grond van artikel 5.3 van de franchiseovereenkomst gehouden is om alle voorschriften in het Handboek, waarvan de Gedragscode onderdeel uitmaakt, op te volgen. Daarnaast stelt Bart's Retail dat [franchisenemer] zich niet heeft gehouden aan artikel 8.1 van de franchiseovereenkomst en de artikelen 17 onder g en 27.1 van diezelfde overeenkomst heeft geschonden. Bart's Retail stelt zich dan ook op het standpunt dat [franchisenemer] tekort geschoten is in de nakoming van de franchiseovereenkomst en dat de ontbinding op juiste gronden heeft plaatsgevonden. Nu de franchiseovereenkomst is beëindigd, is de (onder)huurovereenkomst op grond van artikel 24.3 van de franchiseovereenkomst juncto artikel 11, sub f van de (onder)huurovereenkomst van rechtswege eveneens geëindigd. Bart's Retail vordert dan ook – samengevat – dat [franchisenemer] zijn onderneming staakt en de gehuurde bedrijfsruimte ontruimt.

4.5. [franchisenemer] stelt, kort gezegd, dat de aangevoerde gronden noch afzonderlijk noch in combinatie als rechtsgeldige gronden voor ontbinding gelden, zodat deze onrechtmatig is. [franchisenemer] vordert derhalve nakoming van de verplichtingen van Bart's Retail uit hoofde van de franchise- en (onder)huurovereenkomst.

4.6. Vooropgesteld moet worden dat in dit kort geding slechts kan worden voorgeuitlopen op het oordeel van de bodemrechter. De voorzieningenrechter zal dan ook een voorlopig oordeel geven over de vraag of de vijf aangevoerde gronden al dan niet tezamen de buitengerechtelijke ontbinding kunnen rechtvaardigen.

4.7. Ten aanzien van de a) grond (het versturen van berichten onder de naam [Robin Hood]) heeft [franchisenemer] gemotiveerd betwist dat hij de e-mailberichten heeft verstuurd. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft Bart's Retail een rapport gedateerd 23 december 2011 overgelegd dat zou zijn opgemaakt door Hoffman Bedrijfsrecherche. Dit terwijl bij brief van 15 december de buitengerechtelijke ontbinding reeds was aangezegd. Wat hier verder ook van zij, de vraag is wat de status van dit rapport is. Het rapport is zeer kort voor de mondelinge behandeling overgelegd aan [franchisenemer] en de voorzieningenrechter. [franchisenemer] heeft dus geen tegenonderzoek kunnen laten uitvoeren. Verder bevat het rapport geen voorblad en valt evenmin op andere wijze te verifiëren dat het daadwerkelijk is opgemaakt door Hoffmann Bedrijfsrecherche. Dat het overgelegde rapport een digitale versie is, kan zo zijn, maar nu de inhoud gemotiveerd is betwist door [franchisenemer], kan vooralsnog niet aangenomen worden dat de overgelegde versie gelijk is aan de door Bart's Retail op zitting getoonde, kennelijk originele versie (in een ringband en voorzien van een voorblad en logo’s). Daarnaast bestaat het rapport uit 35 pagina’s en bevat het 31 bijlagen en is het vrij technisch van aard zodat de voorzieningenrechter bij gebrek aan wetenschap hieromtrent de juistheid ervan in kort geding niet kan toetsen dan wel vaststellen. Gelet op dit alles dient nader onderzoek, in de vorm van het geven van een bewijsopdracht dan wel het benoemen van een deskundige, naar de herkomst van de e-mailberichten plaats te vinden. Hiervoor leent een kort geding zich niet. Voorshands geoordeeld kan deze a) grond dan ook niet tot ontbinding van de franchise- en (onder)huurovereenkomst leiden.

