Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2013:BZ0085

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-01-2013
Datum publicatie
31-01-2013
Zaaknummer
C/10/415887 / KG ZA 13-20
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een redelijke uitleg van de in het geding zijnde veroordeling brengt naar voorlopig oordeel mee dat eiseres het actief gebruik van de in het geding zijnde handelsnaam diende te staken en gestaakt te houden. De bewoordingen wijzen slechts op het zelf staken en gestaakt houden van dat gebruik. Anders dan gedaagde stelt, brengt een redelijke uitleg van die veroordeling niet mee dat eiseres ook gehouden was tegen het gebruik van de handelsnaam in de vorm van de vermelding op internet van die handelsnaam door derden op te treden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Afdeling privaatrecht

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/415887 / KG ZA 13-20

Vonnis in kort geding van 21 januari 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEGELDUMP.NL B.V.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

eiseres,

advocaat mr. E.J. Eijsberg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M.R. TEGELS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. L. Hennink.

Partijen zullen hierna Tegeldump.nl en M.R. Tegels genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 9 januari 2013, met producties

- de mondelinge behandeling d.d. 18 januari 2013

- de nadere producties, de akte wijziging van eis en de pleitnotitie van Tegeldump.nl

- de producties en pleitnotities van M.R. Tegels.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Tegeldump.nl vordert, na wijziging van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de beslagen, die ten laste van Tegeldump.nl op verzoek van M.R. Tegels op 21 december 2012 en op 28 december 2012 zijn gelegd onder ING Bank N.V., alsmede het beslag op de roerende zaken zoals dat is gelegd op 7 januari 2013 op te heffen, subsidiair M.R. Tegels te veroordelen deze beslagen op te heffen op straffe van een dwangsom ad € 50.000,-- per dag voor iedere dag dat M.R. Tegels hiermee na datum van dit vonnis in gebreke blijft, althans meer subsidiair ter zake deze beslag een voorziening te treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren, met veroordeling van M.R. Tegels in de reële proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

2.2. M.R. Tegels voert gemotiveerd verweer.

2.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling

3.1. Het spoedeisend belang vloeit reeds voort uit de aard van de vordering van Tegeldump.nl. M.R. Tegels heeft het spoedeisend belang bovendien niet betwist.

3.2. Tussen partijen is in geschil of Tegeldump.nl behoorlijk uitvoering heeft gegeven aan de bij vonnis van 12 september 2012 van de rechtbank Rotterdam (gewezen onder rol-/zaaknummer 406567 / KG ZA 12-617) uitgesproken veroordeling waaraan een dwangsom is verbonden.

3.3. Bij voornoemd vonnis heeft de voorzieningenrechter te Rotterdam voor zover thans van belang het volgende beslist:

“(…) veroordeelt Tegeldump om, na betekening van dit vonnis, met ingang van 12 oktober 2012 het gebruik van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van

€ 5.000,-- per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) of per keer dat Tegeldump hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 100.000,-- (…)”.

Onder rechtsoverweging 4.5 is overwogen dat Tegeldump.nl niet aannemelijk heeft gemaakt dat een langere periode dan één maand noodzakelijk is om maatregelen te treffen om het gebruik van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” te staken, omdat Tegeldump.nl ter zitting had verklaard dat het staken van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” er met name toe zou leiden dat zij aanpassingen zou moeten laten verrichten aan haar website. Voor zover andere maatregelen noodzakelijk waren -er was sprake van (in de voorbereidende fase verkerend) reclamemateriaal etc. met de naam Mr.Tegeldump.nl- zouden die ook in die periode getroffen kunnen worden.

Voorts heeft de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.5 expliciet overwogen dat Tegeldump.nl niet gehouden was enigerlei specifieke actie te ondernemen (behoudens het aanpassen van de website) om iets te doen aan de zoekresultaten in Google.