4.8. Wat de b) grond (het plaatsen van onrechtmatige berichten door [franchisenemer] op het Bartnet forum) betreft geldt het volgende. [franchisenemer] stelt dat hij zich weliswaar kritisch heeft uitgelaten over de formule Bakker Bart, maar dat zijn formuleringen niet zonder meer onrechtmatig zijn. Bart's Retail stelt daarentegen dat het gaat om grievende berichten (waarin mensen met naam en toenaam worden genoemd) die voor onrust zorgen bij de (andere) franchisenemers en daarmee onrechtmatig zijn. Overwogen wordt dat in beginsel terughoudendheid moet worden betracht bij het beperken van de mogelijkheden van een burger, in dit geval een franchisenemer, om zich door woorden te uiten, ook als die uiting anderen, in casu de franchisegever, betreft. Het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 lid 1 van het (Europese) Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)) kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen van [franchisenemer] onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrijheid van meningsuiting of het recht op bescherming van eer of goede naam - in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen.

4.9. Indien een franchisenemer zich kritisch uitlaat over de organisatie en/of de formule, waaraan hij zich heeft verbonden, is dit vooralsnog niet zonder meer onrechtmatig, temeer nu het hier uitlatingen betreffen die op het (besloten) Bartnet forum zijn geplaatst en daarmee enkel intern – door de franchisenemers en Bart's Retail – te bekijken zijn. Een forum als dit is daarnaast (onder meer) bedoeld om met overige franchisenemers van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van de franchiseorganisatie en de gehanteerde formule. Gesteld noch gebleken is dat [franchisenemer] de media heeft benaderd en zich in die richting (negatief) zou hebben uitgelaten over de formule Bakker Bart of (directieleden van) Bart's Retail. Wat hier verder ook van zij, aan een (nadere) belangenafweging komt de voorzieningenrechter niet toe. Immers ervan uitgaande dat [franchisenemer] in de onderhavige zaak al grievende uitlatingen zou hebben gedaan, betekent dit nog niet dat dit de ontbinding van de franchise- en (onder)huurovereenkomst rechtvaardigt. In artikel 6.1. (sancties) van de Gedragscode is immers bepaald dat bij handelen in strijd met deze gedragscode, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet, intranet, software en e-mail, afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen kunnen worden getroffen, waaronder het gedeeltelijk of geheel afsluiten van de e-mailfaciliteit. Bart's Retail had [franchisenemer] dus de toegang tot intranet, althans het forum van het Bartnet, kunnen ontzeggen, althans hem kunnen afsluiten van de toegang tot het forum. Voorshands geoordeeld voert de sanctie van ontbinding van de franchise- en (onder)huurovereenkomst dan ook te ver.

4.10. Als grond c) heeft Bart's Retail aangevoerd dat [franchisenemer] niet zou hebben meegewerkt aan een nader digitaal-forensisch onderzoek naar zijn privé computer. Vastgesteld moet worden dat op 8 december 2011 dat verzoek voor het eerst is gedaan door/namens Bart's Retail. Aanvankelijk heeft [franchisenemer] hierop afwijzend gereageerd, maar vervolgens heeft [franchisenemer] op 12 december 2011 kenbaar gemaakt dat hij alsnog wilde meewerken, maar dat niet meer kon omdat hij op 3 december 2011 zijn privé computer reeds onklaar had gemaakt en bij het grof vuil had gezet. [franchisenemer] heeft in dat verband – naast zijn e-mailbericht van 9 december 2011 aan DAS Rechtsbijstand, waarin hij aangeeft dat hij zijn computer op 3 december 2011 vanwege een virus/hacker bij het grof vuil had gezet – een verklaring overgelegd van de heer [F], franchisenemer te [vestigingsplaats] van 16 januari 2012, waarin wordt bevestigd dat [F] op 2 december 2011 contact heeft gehad met [franchisenemer] over een mogelijk virus op zijn privé computer dan wel een hacker, waarna [F] [franchisenemer] had aangeraden om zijn computer direct van het internet te halen. [franchisenemer] heeft hiermee dan ook gemotiveerd weersproken dat hij willens en wetens zijn computer onklaar had gemaakt om nader onderzoek door Bart's Retail te frustreren. Bovendien is onvoldoende aannemelijk geworden dat het enkele niet meewerken aan een nader digitaal-forensisch onderzoek, voor zover daar dus al sprake van zou zijn, een zelfstandige grond voor ontbinding van de franchise- en onderhuurovereenkomst oplevert.