3.4. Voor de vraag of dwangsommen verbeurd zijn omdat in strijd gehandeld is met de veroordeling in dit vonnis dient dat vonnis te worden uitgelegd. Het gaat hier weliswaar om een bevel aan Tegeldump.nl, maar doel en achtergrond daarvan worden gevormd door het doen ophouden van onrechtmatige inbreuk op de handelsnaam van M.R. Tegels. In die zin vertoont het bevel grote overeenkomst met een (algemeen geformuleerd) verbod. Tegen die achtergrond is ook hier van toepassing de jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent de uitleg van de reikwijdte van een dergelijk verbod (vgl. NJ 1966,208). Gelet op de aard van het te beschermen belang was het immers in casu noodzakelijk om deze veroordeling, teneinde deze effectief te doen zijn, in algemene termen te stellen. De draagwijdte van die veroordeling moet dan echter beperkt worden geacht tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op het belang tegen aantasting waarvan het gebod gegeven is, inbreuken als door de rechter verboden, opleveren. Een redelijke uitleg dient daarmee in overeenstemming te zijn.

Het voorgaande in aanmerking genomen brengt een redelijke uitleg van de onder 3.3 genoemde veroordeling naar voorlopig oordeel mee dat Tegeldump.nl het actief gebruik van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” met ingang van 12 oktober 2012 diende te staken en gestaakt te houden. De bewoordingen wijzen slechts op het zelf staken en gestaakt houden van dat gebruik. Anders dan M.R. Tegels stelt, brengt een redelijke uitleg van die veroordeling niet mee dat Tegeldump.nl ook gehouden was tegen het gebruik van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” in de vorm van de vermelding op internet van die handelsnaam door derden op te treden. De omstandigheid dat een termijn van een maand werd gegund om te voldoen aan de veroordeling doet daaraan niet af. In het vonnis valt geen aanknopingspunt te vinden voor de gedachte dat die maand daarvoor bedoeld is. De opmerking aangaande Google wijst in tegenovergestelde richting; een maand is voor een veroordeling als deze bovendien niet uitzonderlijk lang.

3.5. Tegeldump.nl stelt dat zij ter uitvoering van het vonnis van 12 september 2012 de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” heeft laten uitschrijven uit het handelsregister. Blijkens productie 9 zijdens Tegeldump.nl is de registratie “Mr. Tegeldump.nl” per 17 september 2012 uitgeschreven uit het handelsregister. M.R. Tegels heeft dat (in elk geval impliciet) ook erkend. In zoverre is dus voldaan aan de veroordeling.

Tegeldump.nl stelt dat zij daarnaast haar website heeft aangepast, in die zin daarop de vermelding “Mr. Tegeldump.nl” niet meer voorkomt. M.R. Tegels heeft niet betwist dat die vermelding met ingang van 12 oktober 2012 niet meer op de website van Tegeldump.nl voorkomt.

Het actief gebruik is dus in zoverre tijdig gestaakt en gestaakt gehouden.

3.6. M.R. Tegels stelt dat Tegeldump.nl op grond van het vonnis van 12 september 2012 ook de vermelding “Mr. Tegeldump.nl” op websites zoals www.rotterdam.yalwa.nl, www.openingstijden.com, www.webwiki.nl en www.allebedrijvenincapelleaandenijssel.nl had moeten verwijderen. Ter zitting bleek dat het M.R. Tegels alleen om die laatste site gaat; de voorzieningenrechter beschouwt haar stellingen voor zover het de andere websites betreft als niet gehandhaafd, doch het navolgende geldt mutatis mutandis evenzeer voor die andere sites.

Dat de vermelding Mr.Tegeldump.nl op de site www.allebedrijvenincapelleaandenijssel.nl heeft gestaan tot 5 november 2012 of (kort) daarna staat vast.

M.R. Tegels heeft niet betwist dat Tegeldump.nl de vermelding “Mr. Tegeldump.nl” niet zelf op de betreffende websites heeft doen plaatsen. Op basis van de over en weer ingenomen stellingen en de overgelegde stukken moet worden aangenomen dat de organisatie achter deze website dit gegeven heeft verkregen van de Kamer van Koophandel, waar Tegeldump.nl in het handelsregister aanvankelijk “Mr. Tegeldump.nl” als handelsnaam had geregistreerd.

3.7. M.R. Tegels is van oordeel dat die aanvankelijke vermelding een onrechtmatige daad van Tegeldump.nl vormt.

Dat is op zich in beginsel juist, maar ten tijde van die registratie was geen sprake van een veroordeling met een daaraan verbonden dwangsom. Tegeldump.nl had die handelsnaam immers al op 26 augustus 2011 doen inschrijven in het handelsregister, derhalve ruim voor het vonnis in kwestie.

De dwangsom kan dus niet op basis van die eerdere actie verbeurd zijn.

3.8. Daarnaast meent M.R. Tegels dat Tegeldump.nl gehouden was de betrokken site te benaderen om de vermelding te laten verwijderen. Dat was mogelijk en Tegeldump.nl heeft dat ook gedaan, zowel bij deze site als bij andere sites, maar te laat.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hield de veroordeling, zoals uit het voorgaande blijkt, geen verplichting in om actief alle vermeldingen op diverse sites, waaronder de onderhavige, te doen verwijderen, zelfs niet als dat (zoals hier moet worden aangenomen, met enige moeite) mogelijk was. Daarbij doet niet ter zake dat die vermelding het gevolg was van een eerdere actie van Tegeldump.nl (het registreren van de handelsnaam in het handelsregister).

3.9. Voldoende aannemelijk is dus dat op deze website geen sprake is van actief gebruik als hiervoor bedoeld van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” nadat de in het vonnis genoemde periode was verstreken.

3.10. Tegen de achtergrond van het voorgaande en nu van enig ander actief gebruik van de vermelding “Mr. Tegeldump.nl” na de in het vonnis genoemde maand niet is gebleken, moet worden aangenomen dat Tegeldump.nl tijdig heeft voldaan aan het vonnis van 12 september 2012 en dat zij derhalve geen dwangsommen heeft verbeurd. Nu de beslagen louter waren gelegd omdat M.R. Tegels meende dat de maximale dwangsommen waren verbeurd, zijn de beslagen dus ten onrechte gelegd. De vraag of deze beslagen ook zijn gelegd voor de proceskostenveroordeling (waarvan vast staat dat deze eind september 2012 is betaald en waarvoor M.R. Tegels de deurwaarder ook niet had opgedragen beslag te leggen) kan, gelet op het voorgaande, als irrelevant verder onbesproken blijven. Datzelfde geldt voor de vraag of de bankbeslagen geacht moeten worden nog te liggen of niet (omdat de rekening een debetsaldo vertoont).

Dat betekent dat de vordering tot opheffing van de door M.R. Tegels ten laste van Tegeldump.nl gelegde beslagen zal worden toegewezen. Om praktische problemen te voorkomen zullen de beslagen per 22 januari 2013 te 08:00 uur worden opgeheven.

3.11. M.R. Tegels zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Tegeldump.nl heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. M.R. Tegels voert daar verweer tegen en stelt dat het onderhavige kort geding geen intellectuele eigendomszaak betreft, maar een executiegeschil.

Artikel 1019h Rv ziet ook op procedures die het vervolg zijn op IE-inbreukprocedures, waaronder executiegeschillen zoals hier aan de orde. Dat in de aanvankelijke procedure geen aanspraak is gemaakt op een proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv (zodat de proceskosten naar het liquidatietarief zijn vastgesteld) doet daaraan op zichzelf niet af.

Tegeldump.nl vordert een bedrag van € 4.231,50, welk bedrag zij ook specificeert. Daarbij heeft zij een te hoog bedrag in rekening gebracht voor de behandeling ter zitting. Ook acht de voorzieningenrechter de in totaal 6,25 uur voor het opstellen van de pleitnota excessief. Daarop zal daarom € 420,-- (2 uur) in mindering worden gebracht, zodat resteert € 3.811,50. Dat bedrag zal aan salaris worden toegewezen.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter,

4.1. heft op met ingang van 22 januari 2013 te 08:00 uur de beslagen, die ten laste van Tegeldump.nl op verzoek van M.R. Tegels op 21 december 2012 en op 28 december 2012 zijn gelegd onder ING Bank N.V., alsmede het beslag op de roerende zaken zoals dat is gelegd op 7 januari 2013,

4.2. veroordeelt M.R. Tegels in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Tegeldump.nl begroot op € 665,71 aan verschotten en op € 3.811,50 aan salaris voor de advocaat,

4.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2013, in tegenwoordigheid van mr. L.A. Bosch, griffier. 2083/106