4.11. Ten aanzien van grond d) (het niet delen van kennis inzake een mogelijke hacker van de Bartnet-omgeving en/of andere beveiligingslekken in het computersysteem van Bart’s Retail) heeft [franchisenemer] onder verwijzing naar de notulen van de algemene leden vergadering van Bart’s Franchisevereniging van 20 januari 2009 aangevoerd dat hij, in zijn functie van toenmalige voorzitter van de Franchisevereniging, al enige tijd geleden tijdens een vergadering aan de orde heeft gesteld dat sprake is van een beveiligingslek en dat het mogelijk is om in de Bartnetcomputer van een willekeurige franchisenemer in te loggen. De bedrijfsjurist van Bart's Retail, mr. [voorletters] [C], – die ook aanwezig was tijdens die vergadering – heeft ter zitting verklaard dat hier niet over is gesproken tijdens die vergadering. [franchisenemer] heeft dit weersproken en aangegeven dat het wel vaker voor kwam dat de notulen niet altijd goed weergaven wat er werd gezegd tijdens een vergadering van de Franchisevereniging. [franchisenemer] heeft ter onderbouwing hiervan onder meer twee verklaringen overgelegd van de heer [F] (voormalig) bestuurslid van de Franchisevereniging en tevens franchisenemer, van 16 januari 2012 en 17 januari 2012, die de stellingen van [franchisenemer] bevestigt. Verder heeft [franchisenemer] nog twee verklaringen overgelegd van de heer [G], werkzaam bij ASK? Business Management & Solutions, van 16 december 2001 en 10 januari 2012, waarin wordt vermeld dat het onderwerp ‘Lek in Bartnetsysteem’ op 20 januari 2009 is besproken en dat de omstandigheid dat Bart's Retail er voor heeft gekozen de tekst in de notulen zo te verwoorden waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat Bart's Retail niet alle ondernemers hiervan op de hoogte wilde stellen. Tot slot heeft de heer [H], voormalig penningmeester van de Franchisevereniging, op verzoek van [franchisenemer] op 18 januari 2012 per e-mail bevestigd dat het regelmatig voorkwam dat aanpassingsverzoeken niet werden uitgevoerd en dat zonder overleg de notulen werden vastgesteld. Hiermee is dan ook voldoende gemotiveerd weerspoken dat [franchisenemer] heeft nagelaten kennis inzake een mogelijke hacker dan wel een beveiligingslek in het computersysteem van Bart's Retail aan Bart's Retail te melden. Ook op dit punt is nader onderzoek nodig, waarvoor een kort gedingprocedure zich niet leent. Deze grond kan vooralsnog dan ook niet tot ontbinding van de franchise- en (onder)huurovereenkomst leiden.

4.12. Wat de laatste grond (het gebrek aan vertrouwen in [franchisenemer]) betreft wordt overwegen dat deze is gebaseerd op de vier hiervoor vermelde gronden en dat enkel deze grond geen zelfstandige grondslag kan opleveren voor ontbinding van de franchise- en (onder)huurovereenkomst, ook niet als de vier andere gronden tezamen worden bezien. In dat verband wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent in het hiervoor gaande is overwogen.

4.13. Ook de ter zitting ingenomen stelling van Bart's Retail dat partijen niet meer in een zakelijke verhouding tot elkaar kunnen en willen staan/werken, vormt geen grond voor ontbinding, laat staan dat zij de ontbinding van de overeenkomsten kan rechtvaardigen. De stelling dat op grond van de redelijkheid en billijkheid Bart's Retail [franchisenemer] niet langer hoeft te dulden in haar formule kan evenmin gevolgd worden, alleen al omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat [franchisenemer] er op uit is om Bart's Retail, de formule Bakker Bart en daarmee andere franchisenemers schade toe te brengen.

4.14. Geconcludeerd moet dan ook worden dat vooralsnog onvoldoende aannemelijk is geworden dat er (een) zelfstandige grond(en) voor ontbinding bestaat/bestaan en dat die ontbinding ook gerechtvaardigd is. Dit betekent dat de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomsten ten onrechte heeft plaatsgevonden en daarmee dat Bart's Retail zal worden veroordeeld om de franchise- en (onder)huurovereenkomst na te komen, totdat in een bodemprocedure is komen vast te staan dat zij rechtsgeldig buitengerechtelijk zijn ontbonden.

4.15. Ook de eerste vordering van [franchisenemer], om per direct de leveringen aan [franchisenemer] te hervatten onder de voor [franchisenemer] gebruikelijke automatische incasso, zal worden toegewezen, ondanks dat Bart's Retail met verwijzing naar artikel 12.2 van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zich op het standpunt heeft gesteld dat zij vooruitbetaling van de verkoopprijs kan verlangen. Gelet op de langdurige samenwerking tussen partijen die steeds op dezelfde voorwaarde, te weten betaling per automatische incasso, heeft plaatsgevonden, is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om die voorwaarde, op grond van het bepaalde in artikel 12.2 van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden te wijzigen, met alle verstrekkende financiële gevolgen van dien. Dat geldt temeer nu niet aannemelijk is geworden dat er betalingsproblemen waren aan de zijde van [franchisenemer]. Het enkele feit dat Bart's Retail het vertrouwen in de franchisenemer heeft verloren is in elk geval in het onderhavige geval, mede gelet op de overige omstandigheden van het geval onvoldoende.

4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt.

4.17. Bart's Retail zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in de zaak met zaak- / rolnummer 224430 / KG ZA 11-686 worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [franchisenemer] worden begroot op:

- dagvaarding € 76,17

- griffierecht 267,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.159,17

4.18. Het voorgaande betekent dat de vorderingen van Bart's Retail, die uitgaan van de ontbinding van de franchise- en (onder)huurovereenkomst, zullen worden afgewezen.

4.19. Bart's Retail zal als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in de zaak met zaak- / rolnummer 224816 / KG ZA 12-9 worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [franchisenemer] worden begroot op:

- griffierecht 267,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.083,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in de zaak met zaak- / rolnummer 224430 / KG ZA 11-686

5.1. veroordeelt Bart's Retail om direct na betekening van dit vonnis de leveringen aan [franchisenemer] te hervatten onder de voor [franchisenemer] gebruikelijke automatische incasso,

5.2. veroordeelt Bart's Retail direct na betekening van dit vonnis tot nakoming van de onrechtmatig buitengerechtelijk ontbonden franchise- en (onder)huurovereenkomst, totdat in een bodemprocedure is komen vast te staan dat de franchise- en (onder)huurovereenkomst rechtsgeldig buitengerechtelijk zijn ontbonden,

5.3. veroordeelt Bart's Retail om aan [franchisenemer] een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. en/of 5.2. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 150.000,- is bereikt,

5.4. veroordeelt Bart's Retail in de proceskosten, aan de zijde van [franchisenemer] tot op heden begroot op € 1.159,17,

5.5. verklaart dit vonnis in deze zaak tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

in de zaak met zaak- / rolnummer 224816 / KG ZA 12-9

5.7. wijst de vorderingen af,

5.8. veroordeelt Bart's Retail in de proceskosten, aan de zijde van [franchisenemer] tot op heden begroot op € 1.083,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. B.J.M. Vermulst op 2 februari 2012.